Νόμος 4497/17 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Αγορές των καταναλωτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σκοπός των αγορών των καταναλωτών είναι η ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης και αλληλέγγυων δράσεων μεταξύ των πολιτών, μέσω της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών σε εθελοντικές δράσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, καθώς επίσης και η δημιουργία ευνοϊκότερων όρων διαβίωσης των μικρών παραγωγών και μεταποιητών, μέσω της πρόσβασής τους σε αλληλέγγυες αγορές προϊόντων. Οι αγορές αυτές διοργανώνονται, μόνο με πρωτοβουλία των φορέων πολιτών - καταναλωτών, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και η λειτουργία τους εγκρίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου των δήμων, στα όρια των οποίων έχουν την έδρα τους οι εν λόγω φορείς. Πέραν της ονομασίας του τίτλου του παρόντος, οι αγορές αυτές μπορούν να χαρακτηρίζονται και με ονομασία της επιλογής των φορέων καταναλωτών - πολιτών, η οποία παραπέμπει ευθέως στους ανωτέρω σκοπούς των αγορών αυτών.

 

2. Για τη διενέργεια των αγορών του παρόντος, οι δήμοι εγκρίνουν τη διοργάνωση αγορών σε ενώσεις καταναλωτών του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2251/1994, σε συνεταιρισμούς καταναλωτών, καθώς και σε συλλογικούς φορείς πολιτών - καταναλωτών με νομική υπόσταση, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνονται απαραίτητα:

 

α. ότι είναι μη κερδοσκοπικοί,

 

β. ότι αφορούν στην ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης και στην προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού και

 

γ. ότι έχουν σκοπό που προάγει σαφώς την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών και τις αλληλέγγυες δράσεις που ωφελούν συμπολίτες που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες επιβίωσης, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, φυλής, αναπηρίας, ηλικίας, θρησκεύματος, πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού και γενικώς κάθε μορφής διάκριση.

 

Οι ανωτέρω φορείς, εφόσον εγκριθεί η πρότασή τους, πρέπει σε ετήσια βάση να υποβάλουν στο δήμο απολογισμό με τις αλληλέγγυες δράσεις τους και τους ωφελούμενους από αυτές. Η παράλειψη υποβολής απολογιστικών δράσεων είναι λόγος διακοπής της λειτουργίας της αγοράς. Απαγορεύεται ρητώς οι συλλογικοί φορείς να απαιτούν χρηματικά ποσά από τους πωλητές για τη συμμετοχή τους στις αγορές αυτές. Η εισφορά των πωλητών έγκειται στη δωρεά προϊόντων για την κάλυψη των καταστατικών σκοπών του συλλογικού φορέα.

 

3. Δικαίωμα συμμετοχής ως πωλητές στις αγορές αυτές έχουν:

 

α. οι επαγγελματίες αγρότες που είναι γραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για πώληση των αποκλειστικά ιδιοπαραγόμενων προϊόντων, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος,

 

β. οι συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και γυναικείοι συνεταιρισμοί και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ), του άρθρου 3 του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016),

 

γ. οι πολύ μικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις τροφίμων και ειδών καθαρισμού. Σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών επιχειρήσεων ισχύουν τα αναφερόμενα στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 06-05-2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (L 124). Για τη διάθεση προϊόντων οικοτεχνίας, ο πωλητής πρέπει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου [Ν] 4235/2014 και της 4912/120862/2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2468/Β/2015),

 

δ. οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις παραγωγικού σκοπού και οι φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας παραγωγικού σκοπού.

 

Απαγορεύεται τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων που συμμετέχουν ως πωλητές στις συγκεκριμένες αγορές, να είναι ταυτόχρονα μέλη των συλλογικών φορέων που τις διοργανώνουν.

 

4. Οι αγορές αυτές διοργανώνονται από το συλλογικό φορέα καταναλωτών - πολιτών που έχει την έδρα του στο συγκεκριμένο δήμο το πολύ μία φορά το μήνα. Σε κάθε δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα μπορεί να διενεργείται μία αγορά των καταναλωτών. Ο συλλογικός φορέας πολιτών - καταναλωτών πρέπει να έχει την έδρα του εντός δήμου ή του δημοτικού διαμερίσματος, όπου διενεργείται η συγκεκριμένη αγορά. Ο δήμος από την πλευρά του αναλαμβάνει τη χωροθέτηση της αγοράς, την καθαριότητα και γενικότερα την τήρηση των όρων του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας της αγοράς. Για το σκοπό αυτόν ο δήμος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του είτε μέλος του δημοτικού συμβουλίου είτε υπάλληλο στο συλλογικό φορέα, προκειμένου να συμμετέχει στις διαδικασίες οργάνωσης της αγοράς.

 

5. Ο συλλογικός φορέας καταναλωτών - πολιτών υποβάλλει πρόταση στο δήμο, στον οποίο βρίσκεται η έδρα του, στην οποία περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο το καταστατικό του, τα στοιχεία επικοινωνίας των νομίμων εκπροσώπων και των εξουσιοδοτημένων μελών του που αναλαμβάνουν τη διοργάνωση της αγοράς, τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς, καθώς και τις δράσεις τις οποίες σκοπεύει να αναλάβει στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των καταστατικών του σκοπών. Ο κανονισμός λειτουργίας περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστο τις κατηγορίες των πωλούμενων προϊόντων, το μέγιστο αριθμό πωλητών, καθώς και τα κριτήρια επιλογής-απόρριψης αυτών, ωράριο, καθαριότητας, αιτήσεις ενδιαφερομένων, υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τρόπο εξέτασης αυτών, πωλούμενα προϊόντα, χώρο λειτουργίας, στέρηση δικαιώματος συμμετοχής σε περίπτωση παράβασης του κανονισμού λειτουργίας. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται η διενέργεια της αγοράς, ο κανονισμός λειτουργίας αυτής, όπως έχει προταθεί από το φορέα ή με διορθώσεις-τροποποιήσεις-προσθήκες που κρίνονται αναγκαίες από τις Υπηρεσίες του και σε συμφωνία με το συλλογικό φορέα. Η απορριπτική απόφαση του δήμου αιτιολογείται ειδικά. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου μαζί με τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς, τα στοιχεία επικοινωνίας του συλλογικού φορέα και το καταστατικό του.

 

6. Ο συλλογικός φορέας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν και τον εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας, πρέπει 20 ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας της αγοράς να γνωστοποιήσει στο δήμο κατάσταση με τους πωλητές, τα προϊόντα που διαθέτουν και τις τιμές πώλησης αυτών. Τα προϊόντα που διατίθενται πρέπει να είναι προ-συσκευασμένα και η ποσότητα ανά συσκευασία πρέπει να αναφέρεται στην κατάσταση του προηγούμενου εδαφίου. Επίσης, στην εν λόγω κατάσταση πρέπει να αναφέρονται τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά ή\και οι πιστοποιήσεις κάθε συμμετέχοντος πωλητή. Τέλος, πρέπει να αναφέρονται και τα μέλη του συλλογικού φορέα που παρίστανται στη συγκεκριμένη αγορά καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της.

 

7. Ο δήμος και ο διοργανωτής τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από τη διενέργεια της αγοράς, ανακοινώνουν την ημέρα και το χώρο που θα διενεργηθεί και αναρτά στην ιστοσελίδα του κατάσταση με τους πωλητές, τα προϊόντα προς διάθεση και τις τιμές αυτών. Η ημέρα λειτουργίας δεν επιτρέπεται να συμπίπτει με τη λειτουργία άλλης μορφής υπαίθριας αγοράς, ενώ μπορεί να είναι Κυριακή. Η σχετική κατάσταση είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος. Η εγγραφή στον εν λόγω κατάλογο υπέχει θέση άδειας για τη συμμετοχή των πωλητών στη συγκεκριμένη αγορά. Κατά τη διάρκεια προσέλευσης των πωλητών στις αγορές αυτές, τη λειτουργία της έως και την αποχώρηση αυτών, παρίστανται μέλη του συλλογικού φορέα, σε συγκεκριμένο σημείο, οι οποίοι ενημερώνουν το καταναλωτικό κοινό για τη σχετική αγορά, φροντίζουν για την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας αυτής και επιδίδουν στα ελεγκτικά όργανα σφραγισμένη από το δήμο κατάσταση με τους συμμετέχοντες πωλητές, καθώς και τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς. Οι πωλητές υποχρεούνται να φέρουν και να επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας, καθώς και έγγραφο ταυτοποίησής τους. Ως προς τις κυρώσεις, εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα στον παρόντα για τις λοιπές μορφές υπαίθριου εμπορίου.

 

8. Οι συμμετέχοντες πωλητές απαλλάσσονται από τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Ο δήμοι μπορούν να ορίζουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος για τις υπηρεσίες που προσφέρουν για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, το οποίο μπορεί να είναι και σε είδος για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών δράσεών τους, όπως προμήθεια ειδών σε κοινωνικά παντοπωλεία, παιδικούς σταθμούς.

 

9. Με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, αγορές καταναλωτών μπορεί να διοργανώνονται και από την Περιφέρεια μέχρι 3 φορές το χρόνο σε χώρους ευθύνης της.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.