Νόμος 4314/14 - Άρθρο 74

Άρθρο 74: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 3 παράγραφος 4 της Οδηγίας 2012/17/ΕΕ, κατά το μέρος που με αυτό παρεμβάλλεται άρθρο 4Α παράγραφοι 1 και 2 στην Οδηγία 2009/101/ΕΚ).

 

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 

α) σύστημα διασύνδεσης μητρώων είναι το σύστημα που αποτελείται από τα μητρώα των κρατών - μελών, την ευρωπαϊκή κεντρική πλατφόρμα και την πύλη. Το σύστημα διασύνδεσης μητρώων καθιστά εφικτή:

 

α)α) την ηλεκτρονική επικοινωνία των εθνικών μητρώων σχετικά με στοιχεία που είναι αποθηκευμένα σε εθνικό μητρώο και αφορούν κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα σε κράτος - μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης και υποκαταστήματα αυτών εγκατεστημένα σε άλλο κράτος - μέλος από εκείνο στο οποίο βρίσκεται η έδρα της εταιρείας και

 

β)β) την απάντηση σε ερωτήματα μεμονωμένων χρηστών σχετικά με εταιρείες και υποκαταστήματα της προηγούμενης υποπερίπτωσης.

 

β) ευρωπαϊκή κεντρική πλατφόρμα είναι μια συγκεντρωτική δέσμη μέσων της τεχνολογίας των πληροφοριών, που συντονίζει την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων.

 

γ) η πύλη είναι η ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και αποτελεί το ευρωπαϊκό ενιαίο σημείο ηλεκτρονικής πρόσβασης στο σύστημα.

 

δ) μητρώα κράτους - μέλους (εθνικά μητρώα) είναι τα μητρώα που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2009/101/ΕΚ (EEL 258/2009). Για την Ελλάδα μητρώο κράτους - μέλους είναι το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.