Νόμος 4497/17 - Άρθρο 114

Άρθρο 114


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών αξιολογητών, επιτροπών αξιολόγησης, ομάδων αξιολογητών και γνωμοδοτικών επιτροπών που εκδόθηκαν από 01-01-2013 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 2 περιπτώσεις ζ' και δ' της υπ' αριθμόν οίκοθεν ΔΙΔΚ/ΚΤΠ/27983/2012 (ΦΕΚ 3187/Β/2012) απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με έργο την αξιολόγηση και πιστοποίηση επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν, στο πλαίσιο της δράσης Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων Ανάπτυξης-Παροχής Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας (ICT4GROWTH), θεωρούνται νόμιμες από την ημερομηνία εκδόσεώς τους και επιφέρουν όλα τα έννομα αποτελέσματα των αποφάσεων που έχουν ληφθεί, στο πλαίσιο της λειτουργίας των συλλογικών οργάνων που συγκροτούν.

 

2. Στον Πρόεδρο και τα μέλη των ως άνω συλλογικών οργάνων, τα οποία λειτούργησαν ή / και λειτουργούν εκτός του κανονικού ωραρίου και του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, καταβάλλεται αποζημίωση από την κατά τα ως άνω ημερομηνία έκδοσης της απόφασης συγκρότησης και μέχρι την αποδεδειγμένη ολοκλήρωση του έργου τους για την ως άνω δράση, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

3. Με την απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το ύψος της αποζημίωσης που δεν μπορεί να ξεπερνά για τον Πρόεδρο και τα μέλη το συνολικό ετήσιο ποσό των 2.400 € και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την καταβολή των αποζημιώσεων και την πραγματοποίηση της δαπάνης.

 

4. Για την κάλυψη της δαπάνης των εν λόγω αποζημιώσεων εγγράφεται ειδικό έργο στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η καταβολή πραγματοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της εταιρείας και σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με επιχορήγηση της Κοινωνία της Πληροφορίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.