Νόμος 4325/15 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Θέματα Εθνικού Τυπογραφείου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014 αναριθμείται σε στ' και μετά την περίπτωση δ' προστίθεται νέα περίπτωση ε' ως εξής:

 

{ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σε έντυπη μορφή ή από Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού. Η προθεσμία της παραγράφου δ' του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014, όσον αφορά τα Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.}

 

2. Η επίκληση του αριθμού του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, του τεύχους και της ημερομηνίας έκδοσής του αρκεί για την αυτεπάγγελτη αναζήτησή του τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όσο και κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων για τις οποίες απαιτείται η συνεργασία των υπηρεσιών αυτών και φορέων του Δημοσίου. Στην περίπτωση της κατά τα ανωτέρω αυτεπάγγελτης αναζήτησης και εφόσον δεν υπάρχει το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σε ηλεκτρονική μορφή ή αυτό δεν αρκεί, το Εθνικό Τυπογραφείο διαθέτει τα Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως που ζητούνται στις δημόσιες υπηρεσίες, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δωρεάν.

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 15 του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{5. Η έντυπη μορφή των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθεται από το Εθνικό Τυπογραφείο. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης η διάθεση των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σε έντυπη μορφή μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με τις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.