Νόμος 4497/17 - Άρθρο 83

Άρθρο 83: Όργανα διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όργανα διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων είναι η Γενική Συνέλευση των Επιμελητηρίων και η Διοικητική Επιτροπή.

 

2. Η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων αποτελείται από τους Προέδρους και από ένα μέλος κάθε Επιμελητηρίου της χώρας. Με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε Επιμελητήριο υποδεικνύει το μέλος του, πέραν του Προέδρου του, που το εκπροσωπεί στη Γενική συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

 

3. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον είναι παρούσα η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της, ή σε επαναληπτική συνεδρίαση, εφόσον είναι παρόν το ένα τρίτο (1/3) των μελών. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της ή σε άλλον τόπο και συνέρχεται τακτικά το πρώτο και τελευταίο τετράμηνο κάθε έτους και εκτάκτως, για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο, όταν συγκαλείται με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής μετά από πρόταση του προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό και τον απολογισμό δράσεων, τα πεπραγμένα, το πρόγραμμα δράσης, τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

 

4. Η Διοικητική Επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο, 5 αντιπροέδρους και 5 μέλη.

 

5. Στις συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων παρίσταται εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων. Η Διοικητική Επιτροπή μπορεί να προσκαλέσει ειδικά και κατά την κρίση της και εκπροσώπους άλλων Υπουργείων, υπηρεσιακούς παράγοντες και κάθε τρίτο.

 

6. Τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής έχουν θητεία ίση με τη θητεία των οργάνων του Επιμελητηρίου. Η Διοικητική Επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα με την παρουσία 6 τουλάχιστον μελών της, συνέρχεται μία φορά κάθε μήνα ή και νωρίτερα, κατά την κρίση του Προέδρου της, και αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί από τη Γενική Συνέλευση ή όταν υπάρχει ανάγκη λήψης άμεσης απόφασης, μέσα στα πλαίσια των σκοπών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.