Νόμος 4305/14 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Ρύθμιση θεμάτων αναδιάρθρωσης υπηρεσιών Υπουργείου Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ακίνητα κυριότητας Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που καλύπτουν στεγαστικές ανάγκες των υπηρεσιών του, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Τουρισμού με τις διατάξεις του εδαφίου 9 της υποπαραγράφου ΙΔ.2 της παραγράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014, παραχωρούνται κατά χρήση στο Υπουργείο Τουρισμού, για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Η παραχώρηση της χρήσης των ακινήτων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, χωρίς αντάλλαγμα, αλλά υπό τον όρο ότι οι δαπάνες συντήρησης από την συνήθη χρήση των ακινήτων αυτών θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού.

 

2. Μέχρι 31-12-2014 οι δαπάνες για εν ισχύει συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών, μισθώσεων και δαπάνες για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που αφορούν στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Τουρισμού θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014 του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

Επίσης, μέχρι την ίδια ως άνω ημερομηνία του προηγούμενου εδαφίου ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού παραμένει υπόχρεος για τη εξόφληση δαπανών των τεχνικών έργων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, εφόσον οι εργασίες τους έχουν πιστοποιηθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία των έργων μέχρι τις 29-10-2014.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

3. Η κινητή περιουσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που αφορούσε στη λειτουργία των υπηρεσιών του, οι οποίες με τις διατάξεις του εδαφίου 9 της υποπαραγράφου ΙΔ.2 της παραγράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Τουρισμού, μεταβιβάζεται και αποτελεί περιουσία του Υπουργείου Τουρισμού. Για το σκοπό αυτόν συστήνονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού, τριμελείς ανά Περιφερειακή Υπηρεσία Επιτροπές Απογραφής. Η έγκριση της απογραφής και η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτή, στο Υπουργείο Τουρισμού γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού.

 

4. Με την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 112/2014:

 

α) Παύουν αυτοδικαίως οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού άλλων υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και το προσωπικό αυτό μέχρι την λήξη της απόσπασής του θεωρείται αποσπασμένο στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού.

 

β) Παύουν αυτοδικαίως οι αποσπάσεις προσωπικού των καταργούμενων υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού σε υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα και οι υπάλληλοι αυτοί παραμένουν στο φορέα στον οποίο έχουν αποσπασθεί μέχρι την λήξη του χρόνου απόσπασης, αλλά με την ιδιότητά τους ως υπάλληλο του Υπουργείου Τουρισμού.

 

γ) Αίρονται αυτοδικαίως οι αποσπάσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Τουρισμού στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού σε περίπτωση που είχαν τοποθετηθεί και υπηρετούσαν σε Περιφερειακή Υπηρεσία (ΠΥΤ) του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

5. Συμβάσεις μισθώσεων ακινήτων που είχε συνάψει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού για τις στεγαστικές ανάγκες των περιφερειακών του υπηρεσιών συνεχίζονται έως τη λήξη τους από το Υπουργείο Τουρισμού, το οποίο υπεισέρχεται στις σχετικές συμβάσεις με την ιδιότητα του μισθωτή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.