Νόμος 4280/14 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Τροποποιήσεις του νόμου 3208/2003


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 3208/2003, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε δάση, δασικές εκτάσεις και στις εκτάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου που:

 

Ι. Αναγνωρίστηκαν ως ιδιωτικά:}

 

2. Οι περιπτώσεις θ' και ι' του τμήματος Ι του άρθρου 10 του νόμου 3208/2003, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

 

θ) Με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 248/1976, σε ό,τι αφορά:

 

α) τις δασικές εκτάσεις που με τον ανωτέρω νόμο κρίθηκε ότι δεν ανήκουν στο Δημόσιο,

 

β) τις εκτάσεις που εμφανίζονται στον προσωρινό κτηματικό χάρτη του νόμου [Ν] 248/1976 ως μη δασικές, καθώς και εκείνες που κρίθηκε με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, κατά τη διαδικασία των άρθρων 12 και επόμενα του νόμου [Ν] 248/1976, ότι δεν αποτελούν δάσος ή δασική έκταση και αν ακόμη απέκτησαν μεταγενεστέρως δασικό χαρακτήρα, εφόσον έχουν εκδοθεί για τις εκτάσεις αυτές ή για τμήματά τους μέχρι τις 31-03-2011 από τις αρμόδιες δασικές αρχές διοικητικές πράξεις, βεβαιωτικές του διαπιστωθέντος, κατ' εφαρμογή του νόμου [Ν] 248/1976, μη δασικού χαρακτήρα αυτών.

 

ι) Με τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα.}

 

3. Μετά την περίπτωση ι' του τμήματος Ι του άρθρου 10 του νόμου 3208/2003, όπως ισχύει, προστίθενται νέες περιπτώσεις κ', λ' και μ' ως εξής:

 

{κ) Με τις διατάξεις του άρθρου 29 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2185/1952 περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως κτημάτων προς αποκατάστασιν ακτημόνων καλλιεργητών και κτηνοτρόφων (ΦΕΚ 217/Α/1952) και του άρθρου 26 του νόμου 2040/1992, σε ό,τι αφορά τις δασικές εκτάσεις της παραγράφου 2, τις εκτάσεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 και τις υπεράνω των δασών ή δασικών εκτάσεων ασκεπείς κορυφές ή αλπικές ζώνες των ορέων της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, όπως ισχύει.

 

λ) Με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 3147/2003.

 

μ) Σύμφωνα με τις καταχωρήσεις στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογίου Ρόδου και Κω - Λέρου.}

 

4. Στο τμήμα ΙΙΙ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 3208/2003, όπως ισχύει, προστίθενται οι λέξεις κατά κυριότητα.

 

5. Οι περιπτώσεις β' και γ' του τμήματος ΙΙΙ του άρθρου 10 του νόμου 3208/2003, όπως ισχύει, αντικαθίστανται και στο τέλος του τμήματος αυτού προστίθεται νέα περίπτωση ζ' εξής:

 

{β) Σε τρίτους, βάσει συμβιβαστικών πράξεων με το Ελληνικό Δημόσιο, κατά τη διαδικασία του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 1884/1990, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του νόμου [Ν] 2227/1994 (ΦΕΚ 129/Α/1994), καθώς και των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 6/1961, εφόσον αντικείμενο της συμβιβαστικής πράξης έχει αποτελέσει η κυριότητα της έκτασης και όχι οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτων σε αυτήν.

 

γ) Από διαχωρισμό υπέρ των Ταμείων Εφέδρων Πολεμιστών Κρήτης και των Μονών βάσει του νόμου [Ν] 3345/1925.

 

ζ) Κατόπιν αδείας του Υπουργού Γεωργίας κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 του από [Ν] 03-09-1924 νομοθετικού διατάγματος που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του νόμου [Ν] 3250/1924 (ΦΕΚ 324/Α/1924), εφόσον η άδεια μεταβίβασης δεν ανακλήθηκε ούτε ακυρώθηκε με δικαστική απόφαση.}

 

6. H παράγραφος 1 του άρθρου 17 του νόμου 3208/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Δημόσια και ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που παραχωρήθηκαν για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, όπως αυτές κατά καιρούς ίσχυσαν και κωδικοποιήθηκαν με τα άρθρα 14 έως και 27 του Δασικού Κώδικα, εφόσον αξιοποιήθηκαν κατά τους όρους της παραχώρησης ή της εκχέρσωσης, εκδόθηκαν οριστικά παραχωρητήρια και ουδέποτε μετέβαλαν τη χρήση για την οποία παραχωρήθηκαν δεν υπάγονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και μπορούν να διαθέτουν για χρήση, συναφή προς το σκοπό της παραχώρησης.}

 

7. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 και οι παράγραφοι 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 17 του νόμου 3208/2003 καταργούνται.

 

8. α) Η παράγραφος 20 του άρθρου 19 του νόμου 3208/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{20. Στις εκτάσεις των αγροκτημάτων που προήλθαν από διαχωρισμό με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Διαχείρισης Ανταλλαξίμου Περιουσίας και οι οποίες εμφανίζονται στον κτηματολογικό πίνακα του οικείου αγροκτήματος, όπως αυτός διαμορφώθηκε με την παραπάνω απόφαση, υπέρ των ιδιωτών, το Δημόσιο δεν προβάλλει οποιαδήποτε δικαιώματα.}

 

β) Μετά την παράγραφο 20 του άρθρου 19 του νόμου 3208/2003 προστίθεται νέα παράγραφος 21 ως εξής:

 

{21. Εκτάσεις πρώην αγροτικού ή χορτολιβαδικού χαρακτήρα, στις οποίες έπαυσε η καλλιέργεια ή η βόσκηση λόγω απαγόρευσης διενέργειας διακατοχικών πράξεων επ' αυτών μέχρι την επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος έναντι του Δημοσίου, διατηρούν το χαρακτήρα που είχαν, εφόσον αναγνωριστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως μη δημόσιες. Διοικητικές πράξεις που τυχόν εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας για την προστασία τους, ανακαλούνται αυτοδίκαια.}

 

9. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 15 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Ομοίως αναγνωρίζονται ως ιδιωτικές οι εκτάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, όπως ισχύει, των ανωτέρω περιοχών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.