Νόμος 4314/14 - Άρθρο 64

Άρθρο 64: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (εφεξής ΟΠΣΑΑ) καταχωρίζονται κυρίως δεδομένα που αφορούν στις διαδικασίες και τα στοιχεία προγραμματισμού, διαχείρισης, ελέγχου και υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

2. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα επιτρέπει τη διασύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα για την ανταλλαγή δεδομένων που σχετίζονται με τον προγραμματισμό, την αξιολόγηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα διασυνδεθεί με το ΟΠΣ - ΠΔΕ για την ανταλλαγή δεδομένων που αφορούν στη χρηματοδότηση του προγράμματος Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

3. Η ανταλλαγή των δεδομένων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 85 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο εξασφαλίζει την ασφαλή ανταλλαγή των δεδομένων αυτών.

 

4. Για τις ανάγκες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, τη συγκέντρωση των απαιτήσεων των χρηστών και την εκπαίδευσή τους, αναφορικά με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και την ανάλυση και επεξεργασία του συνόλου του πληροφοριακού υλικού που απαιτείται για τη διοικητική παρακολούθηση και αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης αναλαμβάνει η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, συνεπικουρούμενη από την Ειδική Υπηρεσία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

 

5. Την εποπτεία της παραγωγικής λειτουργίας και τη φιλοξενία των εξυπηρετητών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών για δικτυακή σύνδεση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και την τεχνική υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων του κεντρικού εξοπλισμού και λογισμικού υποδομής αναλαμβάνει ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

 

6. Επιπλέον, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων αναλαμβάνει τη συντήρηση και ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον έλεγχο και αξιολόγηση της παραγωγικής του λειτουργίας, την ανάλυση και τον προγραμματισμό για περαιτέρω βελτιώσεις της λειτουργίας και αποτελεσματικότητάς του, την υλοποίηση των σχετικών αναβαθμίσεων, καθώς και τη διεπαφή του ΟΠΣΑΑ με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Για την υλοποίηση αυτών των ενεργειών, συνεργάζεται με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

7. Μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρακολουθούνται οι δείκτες, σύμφωνα με το ενιαίο σύστημα παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020 του άρθρου 54 του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 14 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.