Νόμος 4314/14 - Άρθρο 80

Άρθρο 80: Τροποποίηση του άρθρου 1 του νόμου 3419/2005


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 1 του νόμου [Ν] 3419/2005 προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:

 

{4. Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο αποτελεί το ελληνικό μητρώο κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2009/101/ΕΚ και συνδέεται με τα μητρώα των λοιπών κρατών - μελών που προβλέπονται στη διάταξη αυτή (εθνικά μητρώα) μέσω μιας συγκεντρωτικής δέσμης μέσων της τεχνολογίας των πληροφοριών (ευρωπαϊκή κεντρική πλατφόρμα), στο πλαίσιο του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων της Οδηγίας 2012/17/ΕΕ.

 

5. Στο πλαίσιο του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων το Γενικό Εμπορικό Μητρώο:

 

α) επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τα λοιπά εθνικά μητρώα των κρατών - μελών και:

 

α)α) λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με στοιχεία που είναι αποθηκευμένα σε άλλο εθνικό μητρώο και αφορούν κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και υποκαταστήματα αυτών εγκατεστημένα σε άλλο κράτος - μέλος από εκείνο στο οποίο βρίσκεται η έδρα της εταιρείας και

 

β)β) χορηγεί πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία των παραγράφων 2)α και 2)β του άρθρου 6 για κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα στην ημεδαπή και υποκαταστήματα της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 και

 

β) απαντά σε ερωτήματα που τίθενται από μεμονωμένους χρήστες στο ευρωπαϊκό ενιαίο σημείο ηλεκτρονικής πρόσβασης στο σύστημα διασύνδεσης των μητρώων (η πύλη) σχετικά με πληροφορίες της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης α.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.