Νόμος 4497/17 - Άρθρο 84

Άρθρο 84: Εκλογή Διοικητικής Επιτροπής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και τα λοιπά μέλη εκλέγονται μεταξύ των μελών της Γενικής Συνέλευσης. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη αυτών γίνεται το πρώτο τρίμηνο κάθε τέταρτου έτους και μετά τις επί μέρους επιμελητηριακές Εκλογές.

 

2. Οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο οι υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου διακρίνονται από τους λοιπούς υποψήφιους. Οι εκλογείς δεν μπορούν να εκφράζουν την προτίμησή τους προς περισσότερους από τρεις υποψηφίους.

 

3. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Οι υποψήφιοι Πρόεδροι πρέπει να είναι Πρόεδροι Επιμελητηρίου. Δεν επιτρέπεται η υποβολή περισσότερων της μίας υποψηφιοτήτων από μέλη του ίδιου Επιμελητηρίου.

 

4. Ως Πρόεδρος ανακηρύσσεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων.

 

Ο υποψήφιος για την προεδρία που συγκέντρωσε τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό σταυρών και σε ποσοστό τουλάχιστον 30% καταλαμβάνει τη θέση του ε' Αντιπροέδρου.

 

5. Αν κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται στην ίδια συνεδρίαση και Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει την σχετική πλειοψηφία μεταξύ των δύο υποψηφίων που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς στην πρώτη ψηφοφορία.

 

6. Τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής, συγκαλούμενα από τον Πρόεδρό της, εκλέγουν, μεταξύ τους, τους α', β', γ', δ' και ε' Αντιπροέδρους, τον Υπεύθυνο Έρευνας και Ανάπτυξης, τον Οικονομικό Επόπτη, τον Υπεύθυνο Γενικού Εμπορικού Μητρώου και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, τον Υπεύθυνο Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων και τον Γενικό Γραμματέα. Ο Υπεύθυνος Έρευνας και Ανάπτυξης είναι αρμόδιος για την εύρυθμη λειτουργία του Ινστιτούτου Μελετών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Ο Υπεύθυνος Γενικού Εμπορικού Μητρώου και Υποστήριξης Επιχειρήσεων ασκεί κατ' αναλογία τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 69.

 

Ο Υπεύθυνος Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων σχεδιάζει και εποπτεύει την υλοποίηση δράσεων υποστήριξης της εξωστρέφειας επιχειρήσεων σε συνεργασία με τα οικεία Περιφερειακά Επιμελητηριακά Συμβούλια και επικουρεί τον Πρόεδρο στην εκπροσώπηση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων στο εξωτερικό.

 

7. Οι α', β', γ', δ' και ε' Αντιπρόεδροι προέρχονται ανά ένας αντίστοιχα από τα αμιγή Εμποροβιομηχανικά, Βιοτεχνικά, Επαγγελματικά και Μικτά/ Περιφερειακά Επιμελητήρια. Εάν δεν υπάρχει εκλόγιμος υποψήφιος προερχόμενος από οποιοδήποτε από τα ανωτέρω Επιμελητήρια, ως Αντιπρόεδρος εκλέγεται μέλος προερχόμενο από τα υπόλοιπα Επιμελητήρια.

 

8. Ο ε' Αντιπρόεδρος εκλέγεται από τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής όταν το ποσοστό του δεύτερου σε ψήφους υποψήφιου πρόεδρου είναι μικρότερο του 30%.

 

9. Ένας Αντιπρόεδρος μπορεί να ασκεί ταυτόχρονα καθήκοντα Οικονομικού Επόπτη.

 

10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ρυθμίζονται τα λοιπά θέματα της εκλογής της Διοικητικής Επιτροπής και ιδίως:

 

α. Η διαδικασία σύγκλησης της εκλογικής Γενικής Συνέλευσης.

 

β. Η συγκρότηση της εκλογικής επιτροπής.

 

γ. Η κατάρτιση των ψηφοδελτίων.

 

δ. Η διαδικασία της ψηφοφορίας.

 

ε. Η εποπτεία των εκλογών.

 

στ. Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.