Νόμος 4458/65 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι προϋπολογιζόμενες υπό της ΕΤΒΑ δαπάνες περιλαμβάνουσες την αξίαν της αγοράς γηπέδων, την δαπάνη εκπονήσεως μελετών και εκτελέσεως των έργων και εν γένει τις διοικητικές και οργανωτικές δαπάνες Βιομηχανικών Περιοχών, ανεγέρσεως εργατικών οικισμών και διαμορφώσεως των πέριξ αυτών χώρων καλύπτονται εν όλω ή εν μέρει υπό του Δημοσίου δι' επιχορηγήσεων εκ του προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων προς τον σκοπόν ενισχύσεως της ΕΤΒΑ δια την πραγματοποίηση των ως άνω αναπτυξιακών έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 742/1977 (ΦΕΚ 319/Α/1977).

 

2. Η ΕΤΒΑ δύναται, εντός των πλαισίων των κειμένων διατάξεων και νόμων να εκδίδει ομολογιακά δάνεια δια την εξαγοράν γηπέδων ή δια την χρηματοδότηση των βιομηχανικών περιοχών.

 

3. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος Νόμου ρυθμίζονται δια βασιλικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας.

 

4. Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.