Νόμος 4354/15 - Άρθρο 42

Άρθρο 42


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της υπ' αριθμόν 392169/1999 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Γεωργίας Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου Τοπικός Οίνος ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου οίνου (ΦΕΚ 1985/Β/1999), όπως ισχύει και κυρώθηκε με το άρθρο 53 του νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/2012), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Η μέγιστη στρεμματική απόδοση των ποικιλιών που προορίζονται για παραγωγή τοπικού οίνου (οίνου με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη - ΠΓΕ), δεν είναι μεγαλύτερη της μέσης στρεμματικής απόδοσης των αντίστοιχων ποικιλιών της ίδιας αμπελουργικής περιοχής για παραγωγή οίνων χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ, κατά την τελευταία πενταετία, με βάση τα στοιχεία αποδόσεων που διαθέτει η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και σχετικά επιστημονικά δεδομένα εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Η απόδοση αυτή δεν πρέπει να οφείλεται σε υπερβολική λίπανση, άρδευση ή εφαρμογή καλλιεργητικών τεχνικών που αποσκοπούν στην αύξηση της ποσότητας σε βάρος της ποιότητας.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 243/1969 Περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής (ΦΕΚ 144/Α/1969), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του γλεύκους σε οίνο γίνεται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής της ονομασίας προέλευσης του οίνου. Η μεταποίηση αυτή μπορεί να πραγματοποιείται εκτός της οριοθετημένης περιοχής, εφόσον προβλέπεται στις προδιαγραφές του προϊόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 607/2009 της Επιτροπής (EEL 193/2009), όπως ισχύει. Για την απαίτηση αυτή εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 της υπ' αριθμόν 5833/155045/2013 (ΦΕΚ 3324/Β/2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.}

 

3. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014), στο τέλος του Υποτομέα κανόνων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων μη ζωικής προέλευσης, προστίθεται μη συμμόρφωση με αριθμό 14, ως εξής:

 

Μη συμμόρφωση

Ύψος πρόστιμου σε ευρώ

14. Η μη τήρηση της ειδικής νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των οινολογικών εργαστηρίων από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν οινολογικό εργαστήριο

1.000 - 30.000

 

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου καταργείται η υπ' αριθμόν 242059/1445/1975 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών Γεωργίας και Βιομηχανίας Περί ταινιών ελέγχου οίνων ονομασίας προελεύσεως (ΦΕΚ 505/Β/1975).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.