Νόμος 4313/14 - Άρθρο 64

Άρθρο 64: Τροποποίηση του άρθρου 65 του νόμου 4155/2013


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 65 του νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Μέχρι την έκδοση από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης της προκήρυξης της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του νόμου 3592/2007 (ΦΕΚ 161/Α/2007), οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που νοούνται ως νομίμως λειτουργούντες, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του νόμου 3592/2007, δύνανται να χρησιμοποιούν και δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής, πέραν των προβλεπόμενων στη σχετική άδεια ή στη βεβαίωση που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 53 του νόμου 2778/1999 (ΦΕΚ 295/Α/1999) ή στην αίτηση για χορήγηση της βεβαίωσης ή σε κάθε άλλο έγγραφο της Αρχής που χορήγησε τη βεβαίωση και στους οικείους χάρτες συχνοτήτων, εφόσον λόγω γεωμορφολογικών ή άλλων ιδιομορφιών δεν είναι τεχνικώς εφικτή η βέλτιστη κάλυψη του νομού τον οποίο καλύπτουν. Οι δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής επιτρέπεται να βρίσκονται σε θέση και εντός νομού γειτονικού αυτού που αναφέρεται στη βεβαίωση, που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 53 του νόμου 2778/1999, με σκοπό την αποκλειστική κάλυψη του νομού της βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας και όχι την επέκταση της κάλυψης πέραν αυτού. Μετά την έκδοση της προκήρυξης του προηγούμενου εδαφίου, οι ανωτέρω ραδιοφωνικοί σταθμοί εξακολουθούν να δύνανται να χρησιμοποιούν και δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής, εφόσον υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη σχετική διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι την έκδοση των σχετικών αδειών ή απορριπτικών αποφάσεων από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 3592/2007.

 

2. Η κατά τα ανωτέρω χρήση δευτερευουσών θέσεων εκπομπής επιτρέπεται μετά από χορήγηση βεβαίωσης υποβολής σχετικής δήλωσης στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία κάθε άλλου νομίμως λειτουργούντος δικτύου ή υπηρεσίας.

 

3. Για τη χορήγηση της βεβαίωσης της προηγούμενης παραγράφου ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει δήλωση στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αίτηση για τη χρήση συγκεκριμένων θέσεων εκπομπής, συνοδευόμενη από τεχνική μελέτη, με την οποία τεκμηριώνεται ότι δεν δημιουργούνται επιζήμιες παρεμβολές στους διαύλους συχνοτήτων της ΝΕΡΙΤ ανώνυμης εταιρείας, στις επικοινωνίες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και σε κάθε άλλο νομίμως λειτουργούντα σταθμό, δίκτυο ή υπηρεσία. Η τεχνική μελέτη θα πρέπει κατ' ελάχιστο να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: α) διάγραμμα ακτινοβολίας κεραιοσυστήματος, β) ισχύ εκπομπής (eirp), γ) θεωρητική πεδιοκάλυψη της δευτερεύουσας θέσης εκπομπής, με βάση κατάλληλο αναγνωρισμένο πρότυπο, δ) λίστα με τις ακριβείς συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 1987) των θέσεων εκπομπής. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της ως άνω τεχνικής μελέτης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

4. Η ισχύς εκπομπής (eirp) από δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την ισχύ της θέσης εκπομπής από την οποία κάθε ραδιοφωνικός σταθμός εξέπεμπε ήδη, σύμφωνα με τη σχετική άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ή τη βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας και τους οικείους χάρτες συχνοτήτων. Επιπλέον, η συχνότητα εκπομπής από δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής πρέπει να είναι συχνότητα για την οποία ο σταθμός έχει λάβει σχετική άδεια ή βεβαίωση από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.

 

5. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της παραγράφου 1 μπορούν να υποβάλουν δήλωση για τη χορήγηση βεβαίωσης χρήσης δευτερεύουσας θέσης εκπομπής εντός προθεσμίας 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η έκδοση βεβαίωσης υποβολής δήλωσης θα γίνει συνολικά μετά τη λήξη της προαναφερθείσας προθεσμίας και μέχρι τότε δεν επιβάλλονται ούτε εφαρμόζονται κυρώσεις για τις ήδη εγκατεστημένες θέσεις εκπομπής, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι όροι του παρόντος άρθρου. Μέχρι την αδειοδότηση από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, οι ως άνω ραδιοφωνικοί σταθμοί επιτρέπεται να εκπέμπουν στις κατά τα ως άνω δηλωθείσες δευτερεύουσες θέσεις, οι οποίες νοούνται ως νομίμως λειτουργούσες, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι όροι του παρόντος άρθρου, όπως εκάστοτε ισχύει, και εφόσον δεν δημιουργούνται παρεμβολές στους διαύλους συχνοτήτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Δημόσιας Τηλεόρασης και κάθε άλλου νομίμως λειτουργούντος δικτύου.}

 

2. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 65 του νόμου 4155/2013 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Σε περίπτωση παρεμβολής διαπιστωμένης από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανάμεσα σε εκπομπή δευτερεύουσας θέσης και εκπομπή κύριας θέσης διαφορετικών ραδιοφωνικών σταθμών προστατεύεται η κύρια θέση ενώ ο ραδιοφωνικός σταθμός του οποίου η δευτερεύουσα θέση δημιουργεί παρεμβολή σε πρωτεύουσα καλείται όπως άρει την παρεμβολή.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.