Νόμος 4497/17 - Άρθρο 75

Άρθρο 75: Πόροι των Επιμελητηρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πόροι των Επιμελητηρίων είναι:

 

α. Οι ετήσιες συνδρομές των μελών τους, όπως ορίζονται στην παράγραφο 7 και οι οποίες καταβάλλονται μέσα στο έτος στο οποίο αναφέρονται.

 

β. Οι επιχορηγήσεις, οι ενισχύσεις κάθε μορφής, όπως αυτές που καταβάλλονται για την εκτέλεση Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προγραμμάτων διεθνών οργανισμών, οι δωρεές, οι κληρονομιές και οι κληροδοσίες.

 

γ. Οι πρόσοδοι από την περιουσία τους ή από την άσκηση δραστηριότητάς τους κάθε μορφής.

 

δ. Έσοδα από δραστηριότητες προσώπων που εγγράφονται σε Μητρώα εκτός του Γενικού Εμπορικού Μητρώου που τηρεί το οικείο Επιμελητήριο.

 

ε. Τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττουν κατ' εξουσιοδότηση ειδικότερων διατάξεων.

 

στ. Κάθε άλλο έσοδο που προβλέπεται από διάταξη νόμου.

 

2. Ποσοστό επί των ετήσιων εσόδων από τις συνδρομές των μελών διατίθεται για την ενίσχυση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, των Συνδέσμων Βιομηχανιών και Εξαγωγέων, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας και της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) ως εξής:

 

α. Ποσοστό 1% επί των ετήσιων εσόδων από τις συνδρομές των μελών μεταποιητικών τμημάτων Επιμελητηρίων διατίθεται στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.

 

β. Ποσοστό 4% επί των ετήσιων εσόδων από τις συνδρομές των μελών, διατίθεται στη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας.

 

γ. Ποσοστό 3% επί των ετήσιων εσόδων από τις συνδρομές των μελών διατίθεται στην Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.

 

δ. Ποσοστό 3% επί των ετήσιων εσόδων από τις συνδρομές των μελών μεταποιητικών ή εξαγωγικών Τμημάτων Επιμελητηρίων στους συνδέσμους Βιομηχανιών και συνδέσμους Εξαγωγέων.

 

3. Τα έσοδα από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο εξαιρούνται από την υποχρέωση της παραγράφου 2.

 

4. Ο τρόπος κατανομής του ποσοστού που ορίζεται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 2, τα αποδεικτικά στοιχεία για την αριθμητική δύναμη των δικαιούχων και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από γνώμη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

 

5. Οι προϋπολογισμοί των Επιμελητηρίων, εκτός από το τμήμα αυτών που αφορά τη μισθοδοσία του προσωπικού τους, εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 4, αν αυτά προσκομίσουν απόδειξη από πιστωτικό ίδρυμα, με την οποία να αποδεικνύεται η κατάθεση των ποσών, που αντιστοιχούν στα ποσοστά των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 2 για την προηγούμενη κλεισμένη οικονομική χρήση ή ειδικό οικονομικό διακανονισμό με σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας.

 

6. Τα Επιμελητήρια δεν επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για λειτουργικές δαπάνες.

 

7. Ως συνδρομές νοούνται οι ανταποδοτικές εισφορές των μελών που επιθυμούν προαιρετικά να απολαμβάνουν των υπηρεσιών, τις οποίες παρέχουν τα Επιμελητήρια. Η καταβολή της συνδρομής διασφαλίζει σε κάθε μέλος αυτόματη πρόσβαση σε συγκεκριμένο αριθμό υπηρεσιών, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. Κάθε Επιμελητήριο ορίζει, με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, την κατηγορία υπηρεσιών που παρέχονται στα μέλη του έναντι συνδρομής. Η διοίκηση κάθε Επιμελητηρίου οφείλει να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του αναλυτικό κατάλογο των υπηρεσιών που παρέχονται έναντι της ετήσιας συνδρομής. Κάθε Επιμελητήριο μπορεί να παρέχει ταυτόχρονα διαφορετικές κατηγορίες υπηρεσιών, οι οποίες θα αντιστοιχούν σε διαφορετικό ύψος συνδρομών. Καθεμία από τις παραπάνω υπηρεσίες παρέχεται και χωρίς την καταβολή συνδρομής, έναντι του αντίστοιχου ανταποδοτικού τέλους, το ύψος του οποίου ορίζεται σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

8. Οι υπηρεσίες που παρέχονται έναντι του Ενιαίου Γραμματίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας και των ανταποδοτικών τελών Γενικού Εμπορικού Μητρώου (άρθρο 3 του νόμου 4441/2016), καθώς και η χορήγηση κάθε είδους πιστοποιητικού από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου. Η καταβολή της ετήσιας συνδρομής του παρόντος άρθρου δεν αποτελεί προϋπόθεση για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών.

 

9. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής των Επιμελητηρίων υπέρ της Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 60 ημερών.

 

Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας, η απόφαση του Υπουργού εκδίδεται και χωρίς πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

 

Με όμοια απόφαση ορίζεται και το ύψος της οικονομικής συμμετοχής του συνόλου ή ορισμένων εκ των Επιμελητηρίων σε διεθνείς επιμελητηριακές πρωτοβουλίες ή αντίστοιχους οργανισμούς.

 

10. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζεται η δυνατότητα πληρωμής σε δόσεις μη καταβληθεισών συνδρομών μελών Επιμελητηρίων.

 

11. Κάθε Επιμελητήριο μπορεί, με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής, να αναθέτει την είσπραξη των οφειλόμενων σε αυτό συνδρομών σε τρίτα φυσικά πρόσωπα, με σύμβαση μίσθωσης έργου ή αμοιβή που καθορίζεται σε ποσοστό. Η είσπραξη των συνδρομών μπορεί να γίνει και μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών. Ο τρόπος και οι λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.