Νόμος 4314/14 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) καταχωρίζονται, κυρίως, δεδομένα που αφορούν στις διαδικασίες και στα στοιχεία προγραμματισμού, διαχείρισης, ελέγχου και υλοποίησης του ΕΣΠΑ, των προγραμμάτων και των πράξεων, στους εμπλεκόμενους φορείς και πρόσωπα, καθώς και δεδομένα που αφορούν στο Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η καταχώριση των δεδομένων αυτών έχει ως στόχο την παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων, καθώς επίσης την αυτοματοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και τη χρονολογική παρακολούθησή τους, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του Κανονισμού και του Συστήματος Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

 

2. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα διασυνδέεται υποχρεωτικά και με υψηλή διαθεσιμότητα με το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ), με το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΟΠΣΑΑ), το ΔΙΑΥΓΕΙΑ και με κάθε άλλο Πληροφοριακό Σύστημα για θέματα σχετικά με την παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

 

3. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα διασφαλίζει την έγκυρη αποστολή στοιχείων σε άλλα Πληροφοριακά Συστήματα, καθώς επίσης τη δημοσίευση στοιχείων προόδου υλοποίησης πράξεων είτε απευθείας σε διαδικτυακούς κόμβους, είτε με τη μορφή ανοιχτών / διασυνδεδεμένων δεδομένων για τις πράξεις που έχουν καταχωριστεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα. Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) και τα διασυνδεδεμένα με αυτό συστήματα έχει πλήρη ηλεκτρονική πρόσβαση η Φορολογική Διοίκηση.

 

4. Η ανταλλαγή των δεδομένων για την κάλυψη των απαιτήσεων του άρθρου 74 του Κανονισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1 έως 6 του Εκτελεστικού Κανονισμού 184/2014 μεταξύ της χώρας και της Επιτροπής, δύναται να πραγματοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο εξασφαλίζει την ασφαλή ανταλλαγή των δεδομένων αυτών.

 

5. Την εποπτεία της παραγωγικής λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, τη φιλοξενία των εξυπηρετητών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, του δικτυακού εξοπλισμού, την τεχνική υποστήριξη του κεντρικού εξοπλισμού και του λογισμικού υποδομής, την παροχή υπηρεσιών για τη δικτυακή σύνδεση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δημοσίου, την ανάπτυξη και συντήρηση του επιχειρησιακού λογισμικού, την υλοποίηση των σχετικών αναβαθμίσεων, αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία υποστηρίζεται από τη ΜΟΔ ΑΕ.

 

6. Τη συγκέντρωση των απαιτήσεων των χρηστών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, την ανάλυση και το σχεδιασμό του Πληροφοριακού Συστήματος και των προσαρμογών του, την εκπαίδευση και υποστήριξη των χρηστών, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της παραγωγικής λειτουργίας του, τη διενέργεια στατιστικών αναλύσεων και την αξιοποίηση των δεδομένων για τις ανάγκες των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία δύναται να υποστηρίζεται από το δίκτυο στελεχών γραφείων Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

 

7. Όσον αφορά στα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας, με την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) μπορεί να προσδιορίζονται τα στοιχεία, που καταχωρίζονται, ο χρόνος υποβολής τους, οι ευθύνες των υπόχρεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δύναται να ρυθμίζονται θέματα, που αφορούν στην προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της διαχείρισης και της παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, τα δικαιώματα πρόσβασης των εθνικών αρχών των κρατών - εταίρων, καθώς και στη διασύνδεση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με τυχόν επί μέρους πληροφοριακά συστήματα των Προγραμμάτων Συνεργασίας, στα οποία μετέχει η Ελλάδα, με βάση τις ειδικές απαιτήσεις των συνεργαζόμενων ανά πρόγραμμα χωρών.

 

8. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα δύναται να παρακολουθεί την εξέλιξη και τα αποτελέσματα των διαδικασιών διαβούλευσης στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, με αντίκτυπο στην υλοποίηση των παρεμβάσεων των ταμείων, μέσω διασύνδεσης με τα πληροφοριακά συστήματα που τις υποστηρίζουν, καθώς και να ενημερώνεται ως προς την εξέλιξη των αρχαιολογικών εργασιών που έχουν επίπτωση στην υλοποίηση των Μεγάλων Έργων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.