Νόμος 4305/14 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Κατάργηση Προσωποπαγών Θέσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός / πρόσληψη προσωπικού, μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στις δημόσιες υπηρεσίες, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, εφόσον στον οικείο φορέα δεν υφίσταται αντίστοιχη κενή οργανική θέση.

 

Οι ειδικές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας, των εποπτευομένων από αυτό φορέων, καθώς και των πρώην Υπουργείων Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Εμπορικής Ναυτιλίας (άρθρο 7 παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 1339/1983 (ΦΕΚ 35/Α/1983)) και άρθρο 5 του νόμου 3206/2003 (ΦΕΚ 298/Α/2003), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) παραμένουν σε ισχύ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του νόμου [Ν] 4494/2017 (ΦΕΚ 165/Α/2017).

 

2. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται ο διορισμός / πρόσληψη σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αποκλειστικά σε περίπτωση συμμόρφωσης της διοίκησης σε δικαστική απόφαση ή σε περίπτωση διορισμού των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, εφόσον κατά το χρόνο διορισμού / πρόσληψής τους δεν υφίσταται ή δεν επαρκούν αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις ή δεν είναι δυνατή η προηγούμενη ανακατανομή κενών θέσεων προσωπικού βάσει των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου οι υπάλληλοι που διορίζονται/προσλαμβάνονται σε συνιστώμενη με την πράξη διορισμού / πρόσληψης προσωποπαγή θέση, καταλαμβάνουν την πρώτη οργανική θέση που κενώνεται με ταυτόχρονη κατάργηση της προσωποπαγούς θέσης, κατόπιν προηγούμενης ανακατανομής των θέσεων εφόσον η οργανική θέση που κενώνεται δεν είναι αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας.

 

3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου τυγχάνουν εφαρμογής και για: α) το διορισμό των αποφοίτων της ΚΒ' εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, β) το διορισμό των διακριθέντων αθλητών δυνάμει της υπ' αριθμόν οίκοθεν ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.12/71/1153/2014 (ΦΕΚ 86/Β/2014) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γ) το σύνολο των διορισμών βάσει ειδικών - ευεργετικών διατάξεων για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015).

 

4. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά θέματα των προηγούμενων παραγράφων καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος με την επιφύλαξη του άρθρου 18 του νόμου 4440/2016, όπως ισχύει. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης της ισχύος του νόμου 4305/2014.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 105 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.