Νόμος 4314/14 - Άρθρο 78

Άρθρο 78: Τροποποίηση των άρθρων 2, 6, 7 και 11 του νόμου 3419/2005


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 3 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2012/17/ΕΕ, με το οποίο παρεμβάλλεται άρθρο 2Α στην Οδηγία 2009/101/ΕΚ)

 

1. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 3419/2005 προστίθεται περίπτωση στ' ως εξής:

 

{στ) την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου στο ευρωπαϊκό σύστημα διασύνδεσης μητρώων.}

 

2. Στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 3419/2005 προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ) την απάντηση σε ερωτήματα που διαβιβάζονται μέσω της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής πλατφόρμας και αφορούν στις πράξεις και τα στοιχεία των παραγράφων 2)α και 2)β του άρθρου 6.}

 

3. Στο άρθρο 6 του νόμου [Ν] 3419/2005, μετά την παράγραφο 2, προστίθενται παράγραφοι 2)α, 2)β και 2)γ ως εξής:

 

{2)α. Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δημοσιεύονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παράγραφος 1, προκειμένου για κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα στην ημεδαπή, και τα ακόλουθα στοιχεία:

 

α) η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό,

 

β) οι τροποποιήσεις της ιδρυτικής πράξης ή του καταστατικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η παράταση της διάρκειας ζωής της εταιρείας, καθώς και ύστερα από κάθε τροποποίηση της ιδρυτικής πράξης ή του καταστατικού, το πλήρες κείμενο αυτών, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση στη νέα διατύπωσή του,

 

γ) ο διορισμός, η αποχώρηση, καθώς και τα ατομικά στοιχεία των προσώπων τα οποία, είτε ως όργανο προβλεπόμενο από το νόμο, είτε ως μέλη τέτοιου οργάνου:

 

α)α) έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά είναι περισσότερα του ενός, με τη σχετική καταχώριση διευκρινίζεται αν τα πρόσωπα αυτά δύνανται να ενεργούν μόνα τους ή πρέπει να ενεργούν από κοινού,

β)β) εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον δικαστηρίου,

γ)γ) συμμετέχουν στη διοίκηση, στην εποπτεία ή στον έλεγχο της εταιρείας,

 

δ) τουλάχιστον κατ' έτος, το ύψος του καλυφθέντος κεφαλαίου εφόσον η ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό αναφέρονται σε εγκεκριμένο κεφάλαιο, εκτός αν κάθε αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου συνεπάγεται τροποποίηση του καταστατικού,

 

ε) τα λογιστικά έγγραφα κάθε χρήσεως των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική βάσει των Οδηγιών του Συμβουλίου 1978/660/ΕΟΚ (EEL 222/1978), 1983/349/ΕΟΚ (EEL 193/1983), 1986/635/ΕΟΚ (EEL 372/1986) και 1991/674/ΕΟΚ (EEL 374/1991),

 

στ) οποιαδήποτε μεταβολή της έδρας,

 

ζ) η λύση της εταιρείας,

 

η) η δικαστική απόφαση με την οποία κηρύσσεται η ακυρότητα της εταιρείας,

 

θ) ο διορισμός και τα ατομικά στοιχεία των εκκαθαριστών,

 

ι) η περάτωση της εκκαθαρίσεως και η διαγραφή από τα μητρώα.

 

2)β. Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δημοσιεύονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παράγραφος 1, προκειμένου για υποκαταστήματα της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1, και τα ακόλουθα στοιχεία:

 

α) η ταχυδρομική ή άλλη διεύθυνση του υποκαταστήματος,

 

β) η αναφορά του αντικειμένου των εργασιών του υποκαταστήματος,

 

γ) το μητρώο κράτους - μέλους, στο οποίο τηρείται για την εταιρεία φάκελος, με μνεία του αριθμού εγγραφής της σε αυτό,

 

δ) η επωνυμία και η μορφή της εταιρείας, καθώς και η επωνυμία του υποκαταστήματος, εάν δεν είναι η ίδια με την επωνυμία της εταιρείας,

 

ε) ο διορισμός, η λήξη των καθηκόντων, καθώς και τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων και να την εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου:

 

α)α) εφόσον προβλέπονται από το νόμο ως όργανα διοίκησης της εταιρείας ή ως μέλη ενός τέτοιου οργάνου, σύμφωνα με τη δημοσιότητα που λαμβάνει χώρα για την εταιρεία βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2009/101/ΕΚ,

β)β) ως μόνιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος, με μνεία της έκτασης των αρμοδιοτήτων τους,

 

στ) η λύση της εταιρείας, ο διορισμός, τα ατομικά στοιχεία και οι εξουσίες των εκκαθαριστών, η περάτωση της εκκαθάρισης και η σχετική μνεία στο μητρώο κράτους - μέλους, η διαδικασία πτώχευσης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία στην οποία υπόκειται η εταιρεία,

 

ζ) τα λογιστικά έγγραφα της εταιρείας, όπως καταρτίσθηκαν ελέγχθηκαν και δημοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους - μέλους από το οποίο διέπεται η εταιρεία και, σύμφωνα με τις Οδηγίες 1978/660/ΕΟΚ (EEL 222/1978), 1983/349/ΕΟΚ (EEL 193/1983) και 1984/253/ΕΟΚ (EEL 126/1984),

 

η) το κλείσιμο του υποκαταστήματος.

 

2)γ) Ατομικά στοιχεία, κατά την έννοια των περιπτώσεων δ' και Γ της παραγράφου 2)α και ε' και στ' της παραγράφου 2)β, είναι τα στοιχεία του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2.}

 

4. Στο άρθρο 7 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 3419/2005, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικώς, τα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 2)α και 2)β του άρθρου 6 υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή.}

 

5. Στο άρθρο 7 του νόμου [Ν] 3419/2005 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. α) Μεταβολές στις πράξεις και τα στοιχεία της παραγράφου 2)α του άρθρου 6 καταχωρίζονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσιεύονται στο διαδικτυακό του τόπο, υπό κανονικές συνθήκες, εντός 21 ημερών, το αργότερο, από την παραλαβή της πλήρους τεκμηρίωσης για τις εν λόγω μεταβολές. Εντός της προθεσμίας αυτής γίνεται έλεγχος νομιμότητας από την αρμόδια Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, όπου απαιτείται. Ταυτόχρονη υποβολή ασυνήθως μεγάλου αριθμού αιτήσεων για καταχώριση δυνατόν να δικαιολογεί την ανάλογη παράταση της προθεσμίας, β) Η περίπτωση α' δεν ισχύει για τα λογιστικά έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2)α περίπτωση ε'.}

 

6. Στο άρθρο 11 του νόμου [Ν] 3419/2005 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Όταν η αυτεπάγγελτη καταχώριση αφορά στοιχεία της παραγράφου 2)α του άρθρου 6, η παράγραφος 9 του άρθρου 7 εφαρμόζεται αναλόγως.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.