Νόμος 4484/17 - Άρθρο 58

Άρθρο 58


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3Β του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου των Επιμελητηρίων καθορίζεται ως εξής για εγγεγραμμένα μέλη:

 

α. μέχρι 15.000, 21 μέλη,

β. από 15.001 έως 25.000, 31 μέλη,

γ. από 25.001 έως 35.000, 41 μέλη,

δ. από 35.001, 51 μέλη,

ε. στα διοικητικά συμβούλια των Επιμελητηρίων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου 51 μέλη και

στ. στα διοικητικά συμβούλια των Επιμελητηρίων Αττικής και Θεσσαλονίκης με αριθμό εγγεγραμμένων μελών, ο οποίος εμπίπτει στις περιπτώσεις α' και β' της παρούσας, 41 μέλη.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου, καθορίζεται ο αριθμός των αντιπροσώπων του κάθε τμήματος στο διοικητικό συμβούλιο, με βάση τα εξής κριτήρια:

 

α)α. ο αριθμός των μελών του κάθε τμήματος,

β)β. η συνεισφορά του κάθε τμήματος στην τοπική οικονομία και

γ)γ. οι θέσεις εργασίας που καλύπτονται από τη δραστηριότητά τους.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με το άρθρο 99 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017).

 

2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3Γ του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο για όλα τα τμήματα του Επιμελητηρίου ψηφοδέλτιο ανά συνδυασμό και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη των Επιμελητηρίων, εφόσον είναι ταμειακά ενήμερα και έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας χρόνος από την εγγραφή τους στο οικείο Επιμελητήριο, ως εξής:

 

α. Κάθε μέλος, φυσικό πρόσωπο 1 ψήφο.

 

β. Κάθε προσωπική εταιρεία μέχρι 2 ψήφους ως εξής:

 

(α)α) Για τις ομόρρυθμες εταιρείες μέχρι 2 ψήφους 2 ομόρρυθμων εταίρων της, που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

 

(β)β) Για τις ετερόρρυθμες εταιρείες μέχρι 2 ψήφους είτε 2 ομόρρυθμων εταίρων είτε του ομόρρυθμου και ενός ετερόρρυθμου, που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

 

γ. Κάθε εταιρία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) μέχρι 2 ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.

 

δ. Κάθε μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης 1 ψήφο, αυτή του διαχειριστή της.

 

ε. Κάθε ανώνυμη εταιρία (ΑΕ) 3 ψήφους των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διοικητικά στελέχη, που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

στ. Κάθε ΙΚΕ 2 ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.

 

ζ. Κάθε μονοπρόσωπη ΙΚΕ 1 ψήφο, αυτή του διαχειριστή της.

 

η. Κάθε υποκατάστημα, 1 ψήφο, αυτή του διευθυντή του ή του αναπληρωτή αυτού.

 

θ. Κάθε αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, 1 ψήφο, αυτή του νόμιμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

 

ι. Κάθε συνεταιρισμός, 2 ψήφους, αυτές του προέδρου και του γενικού γραμματέα ή των αναπληρωτών τους, οι οποίοι πρέπει να είναι του μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

2. Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος, θεωρούνται ταμειακά ενήμερα. Φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας Γενικού Εμπορικού Μητρώου ή την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος, θεωρούνται ταμειακά ενήμερα.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με το άρθρο 99 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017).

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 372/1992 (ΦΕΚ 187/Α/1992), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η εκλογική επιτροπή συγκροτείται 4 τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα Επιμελητήρια Αθηνών και Πειραιά και με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τα λοιπά Επιμελητήρια της χώρας και αποτελείται από τους εξής:}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με το άρθρο 99 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017).

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 372/1992 (ΦΕΚ 187/Α/1992), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το ψηφοδέλτιο ενός συνδυασμού περιλαμβάνει τουλάχιστον 1 υποψήφιο από κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου. Ο αριθμός των υποψήφιων ανά συνδυασμό από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με το άρθρο 99 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017).

 

5. Οι παράγραφοι 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 372/1992 (ΦΕΚ 187/Α/1992), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{5. Ο αριθμός των εκπροσώπων για το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Επιμελητηρίου κατανέμεται μεταξύ των συνδυασμών ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη ως έξης:

 

α. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με το συνολικό αριθμό των εδρών του διοικητικού συμβουλίου. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο.

 

β. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν καταλαμβάνει τόσες έδρες όσοι είναι οι υποψήφιοί του.

 

γ. Την πρώτη έδρα κάθε συνδυασμού στο τμήμα, στο οποίο ο συνδυασμός έχει λάβει το μεγαλύτερο ποσοστό, καταλαμβάνει ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου.

 

δ. Οι έδρες για το διοικητικό συμβούλιο που δεν έχουν διατεθεί με τις διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους.

 

6. Οι εκπρόσωποι για το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε συνδυασμού, οι οποίοι έχουν εκλεγεί με τη διαδικασία της παραγράφου 5 του παρόντος, κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων με την εξής διαδικασία:

 

α. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων ανά τμήμα διαιρείται με το συνολικό αριθμό των εδρών του οικείου τμήματος. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο του τμήματος.

 

β. Κάθε συνδυασμός λαμβάνει ανά τμήμα τόσες έδρες, όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο του τμήματος στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε στο οικείο τμήμα.

 

γ. Μετά την κατανομή που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' και β της παρούσας παραγράφου, οι αδιάθετες έδρες των επιμέρους τμημάτων κατανέμονται ως εξής: ο πρώτος σε ψήφους συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες αδιάθετες έδρες όσες χρειάζεται προκειμένου να συμπληρώσει το συνολικό αριθμό των εδρών που δικαιούται, κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων στα επιμέρους τμήματα, όπως αυτά προέκυψαν από τη διαδικασία του εδαφίου β' της παρούσας. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται ακολούθως, κατά σειρά συνολικού αριθμού ψήφων, για τους υπόλοιπους συνδυασμούς οι οποίοι δικαιούνται αδιάθετες έδρες.

 

δ. Συνδυασμός που δικαιούται έδρες σύμφωνα με την κατανομή της παραγράφου 3 και έχει λάβει αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων, ο οποίος είναι μικρότερος από τα εκλογικά μέτρα όλων των τμημάτων, καταλαμβάνει τις έδρες στα τμήματα όπου διαθέτει το μεγαλύτερο υπόλοιπο.

 

ε. Συνδυασμός που έχει το ίδιο υπόλοιπο σε περισσότερα του ενός τμήματος καταλαμβάνει αδιάθετη έδρα στο τμήμα όπου έλαβε τις λιγότερες έδρες κατά την πρώτη κατανομή.

 

7. Οι έδρες καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους κάθε συνδυασμού, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Όταν στις εκλογές συμμετέχει μόνο ένας συνδυασμός, οι εκλογείς μπορούν να εκφράζουν την προτίμησή τους προς αριθμό υποψηφίων ο οποίος δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των εδρών, ενώ στις άλλες περιπτώσεις, ο αριθμός των σταυρών δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό αριθμό των εδρών του τμήματος. Ψηφοδέλτιο συνδυασμού με περισσότερους σταυρούς προτίμησης από τους ανωτέρω κατά περίπτωση οριζόμενους είναι έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης. Ψηφοδέλτιο χωρίς κανένα σταυρό προτίμησης προσμετράται υπέρ του συνδυασμού.

 

8. Πρόεδρος του Επιμελητηρίου ανακηρύσσεται ο επικεφαλής του συνδυασμού που συγκέντρωσε τουλάχιστον το 50% των ψήφων. Αν κανείς συνδυασμός δεν συγκέντρωσε αυτό το ποσοστό, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου εκλέγεται από το διοικητικό συμβούλιο, μεταξύ των επικεφαλής των συνδυασμών που συμμετέχουν σε αυτό, κατά την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου με απόλυτη πλειοψηφία. Αν κανείς από τους υποψήφιους Προέδρους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται στην ίδια συνεδρίαση και Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία μεταξύ των δύο υποψηφίων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία. Επανεκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίωμα του Προέδρου επιτρέπεται μία φορά.

 

9. Οι εκλογές διεξάγονται και με ηλεκτρονική ψηφοφορία, μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, ρυθμίζονται θέματα διεξαγωγής των εκλογών με ηλεκτρονική ψήφο.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με το άρθρο 99 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017).

 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 27 του νόμου 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α/2017), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) θα διεξαχθούν μεταξύ 1ης και 17-12-2017. Η θητεία των εκλεγμένων οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων παρατείνεται μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών κατά το προηγούμενο εδάφιο. Οι εκλογικές επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 372/1992 (ΦΕΚ 187/Α/1992), η πρώτη συνεδρίαση των εκλογικών επιτροπών λαμβάνει χώρα έως τις 28-08-2017.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.