Νόμος 4275/14 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την έναρξη ισχύος των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται για πρώτη φορά κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 και της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του νόμου 4024/2011:

 

α) Παύει αυτοδικαίως η άσκηση καθηκόντων ευθύνης των προϊσταμένων οργανικών μονάδων των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου είτε αυτοί έχουν επιλεγεί με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου είτε με βάση ειδικές διατάξεις, καθώς επίσης παύει και η άσκηση καθηκόντων με αναπλήρωση.

 

β) α)α) Με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για τοποθέτηση προϊσταμένων οργάνου τοποθετούνται προϊστάμενοι στις νέες οργανικές μονάδες που προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις των δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, υπάλληλοι, οι οποίοι λαμβάνονται κατά προτεραιότητα από τους Προϊσταμένους που υπηρετούν στον οικείο φορέα και ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου του ίδιου επιπέδου κατόπιν επιλογής κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των οικείων προεδρικών διαταγμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι ανήκουν στον κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη συγκεκριμένη θέση. Κατ' εξαίρεση, ο οικείος Υπουργός ή το αρμόδιο για τοποθέτηση προϊσταμένων όργανο μπορεί, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, για λόγους που ανάγονται στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας να τοποθετήσει ως προϊσταμένους στις νέες οργανικές μονάδες υπαλλήλους που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των οικείων προεδρικών διαταγμάτων υπηρετούν στον οικείο φορέα και την 31-12-2013 ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου του ίδιου επιπέδου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων περί αναπλήρωσης προϊσταμένων υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω ανήκουν στον κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη συγκεκριμένη θέση. Για την ανωτέρω τοποθέτηση λαμβάνονται επίσης υπόψη τα ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς του, η γνώση του αντικειμένου του φορέα, της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης γενικότερα και οι διοικητικές ικανότητές του να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι υπάλληλοι που ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου του ίδιου επιπέδου κατόπιν επιλογής ή κατ' εφαρμογή των διατάξεων περί αναπλήρωσης σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, ως προϊστάμενοι τοποθετούνται υπάλληλοι που ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου του ίδιου επιπέδου με αναπλήρωση μετά την 31-12-2013, εφόσον η αναπλήρωση αυτή πραγματοποιήθηκε κατόπιν κένωσης θέσης λόγω λύσης υπαλληλικής σχέσης ή άλλης υπηρεσιακής μεταβολής που συνεπάγεται κένωση θέσης και αν δεν επαρκούν, τοποθετούνται υπάλληλοι που ασκούσαν καθήκοντα του αμέσως κατώτερου επιπέδου κατόπιν επιλογής και, εν ελλείψει, υπάλληλοι που ασκούσαν τα καθήκοντα αυτά κατ' εφαρμογή της αναπλήρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω ανήκουν στον κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη συγκεκριμένη θέση.

 

β)β) Η ανωτέρω τοποθέτηση προϊσταμένων λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος για τις αντίστοιχες θέσεις. Οι υπάλληλοι που τοποθετούνται προσωρινά προϊστάμενοι μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των νέων προϊσταμένων διατηρούν το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς που είχαν κατά την ημερομηνία παύσης των καθηκόντων τους. Κατά τη διάρκεια της προσωρινής αυτής τοποθέτησής τους ως προϊσταμένων λαμβάνουν τα προβλεπόμενο επίδομα προϊσταμένου για την αντίστοιχη θέση ευθύνης. Για τους ανωτέρω προσωρινά τοποθετούμενους προϊστάμενους Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης, οι οποίοι δεν θα επιλεγούν με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4)α του άρθρου 84 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 15 και 16 του άρθρου 86 του ίδιου Κώδικα.

 

2. Οι προϊστάμενοι των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την έναρξη ισχύος των οικείων οργανικών διατάξεων, όπως προβλέπονται στα οικεία προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται για πρώτη φορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 και της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του νόμου 4024/2011.

 

3. Οι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης που είχαν επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου προ της αντικατάστασής τους με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή βάσει ειδικών διατάξεων και δεν θα τοποθετηθούν προϊστάμενοι αντίστοιχου επιπέδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δύνανται, κατόπιν αιτήσεώς τους και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί στελέχωσης των ελεγκτικών υπηρεσιών και σωμάτων επιθεώρησης, να αποσπαστούν με απόφαση του οικείου Υπουργού ως Επιθεωρητές - Ελεγκτές στις ελεγκτικές υπηρεσίες ή σώματα επιθεώρησης, που υπάγονται ή εποπτεύονται από το Υπουργείο, είτε ο υπάλληλος ανήκει οργανικά στο Υπουργείο είτε υπηρετεί σε εποπτευόμενο από το Υπουργείο αυτό φορέα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εποπτευόμενες ή υπαγόμενες ελεγκτικές υπηρεσίες και σώματα επιθεώρησης στο Υπουργείο οι ανωτέρω αποσπώνται, κατόπιν αιτήσεώς τους με απόφαση των κατά περίπτωση οικείων Υπουργών σε ελεγκτικές υπηρεσίες ή σώματα επιθεώρησης άλλων Υπουργείων. Για τους Προϊστάμενους Διεύθυνσης που είχαν επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου προ της αντικατάστασής τους με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή βάσει ειδικών διατάξεων και δεν θα τοποθετηθούν προϊστάμενοι αντίστοιχου επιπέδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Με το προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 18 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ρυθμίζονται ιδίως τα ζητήματα υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης, αξιολόγησης, αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, διάρκειας της απόσπασης, δυνατότητας ανανέωσης της απόσπασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα που αφορούν στους υπαλλήλους των προηγούμενων εδαφίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016).

 

4. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου όσοι υπάλληλοι έχουν επιλεγεί προϊστάμενοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του νόμου 3839/2010 και του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, πριν από την τροποποίησή του με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και έχουν καταταχθεί σε βαθμό σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του νόμου 4024/2011, μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο παύση άσκησης των καθηκόντων ευθύνης αυτών, κατατάσσονται σε βαθμό σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 8)γ του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

5. Από την έναρξη ισχύος των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται για πρώτη φορά κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 και της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του νόμου 4024/2011:

 

α) Λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών, εκτός των αιρετών εκπροσώπων, των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που συγκροτήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του νόμου 3839/2010.

 

β) Συγκροτούνται με απόφαση του καθ' ύλην αρμοδίου οργάνου Υπηρεσιακά Συμβούλια μέσα σε 30 ημέρες, τα οποία είναι πενταμελή και αποτελούνται από:

 

α)α) 3 μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίοι λαμβάνονται μεταξύ των υπαλλήλων που έχουν τοποθετηθεί ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτό. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να οριστούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Αν ο αριθμός όσων υπηρετούν στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότησή του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του νομού αυτού, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις.

 

β)β) 2 αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό τουλάχιστον Γ' των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

γ)γ) Τα υπό στοιχείο α)α' μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

 

δ)δ) H θητεία των υπό στοιχείο α)α' μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που συγκροτείται με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παρούσας παραγράφου λήγει με την τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του παρόντος νόμου, οπότε και συγκροτούνται τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

γ) Τα υπηρεσιακά συμβούλια που συγκροτήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του νόμου 3839/2010, συνεχίζουν να λειτουργούν και να ασκούν τις αρμοδιότητές τους μέχρι τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων της περίπτωσης β' της παρούσας παραγράφου.

 

Αν κατά τη δημοσίευση του παρόντος τα υπηρεσιακά συμβούλια αυτά λειτουργούν με ελλιπή σύνθεση, τα μέλη που ελλείπουν για οποιονδήποτε λόγο, συμπληρώνονται από μόνιμους υπαλλήλους που ασκούν νομίμως τα καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης β' της παρούσας παραγράφου.

 

6. Από την έναρξη ισχύος των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται για πρώτη φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 και της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του νόμου 4024/2011:

 

α) Εκδίδεται το αργότερο μέσα σε 2 μήνες η απόφαση - προκήρυξη πλήρωσης θέσεων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών ή και Διοικητικών Υπηρεσιών ή και Πληροφορικής των Υπουργείων κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86. Κατ' εξαίρεση η προκήρυξη αυτή δύναται να εκδοθεί και προ της έναρξης ισχύος των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων υπό τον όρο ότι οι προκηρυσσόμενες θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών ή και Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής προβλέπονται και έχουν εγκριθεί με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης και έχουν δημοσιευτεί τα σχετικά προεδρικά διατάγματα.

 

β) Τίθεται αποκλειστική προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών για την υποβολή υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη της προηγούμενης παραγράφου.

 

γ) Οι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης που επιλέγονται κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου και τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ορίζονται μέλη των οικείων Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων και Συμβουλίων Συνέντευξης Προϊσταμένων.

 

δ) Ακολούθως, προκηρύσσονται οι λοιπές θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και με το πέρας της διαδικασίας αυτής, προκηρύσσονται οι θέσεις των Προϊστάμενων Διευθύνσεων και ακολούθως οι θέσεις των Προϊσταμένων Τμημάτων.

 

ε) Όλοι οι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης που επιλέγονται με τις διατάξεις του παρόντος, πιστοποιούνται για την ικανότητά τους να διεξάγουν δομημένη συνέντευξη κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου, κατόπιν σχετικής επιμόρφωσής τους που διεξάγεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, κατόπιν ενημέρωσής του από το αρμόδιο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων.

 

7. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου για την επιλογή των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου μεταβατικά:

 

α) Το Κεντρικό Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων που συνιστάται με τις διατάξεις του άρθρου 158 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εξής:

 

α)α) 1 Αντιπρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ως Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του και 2 μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού με τους αναπληρωτές τους. Ο Πρόεδρος με τον αναπληρωτή του και τα μέλη με τους αναπληρωτές τους υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

β)β) 1 Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη που υποδεικνύεται από τον Συνήγορο του Πολίτη με τον αναπληρωτή του, επίσης Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη.

 

γ)γ) Έναν ιδιώτη - εμπειρογνώμονα με εμπειρία σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού ή/και οικονομικά, ή/και ΤΠΕ που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

β) Με την απόφαση συγκρότησης της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου ορίζονται τα μέλη του μεταβατικού Κεντρικού Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων με τους αναπληρωτές τους, καθώς και ο γραμματέας του Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

γ) Η θητεία των μελών του ανωτέρω συλλογικού οργάνου λήγει με την ολοκλήρωση του έργου του, ήτοι την επιλογή Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών ή και Πληροφορικής.

 

δ) Το Κεντρικό Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων που συνίσταται με τις διατάξεις του άρθρου 158 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου είναι τετραμελές και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ως εξής:

 

α)α) 2 μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται Πρόεδρος, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

β)β) 1 Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη που υποδεικνύεται από το Συνήγορο του Πολίτη με τον αναπληρωτή του, επίσης Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη.

 

γ)γ) Έναν ιδιώτη - εμπειρογνώμονα με εμπειρία σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού ή/και οικονομικά ή / και ΤΠΕ που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού από το μητρώο που τηρείται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 157 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οι οποίοι απαραιτήτως πρέπει πριν από τον ορισμό τους να έχουν επιμορφωθεί και πιστοποιηθεί από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ικανότητά τους να διεξάγουν δομημένη συνέντευξη. Μέλος του Κεντρικού Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων επιτρέπεται να οριστεί και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊσταμένων.

 

ε) Με την απόφαση συγκρότησης της περίπτωσης δ' της παρούσας παραγράφου ορίζονται τα μέλη του μεταβατικού Κεντρικού Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊσταμένων, με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα με τα τακτικά μέλη, καθώς και ο γραμματέας του Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του, υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

στ) Ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων για συνέντευξη, οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάζονται κατά ομάδες. Το Κεντρικό Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων της παρούσας παραγράφου μπορεί να λειτουργεί με διπλή σύνθεση, τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, οπότε στην περίπτωση αυτή τα αναπληρωματικά μέλη λογίζονται ως τακτικά.

 

Με την απόφαση συγκρότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊσταμένων προβλέπεται ρητώς η δυνατότητα αυτή.

 

ζ) Η θητεία των μελών του ανωτέρω συλλογικού οργάνου λήγει με την ολοκλήρωση του έργου του ήτοι με την επιλογή Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών ή και Διοικητικών Υπηρεσιών ή και Πληροφορικής.

 

8. Αρμοδιότητα των μεταβατικών Συμβουλίων της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου είναι η επιλογή Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών ή / και Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής των Υπουργείων κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος επιλογής που ορίζεται με τα άρθρα 84, 85 και 86, οπότε και στελεχώνονται τα πάγια αντίστοιχα συλλογικά όργανα των άρθρων 157 και 158 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Κατά την πρώτη εφαρμογή, η συγκρότηση των Συμβουλίων των άρθρων 157 και 158 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου θα αποτελείται μόνο από τακτικά μέλη και τα αναπληρωματικά θα συμπληρωθούν κατόπιν της επιλογής τους από τα αρμόδια Συμβούλια.

 

9. Ο πρόεδρος και τα μέλη του μεταβατικού Κεντρικού Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊστάμενων της περίπτωσης δ' της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, θα πρέπει προκειμένου να οριστούν στο Συμβούλιο αυτό, να έχουν προηγουμένως επιμορφωθεί και πιστοποιηθεί από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για τη δυνατότητά τους να διεξάγουν δομημένη συνέντευξη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.