Νόμος 4479/17 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Προσθήκη άρθρου 56Δ στο νόμο 2725/1999


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 56Γ του νόμου 2725/1999 προστίθεται άρθρο 56Δ ως εξής:

 

{Άρθρο 56Δ: Άδεια διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων

 

1. Αθλητική συνάντηση δεν διεξάγεται αν ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης δεν έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της.

 

2. Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης:

 

α) Για τις κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Δ, Ε1, Ε2 και ΣΤ) της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης χορηγείται, εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β, η συνάντηση διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής και βεβαιώνεται η καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εισιτηρίων και εποπτείας, αν για το συγκεκριμένο άθλημα και την κατηγορία αγώνων αυτό απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του νόμου 4326/2015 (ΦΕΚ 49/Α/2015), των υπ' αριθμόν ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236/2015 (ΦΕΚ 1801/Β/2015) και ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229158/12878/1281/237/2015 (ΦΕΚ 1802/Β/2015) κοινή υπουργική απόφαση και του άρθρου 41Γ του παρόντος, όπως ισχύουν. Την άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγεί ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας.

 

Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, στη λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων m ασφάλειας και τάξης.

 

β) Για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Ζ, Η, Θ1, Θ2 και Ι) της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης χορηγείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας, εφόσον προσκομιστούν τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις ε', στ', ζ' και η' της παραγράφου 2 του άρθρου 56Β, αντίστοιχα.

 

3. Η ισχύς της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αρχίζει 3 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.