Νόμος 4497/17 - Άρθρο 85

Άρθρο 85: Οργάνωση και Λειτουργία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και γνώμης της Διοικητικής Επιτροπής, καθορίζονται τα θέματα της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, καθορίζεται το ποσοστό επί των συνδρομών των Επιμελητηρίων, το οποίο περιέρχεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Από τον πόρο αυτόν η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων μπορεί να επιχορηγεί τα αναγνωρισμένα Ελληνικά Επιμελητήρια στην αλλοδαπή και αναγνωρισμένα διεθνή δίκτυα επιμελητηρίων, καθώς και την Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων.

 

Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

3. Εφόσον στις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν ορίζεται διαφορετικά, οι διατάξεις του Μέρους Β' του παρόντος για τα Επιμελητήρια εφαρμόζονται αναλογικά και για την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Οι προϋπολογισμοί των Επιμελητηρίων, εκτός από το τμήμα αυτών που αφορά τη μισθοδοσία του προσωπικού τους, δεν εγκρίνονται, αν αυτά δεν προσκομίσουν απόδειξη από πιστωτικό ίδρυμα, με την οποία να αποδεικνύεται η κατάθεση του ποσού που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσοστό για την προηγούμενη κλεισμένη οικονομική χρήση ή ειδικό οικονομικό διακανονισμό με σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

 

4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Διοικητικής Επιτροπής συντάσσεται ο οργανισμός της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων που ορίζει τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τις οργανικές θέσεις, τις θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και κάθε άλλη συναφή λεπτομέρεια.

 

5. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων ιδρύει με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής γραφεία στο εξωτερικό που στελεχώνονται με ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, η μισθοδοσία των οποίων βαρύνει τον προϋπολογισμό της. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου σε αυτά τα γραφεία, καταρτίζοντας σχετική σύμβαση. Ειδικά, το βοηθητικό προσωπικό προσλαμβάνεται επί τόπου και πρέπει να έχει ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τόπο διαμονής την περιφέρεια όπου εδρεύει το γραφείο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.