Νόμος 4513/18 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Τροποποίηση του άρθρου 14Α του νόμου 3468/2006


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 14Α του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), όπως είχε αντικατασταθεί με την υποπαράγραφο ΙΓ περίπτωση 14 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014), συμπληρωθεί με το άρθρο έβδομο του νόμου [Ν] 4296/2014 (ΦΕΚ 214/Α/2014) και αντικατασταθεί εκ νέου με την παράγραφο 7 του άρθρου 13 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016), τροποποιείται ως εξής:

 

α) Το πρώτο και δεύτερο εδάφιό της αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και συστημάτων αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας από αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού. Ειδικά, για αυτοπαραγωγούς που είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας, καθώς και για εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του νόμου 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α/2010) για εγκαταστάσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων, όπως ορίζονται στο νόμο 3874/2010 ή και αγροτικών χρήσεων, επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους και με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.}

 

β) Στο τέταρτο εδάφιο μετά τη φράση ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης των συμβάσεων συμψηφισμού, προστίθεται η φράση οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της λειτουργίας και της χρήσης των συστημάτων αποθήκευσης,.

 

γ) Στο έβδομο εδάφιο η φράση με μέγιστο όριο τα 500 kW για τους σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης αντικαθίσταται με τη φράση με μέγιστο όριο το 1 MW για τους σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.