Νόμος 4458/65 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η απόκτηση υπό της ΕΤΒΑ ή των κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 1 νομικών προσώπων, των εδαφικών εκτάσεων των περιλαμβανομένων εις την βιομηχανική περιοχήν ως και την τυχόν εκτός αυτής κειμένη και των αναγκαίων δια την οργάνωση των βιομηχανικών περιοχών και την εκτέλεσιν έργων οδοποιίας, υδρεύσεως, αποχετεύσεως, ηλεκτροδοτήσεως, τηλεπικοινωνιακής συνδέσεως και παντός εν γένει έργου χρησίμου δια την εγκατάσταση των σε αυτές επιχειρήσεων περιλαμβανομένων και των χώρων των αναγκαιούντων δια την δημιουργίαν οικιστικών συγκροτημάτων δια την στέγαση είτε του προσωπικού των εγκατεστημένων εις την βιομηχανική περιοχήν επιχειρήσεων είτε δια την κάλυψη στεγαστικών αναγκών ομάδων πληθυσμού προκυπτουσών εκ λόγων εκτάκτου ανάγκης ή δημοσίας ωφελείας και την κάλυψη των αναγκών διαβιώσεώς του.

 

Προκειμένου περί ανεγέρσεως οικιστικών συγκροτημάτων για την κάλυψη αναγκών προκυπτουσών εκ λόγων εκτάκτου ανάγκης ή δημοσίας ωφελείας απαιτείται απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, στην οποία ανήκει η βιομηχανική περιοχή, η οποία λαμβάνεται μετά από εισήγηση του οικείου Νομάρχη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 2231/1994 (ΦΕΚ 139/Α/1994).

 

2. Η αναγκαστική απαλλοτρίωσις ακινήτων (αστικών, αγροτικών κ.λ.π.) ή η εις βάρος αυτών σύστασις εμπραγμάτων δικαιωμάτων, δια την εξυπηρέτησιν του κατά την προηγουμένη παράγραφο σκοπού κηρύσσεται δι' αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας και Ενεργείας. Δια την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως αρκεί απλούν διάγραμμα οριζοντιογραφίας, εγκριθέν υπό των Τεχνικών Υπηρεσιών της Διευθύνσεως Βιομηχανικών Περιοχών της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως, που εικονίζει την απαλλοτριωτέα έκταση ως και συνοπτικός πίνακας εικαζομένων ιδιοκτητών, μετά μνείας εν τη πράξει κηρύξεως της απαλλοτριώσεως περί της μη τηρήσεως των λοιπών προϋποθέσεων. Η περαιτέρω διαδικασία προς προσδιορισμό της αποζημιώσεως χωρεί ως και επί των λοιπών απαλλοτριώσεων.

 

Ο νομεύς ή κάτοχος κτημάτων των οποίων προπαρασκευάζεται η κατά τα άνω απαλλοτρίωσις υποχρεούται να επιτρέπει την επί τούτων εκτέλεσιν των απαραιτήτων τεχνικών εργασιών προς καταμέτρηση και σύνταξιν των διαγραμμάτων και Σχεδίων δια τον προσδιορισμό της απαλλοτριωτέας εκτάσεως και την δημιουργίαν της Βιομηχανικής Περιοχής. Ο βαρυνόμενος δια της δαπάνης της απαλλοτριώσεως υποχρεούται εις αποκατάστασιν πάσης τυχόν βλάβης ή φθοράς ή στερήσεως της χρήσεως προερχομένης εκ της εκτελέσεως των ανωτέρω τεχνικών εργασιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3  του νόμου 742/1977 (ΦΕΚ 319/Α/1977).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.