Νόμος 4497/17 - Άρθρο 54

Άρθρο 54: Διαδικασία ελέγχων - διοικητική και δικαστική προστασία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η υπηρεσία ελέγχου είναι υποχρεωμένη να εκδίδει και να εφοδιάζει τους υπαλλήλους των κλιμακίων με πράξη ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΑ, στην οποία μνημονεύονται τα στοιχεία των ελεγκτών, ο χώρος άσκησης του ελέγχου και η ημερομηνία της εν λόγω εντολής.

 

2. Το ελεγκτικό όργανο που βεβαιώνει την παράβαση συντάσσει, εις τριπλούν, έκθεση βεβαίωσης της παράβασης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΒ, στην οποία αναγράφονται:

 

α) τα στοιχεία της ταυτότητας του παραβάτη πωλητή,

β) ο χρόνος και ο τόπος τελέσεως της παράβασης,

γ) συνοπτική περιγραφή της παράβασης.

 

Η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης, η οποία συνιστά την πράξη επιβολής της κύρωσης, υπογράφεται από το όργανο που βεβαιώνει την παράβαση και τον παραβάτη πωλητή. Εάν ο τελευταίος αρνείται να υπογράψει, γίνεται σχετική μνεία από το ελεγκτικό όργανο.

 

Σε κάθε περίπτωση η έκθεση βεβαίωσης παράβασης, κατατίθεται στο φορέα ελέγχου από τους ελεγκτές, μαζί με έκθεση ελέγχου στην οποία βεβαιώνεται ότι με βάση το Πληροφοριακό Σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 58 ο συγκεκριμένος ελεγχόμενος πωλητής έχει ή δεν έχει υποπέσει στην ίδια παράβαση, κατά περίπτωση, και ο συνολικός αριθμός παραβάσεων του συγκεκριμένου πωλητή. Ειδικά, ο φορέας ελέγχου της περίπτωσης ζ' διαβιβάζει την έκθεση βεβαίωσης παράβασης και την έκθεση ελέγχου στις αρμόδιες αρχές για τις περαιτέρω δικές τους ενέργειες ως εξής: α) αν πρόκειται για πρόστιμα στάσιμου εμπορίου στους δήμους που διαπιστώθηκε η παράβαση, β) αν πρόκειται για πλανόδιο εμπόριο στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα και γ) αν πρόκειται για λαϊκές αγορές στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα πλην λαϊκών αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, τα οποία αποστέλλονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις. Κατά περίπτωση ο φορέας ελέγχου ελέγχει τα αναφερόμενα και, όπου απαιτείται, επιβάλλει συμπληρωματική κύρωση με βάση τα αναφερόμενα σε επόμενο άρθρο. Σε περίπτωση που ο φορέας ελέγχου που επιβάλλει την κύρωση δεν έχει πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα ενημερώνει αμελλητί τις αρμόδιες αρχές των άρθρων 8 και 18, προκειμένου να ενημερώσουν το εν λόγω σύστημα.

 

3. Αν προβλέπεται ως κύρωση η προσωρινή ή οριστική ανάκληση άδειας, υποβάλλεται αναλυτική Έκθεση Ελέγχου από τους διενεργούντες τον έλεγχο ελεγκτές, προς τον άμεσα Προϊστάμενό τους, η οποία κοινοποιείται αμελλητί και στον πωλητή που τον αφορά με την επισήμανση ότι έχει δικαίωμα να υποβάλλει έγγραφο υπόμνημα με τις απόψεις του, σε προθεσμία 5 ημερών από την κοινοποίηση της εν λόγω Έκθεσης Ελέγχου. Για τους φορείς ελέγχου της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 51 ισχύουν όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Η κύρωση επιβάλλεται από το ανώτερο ιεραρχικά όργανο του φορέα Ελέγχου, δηλαδή Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Περιφερειάρχη, Δήμαρχο κατά περίπτωση.

 

Στις περιπτώσεις αυτές η απόφαση επιβολής της συγκεκριμένης κύρωσης κοινοποιείται αμελλητί στον αρμόδιο φορέα προκειμένου να ενημερώσει το Πληροφοριακό Σύστημα του άρθρου 58.

 

4. Η πράξη επιβολής διοικητικής κύρωσης υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή, η οποία ασκείται ενώπιον του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε προθεσμία 30 ημερών με έναρξη την πλήρη γνώση της από τον υπόχρεο. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την κατάθεση της προσφυγής. Για κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τα ελεγκτικά όργανα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση η ενδικοφανής προσφυγή που ασκείται ενώπιον των ως άνω οργάνων, κοινοποιείται αμελλητί στο φορέα ελέγχου.

 

5. Η άσκηση δικαστικής προσφυγής κατά της προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειάς σύμφωνα με την παράγραφο 3, καθώς και κατά της απόφασης που εκδόθηκε επί της ενδικοφανούς προσφυγής σύμφωνα με την παράγραφο 4, δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.