Νόμος 4369/16 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Διαγραφή από το Μητρώο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέλος του Μητρώου μπορεί να διαγραφεί από το Μητρώο με αίτηση του, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία τηρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται υποχρεωτικά με μέριμνα του αιτούντος στη Διεύθυνση Διοικητικού της υπηρεσίας του ή στην αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού του φορέα του. Η ημερομηνία διαγραφής από το Μητρώο ανατρέχει στην ημερομηνία υποβολής της αίτησης διαγραφής, εκτός εάν ο αιτών τη διαγραφή από το Μητρώο υπηρετεί σε κάποια από τις θέσεις των άρθρων 6 και 8, οπότε η διαγραφή του λαμβάνει χώρα την ημέρα της παραίτησής του.

 

2. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προβαίνει σε υποχρεωτική διαγραφή μέλους από το Μητρώο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α) Εάν εμπίπτει αναφορικά με την αξιολόγηση στις διατάξεις του παρόντος και λάβει για δύο συνεχείς περιόδους βαθμολογία μικρότερη του βαθμού 75. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού και οι Υπηρεσίες Προσωπικού των φορέων του άρθρου 2 υποχρεούνται να ενημερώνουν αμελλητί το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού για τη συνδρομή του ως άνω λόγου διαγραφής. Σε περίπτωση βαθμολογίας μεγαλύτερης ή ίσης του βαθμού 75 σε δύο επόμενες συνεχείς περιόδους, το διαγραφέν μέλος μπορεί με αίτησή του να επανεγγραφεί στο Μητρώο.

 

β) Εάν συντρέξουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.