Νόμος 4497/17 - Άρθρο 100

Άρθρο 100: Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης συνιστάται συλλογικό όργανο με την ονομασία Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ). Το Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

2. Σκοπός του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου είναι να συντονίζει και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση φαινομένων παράνομου εμπορίου, όπως διακίνηση στην αγορά κάθε είδους εμπορευμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία κυκλοφορούν κατά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, στερούνται των νόμιμων παραστατικών ή σημάνσεων, διατίθενται χωρίς την απαιτούμενη άδεια, συνιστούν απομίμηση προϊόντων ή διακινούνται κατά παράβαση διατάξεων σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή διατάξεων της Κοινοτικής Τελωνειακής νομοθεσίας και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (νόμος [Ν] 2960/2001). Για την εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού το Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου συγκεντρώνει και αναλύει πληροφορίες και στοιχεία που προέρχονται από ελέγχους που διενεργούν οι επιμέρους αρμόδιες αρχές.

 

3. α. H αρμοδιότητα του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια και με απόφαση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του Προέδρου όταν ο τελευταίος κωλύεται, εκδίδονται εντολές ελέγχου και κίνησης Υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

 

Με κοινή απόφαση του Προέδρου του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου και του κατά τόπον, αρμόδιου Περιφερειάρχη ορίζεται, μεταξύ των υπαλλήλων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειών της Χώρας, σύνδεσμος μεταξύ του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου και των τοπικών Υπηρεσιών για την συγκρότηση Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου ή συνδρομή σε δράσεις άλλων ελεγκτικών Υπηρεσιών, υπό τον συντονισμό του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου.

 

Με όμοια απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με κάθε επιμέρους Περιφέρεια.

 

β. Οι υπηρετούντες στο Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου μπορούν κατόπιν ειδικής εντολής του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του να προβαίνουν σε ελέγχους σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το φορέα στον οποίο ανήκουν οργανικά, καθώς και να συνδράμουν στους ελέγχους που πραγματοποιούν τα μικτά κλιμάκια ελέγχου σε όλη την Επικράτεια, μόνον κατά το μέρος που αφορά την καθ' ύλην αρμοδιότητα του φορέα στον οποίο ανήκουν οργανικά. Οι υπηρεσίες στις οποίες ανήκουν οργανικά οι αποσπασμένοι στο Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου, προβαίνουν στην επιβολή των κυρώσεων των υποθέσεων που τους αποστέλλονται αρμοδίως και ενεργούν για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών. Στην περίπτωση της επιβολής κυρώσεων από τους ελεγκτές που αποσπώνται στο Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, αρμόδια για τη διεκπεραίωση καθίσταται η Διεύθυνση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 46 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

4. Αρμοδιότητες του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου είναι:

 

α. Ο συντονισμός των ενεργειών των αρμοδίων αρχών για την πάταξη του παραεμπορίου και τον έλεγχο της διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών, ιδίως δε του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, των Τελωνείων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Δημοτικής Αστυνομίας, των Διευθύνσεων Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειών, του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, των Υπηρεσιών που ασκούν ελεγκτικό έργο σύμφωνα με το άρθρο 51 και των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου των Περιφερειών. Οι ανωτέρω υπηρεσίες οφείλουν να συνεργάζονται με το Κέντρο και να παρέχουν σε αυτό κάθε αναγκαία πληροφορία.

 

Οι υπηρετούντες στο Κέντρο ύστερα από σχετική εντολή του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, μπορούν να έχουν πρόσβαση και να λαμβάνουν κάθε αναγκαία πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή σχετίζεται με την άσκηση του έργου τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή επαγγελματικού απορρήτου.

 

β. Η οργάνωση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς, σχεδίων δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, για την συγκρότηση των μικτών κλιμακίων.

 

γ. Ο έλεγχος καταγγελιών και πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση του με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο και μέσο.

 

δ. Η πραγματοποίηση συσκέψεων συντονισμού με εκπροσώπους φορέων της κεντρικής διοίκησης, των περιφερειακών και τοπικών αρχών ή άλλων φορέων, όπως της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ).

 

ε. Οι έλεγχοι από τους αποσπασμένους στο Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου πραγματοποιούνται μόνο κατά το μέρος που αφορά την αρμοδιότητα των φορέων στους οποίους ανήκουν οργανικά, όπως ειδικά αναφέρεται στην περίπτωση α'.

 

5. Το Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση ορίζεται ως εκτελεστικός υπεύθυνος του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου στέλεχος του δημόσιου τομέα, εν ενεργεία ή μη, με επιχειρησιακή εμπειρία στην οργάνωση, το συντονισμό και την εκτέλεση ευρείας κλίμακας επιχειρήσεων ελέγχου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζεται, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις και εφόσον το επιλεγέν πρόσωπο δεν είναι στέλεχος εν ενεργεία του δημόσιου τομέα, μηνιαία αμοιβή του ίση, κατ' ανώτατο όριο, με το 60% των εκάστοτε μηνιαίων αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

 

6. Στο Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου διατίθενται για αποκλειστική απασχόληση, με διετή θητεία, υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με προϋπηρεσία σε οργανική μονάδα με κυρωτικές αρμοδιότητες και 2 ελεγκτές της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας (Μετρολογία) της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας οι οποίοι εντέλλονται για κατ' αρμοδιότητα ελέγχους από το Συντονιστικό Κέντρο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 158 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

7. Η θητεία των μελών του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου είναι διετής και μπορεί να ανανεωθεί για άλλη μια διετία. Το Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου υποστηρίζεται γραμματειακά από την Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και Διοικητικά και Οικονομικά από τις Διευθύνσεις Διοικητικού και Οικονομικού αντίστοιχα της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των μελών του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου ώστε να μετέχουν σε αυτό εκπρόσωποι των αναφερομένων στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982) φορέων.

 

Στους ελεγκτές καταβάλλονται, εκτός από τις αποδοχές του οικείου φορέα που ανήκουν οργανικά, με τις προϋποθέσεις καταβολής τους και αποζημίωση για πέραν του ωραρίου εργασίας και οδοιπορικά έξοδα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι λεπτομέρειες διασύνδεσης του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου με τα πληροφοριακά συστήματα των συναρμόδιων ελεγκτικών Υπηρεσιών.

 

10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου τίθενται σε ισχύ από την έκδοση των αποφάσεων της παραγράφου 5, οπότε και καταργείται το άρθρο 40 του νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013). Υποθέσεις που κατά την ημερομηνία κατάργησης του άρθρου 40 του νόμου 4155/2013 εκκρεμούν στο ΣΥΚΑΠ μεταφέρονται στο ΣΥΚΕΑΑΠ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 121 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.