Νόμος 4314/14 - Άρθρο 54a

Άρθρο 54Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης υπέχει θέση Υπευθύνου Επεξεργασίας, κατά την έννοια της περίπτωσης 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27-04-2016 (εφεξής Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία - ΕΔΕΤ, το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ. ΕΟΧ), το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και υλοποιούνται στο πλαίσιο των σχετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Ο σκοπός της επεξεργασίας των προαναφερόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η διαχείριση των προγραμμάτων αυτών, καθώς και η άσκηση αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν λόγω διαχείριση.

 

2. Όλοι οι μη ανήκοντες στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης φορείς (Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος νόμου, Ενδιάμεσοι Φορείς και Δικαιούχοι), ως προς τις πράξεις, τις οποίες διενεργούν για την εξυπηρέτηση του σκοπού επεξεργασίας της παραγράφου 1, υπέχουν θέση Εκτελούντος την Επεξεργασία για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας της παραγράφου 1, κατά την έννοια της περίπτωσης 8 του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, προς τις οδηγίες και τις υποχρεώσεις που θέτει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, καθώς και προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία κατά τη διαχείριση των ανωτέρω πράξεων.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ορίζεται Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, για όλες τις Υπηρεσίες των παραγράφων 1 και 2 και ρυθμίζονται ζητήματα, όπως η θέση, τα καθήκοντά του, η διάρκεια της θητείας του και άλλα ειδικότερα σχετικά θέματα.

 

4. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν λόγω διαχείριση, πραγματοποιείται ιδίως υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων των περιπτώσεων γ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 14 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 236 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.