Νόμος 4314/14 - Άρθρο 75

Άρθρο 75: Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 3 παράγραφος 4 της Οδηγίας 2012/17/ΕΕ, κατά το μέρος που με αυτό παρεμβάλλεται άρθρο 4Α παράγραφος 6 στην Οδηγία 2009/101/ΕΚ).

 

1. Ο παρών νόμος ρυθμίζει τη συμμετοχή του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 3419/2005 στο σύστημα διασύνδεσης μητρώων.

 

2. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στα στοιχεία των παραγράφων 2)α και 2)β του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3419/2005 και αφορούν: α)κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα στην ημεδαπή και β) υποκαταστήματα της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 3419/2005.

 

3. Η δημιουργία του συστήματος διασύνδεσης μητρώων δεν θίγει ισχύουσες διμερείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ελλάδας και άλλου κράτους - μέλους σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών περί εταιρειών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.