Νόμος 4513/18 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4001/2011


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 2 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) τροποποιείται ως εξής:

 

α) Η περίπτωση κ)δ' της παραγράφου 1, η οποία τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 και 10 της υποπαραγράφου Β.1 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(κ)δ) Υπεύθυνος Συμμόρφωσης: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ορίζεται για τον έλεγχο συμμόρφωσης του οικείου Διαχειριστή προς το πρόγραμμα συμμόρφωσης, όταν και όπου αυτό απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.}

 

β) Η περίπτωση κ)στ' της παραγράφου 1, η οποία τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 και 10 της υποπαραγράφου Β.1 της παραγράφου Β του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(κ)στ) Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις: Οι επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42Ε του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1920).}

 

γ) Η περίπτωση κ)α' της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(κ)α) Ποσότητα Φυσικού Αερίου: Η ποσότητα του Φυσικού Αερίου που μετράται σε κιλοβατώρες (kWh) ΑΘΔ, εκτός εάν προσδιορίζεται διαφορετικά.}

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ' του άρθρου 60 του νόμου 4001/2011 καταργείται.

 

3. Το άρθρο 68 του νόμου 4001/2011 τροποποιείται ως εξής:

 

α) Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(γ) Έχει την ευθύνη για την εξισορρόπηση του φορτίου του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και στον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αριθμόν 312/2014 (EE L 91/15).}

 

β) Μετά την περίπτωση γ' της παραγράφου 2 προστίθεται περίπτωση γ)α' ως εξής:

 

{(γ)α) Έχει την ευθύνη για την αντιστάθμιση φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Για το σκοπό αυτόν μπορεί να συνάπτει, κατόπιν διαγωνισμού, με διαφανείς διαδικασίες που δεν εισάγουν διακρίσεις και βασίζονται στους κανόνες της αγοράς, συμβάσεις για την αγορά και παράδοση Φυσικού Αερίου. Τις συμβάσεις αυτές συνομολογεί μετά την έγκριση του ετήσιου προγράμματος αντιστάθμισης φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και επιβάλλει στους Χρήστες χρεώσεις για την κάλυψη των σχετικών δαπανών του, όπως προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου τηρεί χωριστό λογαριασμό αντιστάθμισης φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.}

 

γ) Η περίπτωση ι)ε' της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(ι)ε) Εγκαθιστά και διαχειρίζεται Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, στο οποίο οι Χρήστες καταχωρίζουν προτάσεις για τη σύναψη συμβάσεων μεταπώλησης Φυσικού αερίου, συμβάσεων εκχώρησης ή μεταβίβασης του δικαιώματος χρήσης δεσμευμένης δυναμικότητας και αποθηκευτικού χώρου, συμβάσεων για την αγορά και πώληση ποσοτήτων φυσικού αερίου, καθώς και προτάσεις για τη διενέργεια συναλλαγών ΥΦΑ, δηλώσεις αποδοχής των προτάσεων αυτών και κάθε άλλο στοιχείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν και στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.}

 

δ) Η περίπτωση ι)στ' της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(ι)στ) Καταρτίζει τον Κανονισμό Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, ο οποίος εγκρίνεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον Κανονισμό αυτό ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με την πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, οι όροι και η διαδικασία υποβολής και καταχώρισης από τους Χρήστες στο σύστημα αυτό των προτάσεων της περίπτωσης ι)ε' της παραγράφου αυτής, η καταχώριση των δηλώσεων αποδοχής των προτάσεων αυτών, καθώς και θέματα τεχνικού χαρακτήρα, που αφορούν στη διαμόρφωση, στην τήρηση και στη λειτουργία του, ώστε να παρέχεται έγκυρη πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους για τη σύναψη των συμβάσεων της περίπτωσης ι)ε' και να διευκολύνεται η διαδικασία κατάρτισης των συμβάσεων αυτών.}

 

ε) Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(α) Για την εξισορρόπηση φορτίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και το Εγχειρίδιο Εξισορρόπησης Φορτίου που καταρτίζεται από τη Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και εγκρίνεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και με το οποίο καθορίζονται επιμέρους μεθοδολογίες, τιμές παραμέτρων και λεπτομέρειες εφαρμογής για την εξισορρόπηση φορτίου.}

 

στ) Μετά την περίπτωση α' της παραγράφου 3 προστίθεται περίπτωση α)α' ως εξής:

 

{(α)α) Για την αντιστάθμιση φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με την περίπτωση γ)α' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 69 του νόμου 4001/2011 τροποποιείται ως εξής:

 

α) Η περίπτωση θ' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(θ) Η διαδικασία αντιστάθμισης φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης, ιδίως αυτή που αφορά τη σύναψη συμβάσεων και τον προσδιορισμό του κόστους αντιστάθμισης φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ο τρόπος καθορισμού των χρεώσεων που επιβάλλονται στους Χρήστες για την ανάκτηση από τη Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου του κόστους αυτού, καθώς και η διαδικασία λήψης άλλων αναγκαίων μέτρων για την ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομικά αποτελεσματική λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Η μεθοδολογία και οι τιμές των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους αντιστάθμισης φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, εγκρίνονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.}

 

β) Η περίπτωση ι' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(ι) Οι κανόνες και οι διαδικασίες που διέπουν την εξισορρόπηση φορτίου και τη διενέργεια πράξεων εξισορρόπησης στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου.}

 

5. Το άρθρο 73 του νόμου 4001/2011, το οποίο αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 17 του νόμου 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/2013), τροποποιείται ως εξής:

 

α) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το αντάλλαγμα καλύπτει το κεφαλαιουχικό κόστος των εγκαταστάσεων εναλλακτικού καυσίμου πρότυπης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, το κεφαλαιουχικό κόστος διατήρησης αποθεμάτων, πετρελαίου, καθώς και τη διαφορά κόστους πετρελαίου και Φυσικού Αερίου για τη διενέργεια δοκιμών που εκτελούνται για την πιστοποίηση της δυνατότητας λειτουργίας της μονάδας με εναλλακτικό καύσιμο είτε πριν τη σύναψη της σύμβασης της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι η διαδικασία των δοκιμών καταλήγει στην υπογραφή της σύμβασης, είτε μετά τη σύναψη της σύμβασης, καθώς και τακτικών δοκιμών στις εγκαταστάσεις των κατόχων άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι συνάπτουν τη σύμβαση της παρούσας παραγράφου με τον Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.}

 

β) Το αντάλλαγμα για την κάλυψη της διαφοράς κόστους πετρελαίου εσωτερικής καύσεως και φυσικού αερίου για τη διενέργεια δοκιμών, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 73 του νόμου 4001/2011, όπως τροποποιείται με τον παρόντα, καταβάλλεται και στους κατόχους άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με καύσιμο Φυσικό Αέριο που έχουν ήδη συνάψει τις συμβάσεις της ίδιας ως άνω διάταξης με τον Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ανεξάρτητα από το εάν είχαν υποχρέωση τήρησης αποθέματος εναλλακτικού καυσίμου βάσει των όρων της άδειας παραγωγής τους κατά το χρόνο διενέργειας των δοκιμών.

 

γ) Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 36 του παρόντος νόμου, πρόστιμα που επιβάλλονται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για παραβίαση υποχρεώσεων που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και το ρυθμιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια εφοδιασμού της Χώρας με Φυσικό Αέριο αποτελούν έσοδο του Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού.}

 

δ) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι Χρήστες αποζημιώνονται από τους Προμηθευτές των Προστατευόμενων Καταναλωτών, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που καθορίζεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.}

 

ε) Για την κάλυψη των αναγκών ασφάλειας εφοδιασμού της Χώρας με φυσικό αέριο κατά τη χειμερινή περίοδο 2017 - 2018, μεταξύ του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και κατόχων άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με καύσιμο Φυσικό Αέριο, οι οποίοι, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οφείλουν να τηρούν απόθεμα Φυσικού Αερίου, υπογράφεται υποχρεωτικώς σύμβαση για την, έναντι ανταλλάγματος, διατήρηση αποθέματος ΥΦΑ σε πλοίο - πλωτή δεξαμενή και τη διατήρηση της διαθεσιμότητας λειτουργίας της μονάδας με Φυσικό Αέριο. Το αντάλλαγμα καλύπτει το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών διατήρησης αποθέματος ΥΦΑ, στο οποίο περιλαμβάνονται το κόστος μίσθωσης πλοίου - πλωτής δεξαμενής το λειτουργικό κόστος παραμονής του πλοίου - πλωτής δεξαμενής, καθώς και το κόστος απωλειών Φυσικού Αερίου λόγω εξατμίσεως κατά την προσωρινή αποθήκευσή του, εξαιρουμένου του κόστους του αποθηκευμένου ΥΦΑ.

 

Η απαιτούμενη ποσότητα Φυσικού Αερίου, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι κάτοχοι άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με καύσιμο Φυσικό Αέριο υποχρεούνται σε τήρηση του αποθέματος Φυσικού Αερίου στο πλοίο - πλωτή δεξαμενή, το ύψος του ανταλλάγματος, καθορίζονται με την απόφαση Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 73 του νόμου 4001/2011. Για την εκπλήρωσή των υποχρεώσεων του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου που απορρέουν από τις συμβάσεις που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, εισπράττεται τέλος ασφάλειας εφοδιασμού κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην ίδια ως άνω παράγραφο.

 

6. Το άρθρο 84 του νόμου 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η μεταπώληση φυσικού αερίου από έναν Επιλέγοντα Πελάτη σε άλλον Επιλέγοντα Πελάτη ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Αδειών που εκδίδεται, σύμφωνα με το άρθρο 90 του παρόντος νόμου.}

 

7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 88 του νόμου 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα τιμολόγια της Βασικής Δραστηριότητας Μεταφοράς ορίζονται χωριστά για τα σημεία εισόδου και τα σημεία εξόδου του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και χωριστά για την κοινοποίηση στον Διαχειριστή συναλλαγών που διενεργούνται μεταξύ Χρηστών του Συστήματος Μεταφοράς, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αριθμόν 312/2014 (EE L 113/13).}

 

8. α) Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 90 του νόμου 4001/2011, προστίθεται παράγραφος 1Α ως εξής:

 

{1Α) Η Άδεια Προμήθειας, η Άδεια ΑΣΦΑ, η Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου, η Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ και η Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής χορηγούνται, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών, εφόσον ο υποψήφιος έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) και με μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον:

 

α) 600.000 € για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας,

 

β) 600.000 € για τη χορήγηση Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου ή Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου. Για την αξιολόγηση της οικονομικής επάρκειας του αιτούντος, λαμβάνεται υπόψη η επάρκεια των προβλεπόμενων ιδίων κεφαλαίων του, το ύψος των οποίων πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του προϋπολογισμού του έργου,

 

γ) 400.000 € για την χορήγηση Άδειας Διαχείρισης Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου ή Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής.

 

Η Άδεια Προμήθειας χορηγείται και σε Ενεργειακή Κοινότητα με συνεταιριστικό κεφάλαιο τουλάχιστον 60.000 €.}

 

β) Οι κάτοχοι αδειών Προμήθειας Φυσικού Αερίου, ΑΣΦΑ, Διαχείρισης ΑΣΦΑ, Διανομής Φυσικού Αερίου και Διαχείρισης Δικτύου Διανομής υποχρεούνται, εντός 9 μηνών από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού Αδειών του άρθρου 90 του νόμου 4001/2011, να υποβάλουν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αίτηση τροποποίησης της άδειας που κατέχουν συνοδευόμενη από τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποδηλώνουν τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις του άρθρου 90 του νόμου 4001/2011, όπως τροποποιείται με το παρόν, καθώς και με τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες κανονιστικές πράξεις. Σε διαφορετική περίπτωση, η άδειά τους ανακαλείται αυτοδικαίως με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

Σε διαφορετική περίπτωση, η άδειά τους ανακαλείται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

γ) Αιτήσεις χορήγησης αδειών Προμήθειας Φυσικού Αερίου, ΑΣΦΑ, Διανομής Φυσικού Αερίου, η Διαχείρισης ΑΣΦΑ και Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου που εκκρεμούν ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, αξιολογούνται και με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του νόμου 4001/2011, όπως τροποποιείται με το παρόν, καθώς και στις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες κανονιστικές πράξεις.

 

Οι αιτούντες, των οποίων η αίτηση εκκρεμεί ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, υποχρεούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της αίτησης σε συμμόρφωση με τις προαναφερόμενες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.