Νόμος 4314/14 - Άρθρο 56

Άρθρο 56: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΟΠΣ-ΠΔΕ ή e-pde) που λειτουργεί με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν στην εκτέλεση και παρακολούθηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα δεδομένα αφορούν τον προγραμματισμό και την υλοποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και τους εμπλεκόμενους φορείς χρηματοδότησης και υλοποίησης. Η καταχώριση των δεδομένων αυτών έχει στόχο την οικονομική παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και την αυτοματοποίηση των διοικητικών διαδικασιών.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζονται τα στοιχεία που καταχωρίζονται, ο χρόνος υποβολής τους, οι ευθύνες των υπόχρεων, καθώς και οι όροι, σι προϋποθέσεις και οι λοιπές λεπτομέρειες λειτουργίας του Συστήματος.

 

3. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσίων Επενδύσεων διασυνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και με κάθε άλλο πληροφοριακό σύστημα που αφορά στην παρακολούθηση των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και τα διασυνδεδεμένα με αυτό συστήματα έχει πλήρη ηλεκτρονική πρόσβαση η Φορολογική Διοίκηση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.