Νόμος 4374/16 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ρύθμιση ζητημάτων Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το ανεξόφλητο κεφάλαιο και η εξυπηρέτηση των μέχρι την 01-03-2016 υπολοίπων των δανειακών συμβάσεων που έχει συνάψει ο Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου αναλαμβάνονται από το ελληνικό Δημόσιο. Από την ημερομηνία αυτή το ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει, ως πρωτοφειλέτης, την καταβολή των τοκοχρεολυτικών δόσεων, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων της τρέχουσας, κατά την ως άνω ημερομηνία, τοκοφόρου περιόδου, όπως αυτές προβλέπονται από τις οικείες δανειακές συμβάσεις και διαδέχεται τον Οργανισμό Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος σε όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται από αυτές.

 

2. Οι ανεξόφλητες υποχρεώνεις των δανειακών συμβάσεων της προηγούμενης παραγράφου εξυπηρετούνται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

 

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το ύψος του ανεξόφλητου κεφαλαίου κάθε δανειακής σύμβασης, οι λοιπές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των όρων των συμβάσεων και οι λοιποί όροι εξυπηρέτησης, όπως περιγράφονται στις αναλαμβανόμενες συμβάσεις.

 

4. Όπου στις ανωτέρω συμβάσεις προβλέπεται προσαύξηση του επιτοκίου με την εισφορά του νόμου [Ν] 128/1975 (ΦΕΚ 178/Α/1975), η προσαύξηση αυτή δεν ισχύει. Δεν ισχύουν επίσης η προμήθεια 1% υπέρ του Δημοσίου για την παρεχόμενη εγγύηση των εν λόγω δανείων και λοιπές κρατήσεις, πάσης φύσεως, υπέρ του Δημοσίου.

 

5. Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης αυξάνεται ισόποσα με το κεφάλαιο που θα προσδιοριστεί με την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών της παραγράφου 3.

 

6. Οι φάκελοι των ανωτέρω δανειακών συμβάσεων παραδίδονται από τους αρμόδιους φορείς που τις κατέχουν στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τις εξυπηρετεί μέχρι τη λήξη τους με τους όρους που αναφέρονται σε αυτές και σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών της παραγράφου 3. Οι εν λόγω δανειακές συμβάσεις περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

n.4374.16

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.