Νόμος 4513/18 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Ρυθμίσεις Εγγυητικών Επιστολών Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που συμμετείχαν στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016) και δεν επελέγησαν ως εγκαταστάσεις για στήριξη με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης και κατά την ημερομηνία υποβολής προσφορών διέθεταν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ ή Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ και είχαν προσκομίσει στον αρμόδιο Διαχειριστή την εγγυητική επιστολή της παραγράφου 13 του άρθρου 39 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012), μπορούν να υποβάλουν, εντός 1 μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εγγυητική επιστολή σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ι.1. της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013), προκειμένου να διατηρήσουν σε ισχύ την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης και τη σχετική Σύμβαση Σύνδεσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.