Νόμος 4519/18 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 56 του νόμου 998/1979


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 56 του νόμου 998/1979, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του νόμου 4280/2014 και η παράγραφος 4 αυτού τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του νόμου 4315/2014, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Η εγκατάσταση ορειβατικών καταφυγίων σε δάση, δασικές εκτάσεις ή δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 που βρίσκονται εντός περιοχών προστασίας των νόμων 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) και 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) επιτρέπεται εφόσον προβλέπεται από το ειδικό καθεστώς προστασίας των ανωτέρω περιοχών και με την τήρηση και των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων αυτού. Ειδικότερα η εγκατάσταση σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 επιτρέπεται, εφόσον είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στα ειδικότερα διατάγματα και τις υπουργικές αποφάσεις χαρακτηρισμού τους. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων του δεύτερου εδαφίου, για τη διενέργεια των επεμβάσεων του παρόντος ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 10 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.