Νόμος 4497/17 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Ημερήσιο Τέλος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι προσερχόμενοι στις λαϊκές αγορές της χώρας, κάτοχοι επαγγελματικών ή παραγωγικών αδειών, υποχρεούνται να καταβάλουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος στους φορείς λειτουργίας αυτών, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών, τη διοικητική τους υποστήριξη, την εξασφάλιση τηλεπικοινωνιακών μέσων, τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση αυτών, καθώς και την προβολή τους σε συνεργασία με τα συλλογικά όργανα των πωλητών σε αυτές. Το ύψος του ημερήσιου τέλους καθορίζεται ανά τρέχον μέτρο εκθετηρίου ανά ημέρα, είναι κοινό για παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές και καταβάλλεται μηνιαίως είτε σε ειδικά ορισμένο τραπεζικό λογαριασμό είτε στο ταμείο του φορέα λειτουργίας.

 

2. Το ύψος του ημερήσιου τέλους καθορίζεται:

 

α. Για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και της οικείας Επιτροπής Λαϊκών Αγορών.

 

β. Για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην υπόλοιπη χώρα, ύστερα από απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης των φορέων λειτουργίας, των οικείων Επιτροπών Λαϊκών Αγορών και των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που έχουν αρμοδιότητα επί των λαϊκών αγορών. Η ανωτέρω απόφαση μπορεί να καθορίζει διαφορετικό ύψος ημερήσιου τέλους για κάθε φορέα λειτουργίας (δήμο), πρέπει όμως να εξασφαλίζεται μία σχετική ομοιομορφία σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Για το λόγο αυτόν σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας το ύψος του μέγιστου εγκεκριμένου ημερήσιου τέλους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατά 50% το αντίστοιχο ελάχιστο εγκεκριμένο τέλος.

 

Οι προτάσεις των περιπτώσεων α' και β' πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένες σε κοστολογική βάση και συσχετισμένες με την ανταποδοτική λειτουργία που επιτελείται από κάθε εμπλεκόμενο φορέα, όπως καθαριότητα, διαγράμμιση, συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής, διοικητικό κόστος.

 

Κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία καταβολής και είσπραξης ρυθμίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.

 

3. Οι υπόχρεοι καταβολής του ημερήσιου τέλους στους φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών απαλλάσσονται από το τέλος υπέρ δήμων του άρθρου 21 του από [ΒΔ] 24-09-1958 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 171/Α/1958) για την καθαριότητα και αποκομιδή των απορριμμάτων των χώρων που χρησιμοποιούνται από τις λαϊκές αγορές και από το τέλος για τη χρήση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 13 του από [ΒΔ] 24-09-1958 βασιλικού διατάγματος ή όποια άλλη οικονομική επιβάρυνση για παρεχόμενες από τους δήμους και τις Περιφέρειες υπηρεσίες, σχετικές με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.

 

4. Η μη καταβολή του ημερήσιου τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστημα πέραν των 2 μηνών, για τους οποίους με βάση τα αναφερόμενα στην άδειά του είναι υπόχρεος, συνεπάγεται την αναστολή ισχύος της άδειας για τις λαϊκές αγορές για τις οποίες δεν έχει καταβληθεί το τέλος. Ο φορέας λειτουργίας της συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς διαπιστώνει την αναστολή με απόφασή του που κοινοποιείται στις αρμόδιες αρχές των άρθρων 8 και 18.

 

Σε περίπτωση μεταγενέστερης εξόφλησης ή ρύθμισης των οφειλών η αναστολή αίρεται και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση του οικείου φορέα λειτουργίας.

 

5. Το ημερήσιο τέλος καταβάλλεται ως εξής:

 

α. Οι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου τέλους ανάλογα: α)α) με τον αριθμό των ημερών που προσέρχονται στις λαϊκές αγορές και β)β) με το μήκος (σε μέτρα) των εκθετηρίων (πάγκων) που τους έχουν εγκριθεί. Το ημερήσιο τέλος καταβάλλεται ανά μήνα και αφορά τα αναλογούντα ημερήσια τέλη κατά το μήνα αυτό. Το ύψος του ανά μήνα ημερήσιου τέλους που καταβάλλει ο παραγωγός πωλητής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 80% του ημερήσιου τέλους που αναλογεί στον αριθμό των ημερών, που με βάση τη σχετική άδεια, δικαιούνται οι παραγωγοί πωλητές να δραστηριοποιούνται κάθε ημερολογιακό μήνα. Αν ο παραγωγός πωλητής απουσιάζει περιστασιακά για οποιονδήποτε λόγο, οφείλει να ενημερώσει εγγράφως με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως τηλεομοιοτυπία, ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το φορέα λειτουργίας για την απουσία του, πριν από τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς. Αν διαπιστωθεί ότι, παρά τη δήλωση απουσίας του, ο παραγωγός πωλητής προσήλθε στη λαϊκή αγορά, τότε επιβάλλεται σε βάρος του πρόστιμο ίσο με το εικοσαπλάσιο του αντίστοιχου ημερήσιου δικαιώματος. Σε περιπτώσεις φυσικής ή άλλης καταστροφής της παραγωγής τους, οι παραγωγοί πωλητές οφείλουν να ενημερώσουν το φορέα λειτουργίας για τη διάρκεια και το λόγο της απουσίας τους από τις λαϊκές αγορές και να ζητήσουν την απαλλαγή τους από την υποχρέωση του ημερήσιου τέλους. Για το αίτημα αυτό του παραγωγού - πωλητή γνωμοδοτεί η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών. Στις περιπτώσεις αυτές ο παραγωγός πωλητής δεν χάνει τη θέση του, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 32.

 

β. Οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου τέλους ανάλογα με: α)α) τον αριθμό των ημερών που δικαιούνται να δραστηριοποιούνται κάθε ημερολογιακό μήνα με βάση την άδειά τους και β)β) με τα μέτρα των πάγκων που τους έχουν εγκριθεί. Από το ημερήσιο τέλος απαλλάσσονται οι επαγγελματίες και οι παραγωγοί, οι οποίοι δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω ανικανότητας προς εργασία, η οποία διαρκεί περισσότερο από 1 μήνα και βεβαιώνεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ή λόγω ανωτέρας βίας.

 

γ. Από το ημερήσιο τέλος απαλλάσσονται οι παραγωγοί οι οποίοι δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων των προϊόντων τους που οφείλεται στην πώληση αυτών. Για το σκοπό αυτόν, ο παραγωγός υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στον φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς όπου δηλώνει την εξάντληση των αποθεμάτων του λόγω πώλησης και δεν έχει δικαίωμα προσέλευσης στη λαϊκή αγορά καθ' όλο το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στην διάρκεια ισχύος της άδειάς του για τα προϊόντα που έχουν εξαντληθεί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 46 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

6. Ο επιμερισμός των εσόδων που προκύπτουν από την καταβολή του ημερήσιου τέλους γίνεται ως εξής:

 

α. Για έσοδα που εισπράττονται από τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας από λαϊκές αγορές αρμοδιότητάς τους, ποσοστό 60% περιέρχεται στις οικείες Περιφέρειες και ποσοστό 40% στους δήμους, στα γεωγραφικά όρια των οποίων λειτουργούν λαϊκές αγορές, με εγγραφή στους προϋπολογισμούς τους για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών που προκύπτουν από τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, την προμήθεια και χρήση κινητών τηλεφώνων για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας των υπηρεσιών ελέγχου και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Η απόδοση του ποσού που περιέρχεται στους δήμους, γίνεται το αργότερο κάθε εξάμηνο με συντελεστές κατανομής που με τη σειρά τους υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των πωλητών που δραστηριοποιήθηκαν στις λαϊκές αγορές κάθε δήμου κατά το προηγούμενο έτος. Οι συντελεστές κατανομής ορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, η οποία εκδίδεται μέχρι το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους. Το εν λόγω ποσό είναι το μοναδικό ανταποδοτικό τέλος προς τους δήμους για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών στους χώρους αυτών με τη μορφή τελών καθαριότητας, τελών κατάληψης πεζοδρομίου και χρήσης κοινόχρηστων χώρων. Στο ποσοστό αυτό δεν υπολογίζεται το αναλογούν χαρτόσημο, το οποίο είναι ενιαίο για όλη τη χώρα.

 

β. Για έσοδα που εισπράττονται από τους λοιπούς φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών, δηλαδή τους δήμους της λοιπής επικράτειας, ποσοστό 75% περιέρχεται σε αυτούς και ποσοστό 25% στην οικεία Περιφέρεια και αποδίδεται το αργότερο κάθε εξάμηνο, με απόφαση του οικείου δήμου. Το ποσό αυτό εγγράφεται ως έσοδο στους προϋπολογισμούς των αντίστοιχων Περιφερειών.

 

7. Με απόφαση των Περιφερειακών Συμβουλίων Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας ή του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου για τη λοιπή επικράτεια, ποσοστό έως 25% από το ημερήσιο τέλος που περιέρχεται στο φορέα λειτουργίας, μπορεί να προορίζεται για δαπάνες προωθητικών ενεργειών που αφορούν την προβολή και την ανάδειξη των λαϊκών αγορών μέσα από δράσεις που βασίζονται σε κοινωνικά κριτήρια και αφορούν στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

 

8. Προς διευκόλυνση των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων (ομοσπονδίες) των πωλητών λαϊκών αγορών, πέραν του ημερήσιου τέλους, συνεισπράττεται και συνδρομή υπέρ των οργάνων αυτών. Το ποσό της συνδρομής δεν αποτελεί δημόσιο έσοδο ή ανταποδοτικό τέλος ή έσοδο του φορέα λειτουργίας, δεν αποτελεί κλάσμα και εισπράττεται πέραν του ημερήσιου τέλους.

 

Η απόδοσή του στις δικαιούχες οργανώσεις γίνεται με σεβασμό στην ανεξαρτησία τους από τους φορείς λειτουργίας. Έως την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, εκάστου έτους, με ισχύ το επόμενο έτος, οι ενδιαφερόμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις, εφόσον το επιθυμούν, καταθέτουν στους φορείς λειτουργίας αίτηση για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, στην οποία περιλαμβάνεται η απόφαση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με το καταστατικό της οργάνωσης για το ύψος της συνδρομής, ο κατάλογος των πρωτοβάθμιων φορέων - μελών τους και οι λαϊκές αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται τα πρωτοβάθμια αυτά όργανα. Το ποσό της συνδρομής, που εισπράττεται με τη διαδικασία της παρούσας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους.

 

Οι πωλητές που δεν είναι μέλη πρωτοβάθμιων σωματείων-μελών των ομοσπονδιών, με αίτησή τους στο φορέα λειτουργίας, απαλλάσσονται από την καταβολή της συνδρομής αυτής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.