Νόμος 4497/17 - Άρθρο 109

Άρθρο 109: Τροποποιήσεις του νόμου 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 8 του νόμου 4441/2016 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Πρότυπα καταστατικά τα οποία υποβάλλονται στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης υπογράφονται ηλεκτρονικά είτε με

 

α) την ηλεκτρονική υπογραφή του στοιχείου 10 του άρθρου 3 του Κανονισμού 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23-07-2014, η οποία έχει νομική ισχύ και είναι παραδεκτή σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του εν λόγω Κανονισμού, όπως ισχύει, είτε με

 

β) την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του στοιχείου 12 του άρθρου 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 26 του Κανονισμού 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23-07-2014, η οποία έχει νομική ισχύ ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή σύμφωνα με το άρθρο 25 της παραγράφου 2 του εν λόγω Κανονισμού, όπως ισχύει.}

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 4441/2016 μετά την περίπτωση γ' προστίθεται περίπτωση δ' ως ακολούθως και οι επόμενες περιπτώσεις αναριθμούνται αναλόγως:

 

{δ. Υπογράφουν ηλεκτρονικά το πρότυπο καταστατικό σύμφωνα με την παράγραφο 4.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.