Νόμος 4325/15 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Θέματα Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθενται τα εξής:

 

{ι) 1 εκπρόσωπο της Ένωσης Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

 

Όταν συζητούνται θέματα σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή το περιεχόμενο και τους όρους εκπαίδευσης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στο διοικητικό συμβούλιο καλείται χωρίς δικαίωμα ψήφου και 1 εκπρόσωπος του Συλλόγου Σπουδαστών της ως άνω Σχολής. Σχετικά θέματα, πέραν του προγράμματος, θεωρούνται ιδίως όσα περιλαμβάνονται στις διατάξεις του Κανονισμού των Σπουδών της Σχολής.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως και η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος αυτού καταργείται:

 

{3. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης με τους αναπληρωτές τους διορίζονται για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης μπορεί να ορίζεται Αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης ένας από τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα καθήκοντά του, όταν αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται και ασκεί όσες αρμοδιότητες του μεταβιβάσει ο τελευταίος.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Η εκπαίδευση στη Σχολή γίνεται σε τρεις φάσεις.

 

Η πρώτη φάση είναι κοινή για όλους τους σπουδαστές, ενώ κατά τη δεύτερη φάση λειτουργούν τμήματα εξειδίκευσης. Ο αριθμός των τμημάτων και το περιεχόμενο της αποστολής τους μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης. Η μεταβολή ισχύει από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

Η μεταβολή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται στην πρώτη εκπαιδευτική σειρά, που θα εισαχθεί μετά τη θέση της σε ισχύ.

 

4. Οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 15, καθώς και η παράγραφος 6 του άρθρου 22 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007) καταργούνται.

 

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 22 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που εκδίδεται μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, καθορίζεται η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης στα όρια της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007) και η κατανομή της στις τρεις φάσεις.}

 

6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 22 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{8. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, μετά από γνώμη του Επιστημονικού - Εκπαιδευτικού Συμβουλίου καθορίζονται θέματα που αφορούν σε διδακτέα ύλη, τις εκπαιδευτικές μεθόδους, τη χρονική διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την αξιολόγηση του έργου της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.}

 

7. Η παράγραφος 5 του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 5 του άρθρου 17 του νόμου 4305/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων καθορίζονται οι διαδικασίες για τη συγκρότηση του σώματος βαθμολογητών από μέλη του διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αντίστοιχης ειδικότητας και για τον ορισμό επιτηρητών από δημοσίους υπαλλήλους.}

 

8. Η παράγραφος 10 του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 10 του άρθρου 17 του νόμου 4305/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Δικαίωμα συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό έχουν οι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού κατά την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης και οι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι κάτοχοι πτυχίου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται άριστη γνώση αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 38/Α/2001). Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, καθώς και το επίπεδο αυτής ως προϋπόθεση για την εισαγωγή σε Τμήμα μπορεί να καθορίζεται με την οικεία προκήρυξη.

 

Ειδικώς για την εισαγωγή στο Τμήμα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης δικαίωμα συμμετοχής έχουν απόφοιτοι Πανεπιστημίου με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και μίας εκ των γαλλικής ή γερμανικής, σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

Απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ) ή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης δεν μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.}

 

9. Η παράγραφος 12 του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007, όπως έχει αντικατασταθεί από την παράγραφο 12 του άρθρου 17 του νόμου 4305/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{12. Ο υποψήφιος καταχωρίζει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και στη συνέχεια ταχυδρομεί επί αποδείξει στο Τμήμα Διοικητικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από την τελευταία δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης. Με την αίτηση συνυποβάλλεται απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 στην οποία οι ιδιώτες δηλώνουν: α. τον τίτλο σπουδών που κατέχουν, β. την ημερομηνία γέννησής τους, γ. την κατοχή πιστοποιητικού άριστης γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας και της τυχόν οριζόμενης με την οικεία προκήρυξη δεύτερης ξένης γλώσσας σύμφωνα με το άρθρο 28 του Π.δ.50/2001, όπως ισχύει, δ. τη συνδρομή των νόμιμων προσόντων και την έλλειψη κωλύματος για διορισμό τους σε δημόσια θέση, και ε. για τους άνδρες υποψηφίους, την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή από αυτές, το δήμο ή την κοινότητα εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων και τον Αριθμό Στρατολογικού Μητρώου. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δηλώνουν όλα τα παραπάνω εκτός των περιπτώσεων δ' και ε' και επιπλέον δηλώνουν την υπαλληλική τους ιδιότητα.}

 

10. Το άρθρο 18 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 18 του νόμου 4305/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 18

 

α) Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) διενεργείται σε δύο στάδια. Το πρώτο περιλαμβάνει υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στις ενότητες:

 

1. Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους,

2. Μικρο-οικονομική - Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική,

3. Γνώσεις και Δεξιότητες, με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.

 

Το δεύτερο περιλαμβάνει Φάκελο Επίκαιρου Θέματος, με γραπτή και προφορική δοκιμασία.

 

β) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και διεξαγωγής του διαγωνισμού, και ιδίως το περιεχόμενο και η διαδικασία εξέτασης των εξεταζόμενων ενοτήτων, η κλίμακα και ο τρόπος βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων, τυχόν συντελεστές βαρύτητας βαθμολογίας που καθορίζουν τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού, ο αριθμός των υποψηφίων που προκρίνονται στο β' στάδιο, ο τρόπος διαπίστωσης της αδυναμίας της γραπτής εξέτασης υποψηφίων και η διεξαγωγή προφορικής εξέτασης, τα εξεταστικά κέντρα, ο τρόπος επιλογής και μετάδοσης των θεμάτων του Εισαγωγικού διαγωνισμού, ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του παραπάνω διαγωνισμού, το δικαίωμα πρόσβασης των υποψηφίων στα γραπτά δοκίμια και ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος τήρησής τους στο αρχείο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης και η διαδικασία πλήρωσης τυχόν κενών θέσεων που προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στη Σχολή των επιτυχόντων του Εισαγωγικού διαγωνισμού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.