Νόμος 4399/16 - Άρθρο 78

Άρθρο 78: Ρυθμίσεις θεμάτων του νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004) και του νόμου 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/2011)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων του νόμου 3908/2011, για τα οποία εκδόθηκε απόφαση υπαγωγής λαμβάνοντας υπόψη και την περίπτωση δ' της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του νόμου 3908/2011, δεν απαιτείται η προηγούμενη προσκόμιση της εγκριτικής πράξης του δανείου. Προϋπόθεση της έκδοσης απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας είναι η τήρηση, πέραν των λοιπών προϋποθέσεων του νόμου και της απόφασης υπαγωγής τους, των όρων για τον τρόπο κάλυψης του χρηματοδοτικού σχήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρου 8 του νόμου 3908/2011, και στις διατάξεις του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 35/2011 (ΦΕΚ 88/Α/2011).

 

2. α. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγήθηκε, σύμφωνα με την περίπτωση α(iii) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 3299/2004 ή την περίπτωση α' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 35/2011 (ΦΕΚ 88/Α/2011), επιστρέφεται, εντόκως κατόπιν αίτησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου. Το ποσό των αναλογούντων τόκων υπολογίζεται από την ημερομηνία χορήγησης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιστροφής. Το ύψος του επιτοκίου είναι σταθερό και ορίζεται ως το μέσο επιτόκιο του 2016, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 794/2004, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού 271/2008 της Επιτροπής της 30-01-2008. Η ως άνω προκαταβολή μπορεί να επιστραφεί άτοκα μόνο σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας υλοποίησης της επένδυσης, για λόγους ανωτέρας βίας από φυσικά φαινόμενα, οι οποίοι τεκμηριώνονται επαρκώς και συνδέονται άμεσα με την αδυναμία υλοποίησης.

 

β) Μετά την κατάθεση των σχετικών παραστατικών πληρωμής του επιστρεφόμενου ποσού, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, αποδεσμεύεται η υποβληθείσα εγγυητική επιστολή. Με την ίδια αίτηση, ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ζητήσει και την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής.

 

3. α. Το σύνολο ή το τμήμα της επιχορήγησης των υπαχθέντων στο νόμο 3299/2004 και νόμο 3908/2011 επενδυτικών σχεδίων που δεν έχει καταβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος μπορεί να χορηγηθεί με τη μορφή της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής, όπως αυτή ορίζεται με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 3908/2011, κατόπιν αίτησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου.

 

Στην περίπτωση αυτή, με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης προσδιορίζεται το συνολικό ποσό της ενίσχυσης. Αν η ανωτέρω απόφαση έχει ήδη εκδοθεί, τροποποιείται αναλόγως. Το ύψος της φορολογικής απαλλαγής που χορηγείται κατ' έτος δεν δύναται να υπερβαίνει το 20% του ποσού της επιχορήγησης. Σε περίπτωση μη κάλυψης του ως άνω ποσοστού, το υπόλοιπο ποσό συνυπολογίζεται με το αναλογούν ποσοστό του επόμενου φορολογικού έτους. Μετά την παρέλευση των πέντε πρώτων ετών από τη δημοσίευση του παρόντος η φορολογική απαλλαγή χορηγείται έως και τη συμπλήρωση των επόμενων 10 ετών.

 

β. Το δικαίωμα της επιλογής που παρέχει η περίπτωση α' δεν μπορεί να ασκηθεί από φορέα επένδυσης που έχει εκχωρήσει το ποσό της επιχορήγησης για την παροχή ισόποσου βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε τράπεζες, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του νόμου 3299/2004, και την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 35/2011 και η σχετική σύμβαση εκχώρησης τελεί σε ισχύ.

 

γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία εφαρμογής και τα αναγκαία δικαιολογητικά για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρούσας παραγράφου.

 

4. α. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό.}

 

β. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο νόμο 3908/2011 ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους και εφόσον κάνουν χρήση του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής αυτοτελώς ή συνδυαστικά με άλλο κίνητρο, έχουν εφαρμογή αναλόγως οι υποπεριπτώσεις α)α' και β)β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 20.

 

γ. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 έχει εφαρμογή και για τα επενδυτικά σχέδια του νόμου 3908/2011 που κάνουν χρήση του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής αυτοτελώς ή συνδυαστικά με άλλο κίνητρο.

 

δ. Η παράγραφος 10 του άρθρου 14 του νόμου 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα ποσά της ληφθείσας επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθώς και απαλλαγής από καταβολή φόρου, εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού και σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του, εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επιστρέφεται εφαρμοζομένων των οριζομένων στην επόμενη παράγραφο. Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης μέρους ή του συνόλου του αποθεματικού μετά την παρέλευση του ως άνω διαστήματος, προστίθεται στα κέρδη της επιχείρησης και φορολογείται στο φορολογικό έτος, κατά το οποίο έλαβε χώρα η διανομή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αποθεματικού, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.}

 

ε. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 14 του νόμου 3908/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τη βεβαίωση, καταβολή και έλεγχο έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013) και του νόμου [Ν] 2717/1997 (ΦΕΚ 97/Α/1997). Ειδικότερα, στην περίπτωση φορολογικής απαλλαγής για την επιβολή των διατάξεων του άρθρου 53 του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013) ως αφετηρία υπολογισμού των τόκων λαμβάνεται η λήξη της προθεσμίας κατά την οποία θα έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί ο φόρος εισοδήματος της αρχικής εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

5. Η παράγραφος 3.Α)β του άρθρου 5 του νόμου 3299/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3.Α)β Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής στην επένδυση που έχει εγκριθεί με την απόφαση υπαγωγής, μπορεί να μειωθεί μετά την έκδοση της απόφασης αυτής μέχρι του ορίου της παραγράφου Α.α., εφόσον το ποσοστό της μείωσης καλυφθεί με λήψη δανείου, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 7 (i, ii, iii),η εφαρμογή των οποίων πιστοποιείται κατά τις διαδικασίες ελέγχου και ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.}

 

6. Για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011, παράβαση του όρου της απόφασης υπαγωγής περί του μηδενισμού του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης, δεν επηρεάζει την ολοκλήρωση της επένδυσης εφόσον αυτή έχει ολοκληρωθεί εμπροθέσμως, λειτουργεί παραγωγικά και έχουν δημιουργηθεί όλες οι προβλεπόμενες θέσεις εργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές η επένδυση υπόκειται στον έλεγχο των μακροχρονίων υποχρεώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 3299/2004 και του άρθρου 14 του νόμου 3908/2011, κατά τον οποίο πρέπει να διαπιστώνεται η απρόσκοπτη λειτουργία της.

 

7. Για επενδυτικά σχέδια του νόμου 3299/2004, για τα οποία έχουν εκδοθεί αποφάσεις υπαγωγής μέχρι τις 30-06-2014, αλλά δεν έχει δημοσιευτεί περίληψή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η οικεία περίληψη μπορεί να δημοσιευθεί υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Η ισχύς των εν λόγω αποφάσεων αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσής τους.

 

8. Στις περιπτώσεις των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004) και του νόμου 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/2011) και έχει γίνει χρήση βραχυπρόθεσμου δανεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του νόμου 3299/2004 και την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 35/2011, μπορεί ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός να μετατραπεί σε μακροπρόθεσμο δάνειο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 106 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.