Νόμος 4314/14 - Άρθρο 81

Άρθρο 81


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο τίτλος του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3419/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Λοιπές προϋποθέσεις εγγραφής, τήρησης της Μερίδας και καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και προϋποθέσεις χορήγησης αντιγράφων, αποσπασμάτων και πιστοποιητικών.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η καταχώρηση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη μερίδα ή πιστοποιητικών, καθώς και η τήρηση της Μερίδας του υπόχρεου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, προϋποθέτουν την προηγούμενη καταβολή σχετικού τέλους, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4, οι ενέργειες δε αυτές γίνονται και με ηλεκτρονικά μέσα.}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα και πιστοποιητικών γίνεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου που υποβάλλεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στις υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου ή, κατά περίπτωση, στην αρμόδια για την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.}

 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. α) Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών, των αντιγράφων και των αποσπασμάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, ο αιτών καταβάλλει προηγουμένως στην αρμόδια υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου ενιαίο ειδικό τέλος. Εάν ο αιτών είναι ο ίδιος υπόχρεος, ένα από τα πιστοποιητικά ετησίως χορηγείται ατελώς.

 

β) Για την καταχώριση και την οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ο αιτών καταβάλλει προηγουμένως στην αρμόδια υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου ενιαίο ειδικό τέλος. Το σχετικό τέλος, που είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου ανά κατηγορία υπόχρεου, αποτελεί πόρο των Επιμελητηρίων, με εξαίρεση εκείνο που καταβάλλεται υπέρ της αρμόδιας για την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή το οποίο αποτελεί εξ ολοκλήρου έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

γ) Τα τέλη αρχικής καταχώρισης (εγγραφής) όσο και τήρησης της Μερίδας του υπόχρεου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο είναι ενιαία για όλες τις Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου ανά κατηγορία υπόχρεου, εισπράττονται από αυτές ή από τις Υπηρεσίες μιας στάσης, κατά περίπτωση και αποτελούν πόρους των Επιμελητηρίων, με εξαίρεση τα τέλη εκείνα που καταβάλλονται υπέρ της αρμόδιας για την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή τα οποία αποτελούν εξ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.}

 

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3419/2005 τροποποιείται ως εξής:

 

{5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζεται το ύψος, η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος και οι όροι είσπραξης και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών των παραγράφων 1 και 4, η κατανομή, τα κριτήρια κατανομής αυτών μεταξύ των δικαιούχων, ο φορέας συγκέντρωσης, ο τρόπος συλλογής και διαχείρισης αυτών των τελών, καθώς και το ποσοστό από αυτά τα τέλη που διατίθεται για την κάλυψη των ελαχίστων παγίων δαπανών λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου, των υπηρεσιών Γενικού Εμπορικού Μητρώου κάθε επιμελητηρίου και του Εποπτικού Συμβουλίου αυτού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα παραστατικά της καταβολής, η διαδικασία ελέγχου τους, ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, τα ελάχιστα καταχωρούμενα στοιχεία των προσωπικών εταιριών, των ατομικών επιχειρήσεων και των λοιπών υπόχρεων κάθε χρόνο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραγράφων αυτών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.