Νόμος 4351/15 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Θέματα συγχρηματοδοτούμενων έργων εποπτευόμενων φορέων Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δαπάνες που πραγματοποιούνται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων που αναλήφθηκαν από τον καταργηθέντα με το νόμο 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011) Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ), κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 ΕΣΠΑ έως τη λήξη της και υλοποιούνται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, θεωρούνται νόμιμες και επιλέξιμες εφόσον: i) αφορούν το χρόνο πραγματοποίησης των επιμορφώσεων από τους επιμορφωτές στα Π.Ε.Κ. ή μετακινήσεις εκπαιδευτικών οι οποίες αποδεικνύεται ή τεκμαίρεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί, ii) αφορούν σε υπηρεσίες εστίασης ή παραδοτέα επιστημονικών επιτροπών υποστήριξης των Π.Ε.Κ. και αποδεικνύεται ή τεκμαίρεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί και παραληφθεί, iii) αφορούν σε τμήματα επιμόρφωσης, τα οποία συγκροτήθηκαν ή λειτούργησαν με μικρότερο από τον ελάχιστο προβλεπόμενο αριθμό ατόμων και έχει γίνει παραλαβή του προγράμματος επιμόρφωσης ή έχει βεβαιωθεί η καλή εκτέλεσή του από το αρμόδιο όργανο.

 

2. Συμβάσεις ή αναθέσεις έργου που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων της προηγούμενης παραγράφου και δεν έχουν τυχόν αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια ή άλλα ηλεκτρονικά Μητρώα αναρτώνται με ευθύνη των αρμόδιων οργάνων.

 

3. Για τα στελέχη της εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς και γενικά τους δημοσίους υπάλληλους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε συγχρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιεί το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής κατά την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 έως τη λήξη της, θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.