Νόμος 4487/17 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι τις 31-12-2020, επιτρέπεται η προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής νερού ύδρευσης, μέσω αφαλάτωσης με δυναμικότητα μικρότερη από 2.000 m3 / ημέρα, για την εξυπηρέτηση επειγουσών και βραχυχρόνιων αναγκών υδροδότησης νησιών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως καθορίζεται με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 1/1986 (ΦΕΚ 1/Α/1986).

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εγκρίνεται η εγκατάσταση και λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος.

 

Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου:

 

α) εγκρίνεται η χωροθέτηση των μονάδων αφαλάτωσης και τα απαιτούμενα τεχνικά έργα,

 

β) καθορίζονται:

 

α)α) το είδος της εγκατάστασης,

β)β) τα τεχνικά χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων (κινητήρια ισχύς, θερμική ισχύς, σύνολο κινητήριας και θερμικής ισχύος, αξία),

γ)γ) οι όροι διάθεσης του αλμόλοιπου στη θάλασσα,

δ)δ) οι αναγκαίοι όροι και οι προϋποθέσεις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος,

ε)ε) οι αναγκαίοι όροι για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας, την προστασία των οικοσυστημάτων και των θαλασσίων ειδών, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 55/1998 (ΦΕΚ 58/Α/1998) και τις υποδείξεις της κατά τόπο αρμόδιας Λιμενικής Αρχής,

στ)στ) τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την μη πρόκληση ενοχλήσεων στους περίοικους,

ζ)ζ) οι όροι και οι προϋποθέσεις χρησιμοποίησης μηχανημάτων έργου,

η)η) τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, όπως προστατευτικά περιφράγματα προ των κινούμενων μηχανημάτων, επαρκής φωτισμός και αερισμός στο χώρο εργασίας, φαρμακείο πρώτων βοηθειών,

θ)θ) ο τρόπος προσήκουσας απογραφής, αποθήκευσης και φύλαξης των χημικών πρόσθετων,

ι)ι) η χρονική διάρκεια της λειτουργίας, η οποία δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της 31-12-2020,

ι)α)ι)α) τα προσκομιζόμενα μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης δικαιολογητικά.

 

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 (Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) και του προεδρικού διατάγματος 149/2006 (ΦΕΚ 159/Α/2006), οι αστυνομικές και υγειονομικές διατάξεις, καθώς και οι διατάξεις για την πυροπροστασία.

 

3. Φορέας εκμετάλλευσης των φορητών μονάδων παραγωγής νερού του παρόντος άρθρου μπορεί να είναι είτε κρατικός φορέας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982), είτε Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η λειτουργία φορητών μονάδων παραγωγής νερού από τους φορείς του προηγούμενου εδαφίου γίνεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί πολεοδομικής και περιβαλλοντικής αδειοδότησης και των διατάξεων των νόμων 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) και 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 

4. Για την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2, ο ανάδοχος υποβάλλει στη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

 

α) τεχνική έκθεση με το σύνολο των απαιτούμενων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στοιχείων και σχεδιαγραμμάτων,

β) υπεύθυνη δήλωση για την τήρηση των αναφερόμενων στην τεχνική έκθεση,

γ) υπεύθυνη δήλωση για τον αριθμό και την ειδικότητα των τεχνικών που θα εργασθούν και του υπευθύνου της λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού, καθώς και

δ) πιστοποιητικό πυροπροστασίας.

 

5. Για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία των μονάδων του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 117 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), ανεξάρτητα από την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης.

 

6. Οι φορητές μονάδες του παρόντος άρθρου απομακρύνονται εντός 10 ημερών από τη λήξη της χρονικής διάρκειας της λειτουργίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.