Νόμος 4496/17 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 10 του νόμου 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 10: Ποσοτικοί στόχοι για την ανακύκλωση των απόβλητων συσκευασιών και την επαναχρησιμοποίηση

 

1. Οι φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών υποχρεούνται στη σταδιακή επίτευξη των ποσοτικών στόχων του ΕΣΔΑ που εγκρίθηκε με την 49/2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με αναγωγή στις ποσότητες συσκευασιών των παραγωγών που έχουν ενταχθεί σε αυτά.

 

2. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των στόχων ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασιών και θέτει τους κατάλληλους όρους και προϋποθέσεις κατά την έγκριση, τροποποίηση ή ανανέωση των επιχειρησιακών σχεδίων των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης. Για το σκοπό αυτόν ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τη λήψη των αναγκαίων μέτρων στο πλαίσιο εφαρμογής του σχετικού προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 5.

 

Αν δεν έχει καταρτισθεί το πρόγραμμα αυτό, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τις γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης που προβλέπονται στο άρθρο 4.

 

3. Τα απόβλητα συσκευασιών που εξάγονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1013/2006 υπολογίζονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και στόχων της παραγράφου 1. Στην περίπτωση μεταφοράς των αποβλήτων συσκευασιών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εξαγωγέας πρέπει να αποδεικνύει ότι η ανακύκλωση πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες ισοδύναμες με εκείνες που ορίζει η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

 

4. Τα μέτρα και οι στόχοι που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δημοσιεύονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. και αποτελούν αντικείμενο ενημερωτικής εκστρατείας προς το ευρύ κοινό και τους οικονομικούς παράγοντες σε συνδυασμό με το άρθρο 19.

 

5. Για να εκτιμηθεί κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται στην παράγραφο 1 λαμβάνονται υπόψη:

 

α) ως βάρος των αποβλήτων συσκευασίας που ανακυκλώθηκαν νοείται το βάρος των εισερχόμενων αποβλήτων στην τελική διεργασία ανακύκλωσης (εισροή),

 

β) ως βάρος των αποβλήτων συσκευασίας που προετοιμάστηκαν για επαναχρησιμοποίηση, νοείται το βάρος των αποβλήτων συσκευασίας που έχουν υποβληθεί στις αναγκαίες εργασίες ελέγχου, καθαρισμού και επισκευής, ώστε να καταστεί δυνατή η επαναχρησιμοποίησή τους χωρίς περαιτέρω διαλογή και προεπεξεργασία,

 

γ) προϊόντα και συστατικά προετοιμασμένα για επαναχρησιμοποίηση από αναγνωρισμένους φορείς προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση ή συστήματα παρακράτησης ποσού έναντι επιστροφής.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.