Νόμος 4276/14 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τουρισμό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγίου Νικολάου Κρήτης (ΑΣΤΕΑΝ) μετονομάζεται σε Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ), με έδρα τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.

 

2. Η έδρα των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού δύναται να μεταβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με το άρθρο 96 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 

2. (πρώην 3) α) Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, ύστερα από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου 4109/2013, τοποθετούνται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού, διευθυντές, με τριετή θητεία, εκπαιδευτικοί κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και, σε περίπτωση έλλειψης αυτών, διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Τουρισμού κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου με εξειδίκευση σε θέματα τουρισμού ή εκπαίδευσης. Σε εκπαιδευτήρια με αριθμό καταρτιζομένων μεγαλύτερο των 180, τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και υποδιευθυντές με τριετή θητεία, εκπαιδευτικοί κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και, σε περίπτωση έλλειψης αυτών, διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Τουρισμού κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, οι οποίοι συνεπικουρούν τους διευθυντές στην άσκηση των καθηκόντων τους.

 

β) Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον υποδιευθυντή. Αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται και ο υποδιευθυντής, τότε ο διευθυντής αναπληρώνεται από εκπαιδευτικό που υπηρετεί στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης και ορίζεται με απόφαση του διευθυντή. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν οριστεί αναπληρωτής ή δεν υπάρχει υποδιευθυντής, ο διευθυντής αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο εκπαιδευτικό των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σε περίπτωση έλλειψης εκπαιδευτικού, η αναπλήρωση γίνεται από διοικητικό υπάλληλο που υπηρετεί στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα.

 

γ) Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης δεν ασκεί διδακτικά καθήκοντα. Ο υποδιευθυντής του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης μπορεί, ύστερα από σχετική απόφαση του διευθυντή, να ασκεί διδακτικά καθήκοντα, τα οποία δεν μπορεί να ξεπερνούν τις 16 ώρες εβδομαδιαίως, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων του διευθυντή των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης λογίζεται και ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 

3. (πρώην 4) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής των διευθυντών και των υποδιευθυντών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και τα ειδικότερα προσόντα των υποψηφίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 

4. (πρώην 5) Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) μετά τις λέξεις στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης προστίθενται οι λέξεις και στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

5. (πρώην 6) Τα Τμήματα μετεκπαίδευσης μισθωτών τουριστικών επαγγελμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1077/1980 (ΦΕΚ 225/Α/1980) δύναται να χρηματοδοτούνται και από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Τουρισμού εντός των εγκεκριμένων κάθε φορά πιστώσεων.

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1077/1980 καταργείται.

 

6. (πρώην 7) Το ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό που προσλαμβάνεται για ορισμένο χρονικό διάστημα στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στις Σχολές Ξεναγών του νόμου [Ν] 710/1977 και στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του νόμου [Ν] 1077/1978, αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού, αμείβεται με το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας που προβλέπεται στην με αριθμό 2/106902/0022/2013 (ΦΕΚ 3276/Β/2013) κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. Η προβλεπόμενη, στην παράγραφο 2 της άνω απόφασης, διαβάθμιση των αμοιβών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης.

 

7. (πρώην 8) Δαπάνες πάγιου χαρακτήρα (μισθώματα, κοινόχρηστα, λογαριασμοί Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας), καθώς και δαπάνες που είχαν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του καταργηθέντος Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (άρθρο 4 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013)) που πραγματοποιήθηκαν κατά τα οικονομικά έτη 2012 και 2013, και έχουν μεταφερθεί στο Υπουργείο Τουρισμού δύνανται να πληρωθούν σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου αυτού τρέχοντος οικονομικού έτους κατά παρέκκλιση των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών αυτών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.