Νόμος 4497/17 - Άρθρο 101

Άρθρο 101: Θέματα προσωπικού της Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα τέσσερα πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Καταστατικού της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (παράγραφος 3 του άρθρου πρώτου του νόμου 2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/1996)) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Στην εταιρεία μπορεί να προσλαμβάνεται προσωπικό με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου, με σύμβαση έμμισθης εντολής, καθώς και με συμβάσεις έργου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 12.

 

Για την πρόσληψη του προσωπικού εκδίδεται προκήρυξη από την εταιρεία, κατόπιν προηγούμενης σύμφωνης γνώμης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Στην προκήρυξη καθορίζονται οι θέσεις και τα προσόντα του προσωπικού, η διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής και η διαδικασία της συνέντευξης, καθώς και κάθε επιμέρους σχετικό ζήτημα της διαδικασίας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σε σχέση με τη διαδικασία πρόσληψης του παρόντος άρθρου.

 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην εταιρεία, η οποία τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες (α) Αποκλειομένων και (β) Κατάταξης, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, αποστέλλοντάς τους ταυτόχρονα στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Τυχόν ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται αποκλειστικά στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επόμενη της αναρτήσεώς τους και εξετάζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, το οποίο αποφασίζει επ' αυτών και κοινοποιεί την απόφασή του στην εταιρεία προκειμένου η τελευταία, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της, να καταρτίσει τους τελικούς πίνακες (α) Αποκλειομένων και (β) Κατάταξης.

 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις της προκήρυξης, και υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους, για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και την αποδοχή των όρων της προκήρυξης, για την οποία εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004).

 

Προκειμένου να καταρτιστεί ο πίνακας προσληπτέων, διενεργείται συνέντευξη κατά την οποία αξιολογείται η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου και η δυνατότητά του να ανταποκριθεί στην άσκηση των καθηκόντων, με τα οποία συνδέεται άμεσα η θέση την οποία ενδιαφέρεται να καταλάβει. Η συνέντευξη διενεργείται από πενταμελή Επιτροπή Συνεντεύξεων, η οποία αποτελείται από 2 μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ένα εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος, 2 ανώτατα στελέχη ή ειδικούς συμβούλους της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου A.E. και 1 μέλος ΔΕΠ, με γνωστικό αντικείμενο συναφές με εκείνο της προκηρυσσόμενης θέσης. Η Επιτροπή Συνεντεύξεων συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγάλος μπορεί να συγκροτούνται περισσότερες Επιτροπές. Η Επιτροπή Συνεντεύξεων καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους που έχουν συμπεριληφθεί στον τελικό πίνακα κατάταξης κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται σε συνέντευξη πρέπει να είναι τουλάχιστον τριπλάσιος του αριθμού των προς πλήρωση θέσεων ανά ειδικότητα, εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι που έχουν τις τυπικές προς τούτο προϋποθέσεις. Η συνέντευξη βαθμολογείται με αυξητικό συντελεστή που κυμαίνεται από 0,70 έως 1,40 επί της βαθμολογίας που ο υποψήφιος έχει λάβει συνολικώς με βάση τη μοριοδότηση των κριτηρίων κατάταξης στην εν λόγω διαδικασία. Μετά το πέρας των συνεντεύξεων η Επιτροπή Συνεντεύξεων συντάσσει και αποστέλλει στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου A.E. πρακτικό εξατομικευμένης κρίσης για κάθε υποψήφιο, στο οποίο αποτυπώνεται με ευσύνοπτη αιτιολογία η αξιολόγηση της επίδοσής του κατά τη συνέντευξη, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να καταρτίσει με απόφασή του τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και, επί τη βάσει αυτών, τον πίνακα προσληπτέων. Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου A.E., με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, επικυρώνει τον πίνακα προσληπτέων και ορίζει τα σχετικά με τη διενέργεια της πρόσληψης αυτών.

 

Ένσταση κατά της βαθμολογίας της συνέντευξης δεν επιτρέπεται.}

 

2. Η ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.18/212/25870/15-12-2014 απόφαση της Επιτροπής, που εκδόθηκε βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της 33/2006 πράξης υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 280/Α/2006), παραμένει σε ισχύ.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.