Νόμος 4275/14 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα άρθρα 84, 85 και 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3526/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Άρθρο 84: Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων Προϋποθέσεις επιλογής Κωλύματα υποψηφιότητας, συμμετοχής και τοποθέτησης

 

1. Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, εφόσον:

 

α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για 1 έτος τουλάχιστον ή

 

β) έχουν 15 τουλάχιστον έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για 3 τουλάχιστον έτη ή

 

γ) έχουν 18 τουλάχιστον έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊστάμενου Διεύθυνσης για 1 τουλάχιστον έτος.

 

2. Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, εφόσον:

 

α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης 3 έτη τουλάχιστον ή

 

β) έχουν τουλάχιστον 10 έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για 3 έτη καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή

 

γ) έχουν τουλάχιστον 12 έτη συνολική πραγματική δημόσια υπηρεσία και έχουν ασκήσει τουλάχιστον 1 έτος συνολικά καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή αυτοτελούς γραφείου.

 

3. Ως προϊστάμενοι Τμήματος επιλέγονται υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον:

 

α) έχουν τουλάχιστον 4 έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή αυτοτελούς γραφείου για 1 τουλάχιστον έτος ή

 

β) είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας 4 έτη ή

 

γ) έχουν τουλάχιστον 6 έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

 

4. α) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου, υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός 1 έτους από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων. Ο ως άνω περιορισμός δεν ισχύει σε περίπτωση που ο υπάλληλος υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας για επιλογή σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, οπότε και δεσμεύεται ταυτόχρονα με αίτησή του να παραμείνει στην υπηρεσία μέχρι τη λήξη της θητείας, σε περίπτωση που επιλεγεί και τοποθετηθεί, και πάντως όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας του.

 

β) α)α) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας και να συμμετέχει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής, υπάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία, η οποία δεν έχει ανασταλεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 103 ή τελεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων ή έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή απευθείας στο ακροατήριο για κακούργημα ή έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για πλημμέλημα της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών 4 μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145.

 

β)β) Δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί προϊστάμενος υπάλληλος, ο οποίος τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία, η οποία δεν έχει ανασταλεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 103 ή τελεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων ή έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για τα αδικήματα της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών 4 μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145. Στην περίπτωση αυτή τοποθετείται ο αμέσως επόμενος στη σειρά κατάταξης υποψήφιος για πλήρη θητεία αποκλειομένου από την τοποθέτηση στη συγκεκριμένη θέση του αρχικώς επιλεγέντος υποψηφίου, ο οποίος κωλύεται κατά τα ανωτέρω, έστω και εάν το κώλυμα αρθεί κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής.

 

γ) Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης έχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την ίδια θέση του ίδιου φορέα, στην οποία έχει ήδη ασκήσει καθήκοντα κατόπιν επιλογής, για μία μόνο επιπλέον θητεία.

 

5. Με τους οργανισμούς των οικείων υπηρεσιών καθορίζονται οι κλάδοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων ανάλογα με το αντικείμενο των οργανικών μονάδων. Τυχόν ειδικότερα ή και πρόσθετα προσόντα, εφόσον αυτά απαιτούνται, καθορίζονται με την κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013), όπως ισχύει.

 

Υπάλληλος που κατέχει το βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν του κλάδου, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στην προκηρυσσόμενη θέση, δύναται να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο ανήκει.

 

6. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα ειδικά προσόντα και τους βασικούς τίτλους σπουδών που δύνανται να εξειδικεύονται με τις οικείες οργανικές διατάξεις και την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013, όπως ισχύει, οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης δύνανται να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στην προκήρυξη οποιασδήποτε θέσης ευθύνης ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διαθέτουν τις λοιπές αναγκαίες προϋποθέσεις και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την προκηρυσσόμενη θέση κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας επιλογής.

 

7. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2)α του άρθρου 86 του παρόντος.

 

8. Οργανικές μονάδες κατά την έννοια του παρόντος είναι η Γενική Διεύθυνση, η Διεύθυνση, το Τμήμα, το αυτοτελές Τμήμα ή οι οργανικές μονάδες αντίστοιχου επιπέδου προς τις προαναφερόμενες, καθώς και τυχόν ενδιάμεσα επίπεδα διοίκησης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις. Όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, λογίζεται και η Υποδιεύθυνση.

 

Οι οργανικές μονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης που προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις και οι αρμοδιότητές τους είναι όμοιες ή παρεμφερείς σε όλους τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κώδικα, ιδίως Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Οικονομικών Υπηρεσιών, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Πληροφορικής, Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού, Πληροφορικής, Προμηθειών, Προϋπολογισμού, νοούνται εφεξής για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κώδικα ως οριζόντιες θέσεις ευθύνης.

 

Άρθρο 85: Στάδια επιλογής

 

1. Η επιλογή των προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου με τις προαναφερόμενες οργανικές μονάδες, πραγματοποιείται σε τρία στάδια σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

 

2. Πρώτο (1ο) στάδιο επιλογής: Πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων:

 

α) Ο υποψήφιος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις και τα τυπικά προσόντα, κύρια ή και πρόσθετα, όπως προσδιορίζονται στις οικείες οργανικές διατάξεις, στην υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013, όπως ισχύει, και στην οικεία προκήρυξη.

 

β) Όσοι υποψήφιοι πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την προκηρυσσόμενη θέση καλούνται στο δεύτερο στάδιο της επιλογής.

 

γ) Το πρώτο στάδιο επιλογής διενεργείται κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 86 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της περίπτωσης δ' της παρούσας παραγράφου.

 

δ) Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ύστερα από γνώμη του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διενέργεια του πρώτου σταδίου επιλογής προϊσταμένων, ιδίως θέματα που αφορούν το αρμόδιο όργανο εξέτασης των ενστάσεων, την ανάρτηση των πινάκων και την πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε αυτούς, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα.

 

3. Δεύτερο (2ο) Στάδιο επιλογής: Γραπτή εξέταση

 

α) Η γραπτή εξέταση διενεργείται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού και μπορεί να έχει τη μορφή:

 

α)α) ερωτήσεων με απαντήσεις πολλαπλών επιλογών σε θέματα διακρίβωσης των γνώσεων του υποψηφίου για το νομοθετικό πλαίσιο της διοικητικής δράσης στο Δημόσιο (Υπαλληλικός Κώδικας, Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, κανονισμοί προμηθειών κ.λ.π.) και για τις γενικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και σε θέματα διακρίβωσης των γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων του υποψηφίου (επικαιρότητα, συνθετική και αναλυτική σκέψη, κ.λ.π.),

 

β)β) ερωτήσεων με απαντήσεις ελεύθερης ανάπτυξης σε θέματα άσκησης διοίκησης και δημόσιας πολιτικής,

 

γ)γ) συνδυασμού των υποπεριπτώσεων α)α) και β)β),

 

δ)δ) κάθε άλλη μορφή, η οποία κρίνεται κατάλληλη ανάλογα με το περίγραμμα της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης.

 

Για τους Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης η γραπτή εξέταση συνίσταται στην επεξεργασία διοικητικού θέματος ή θέματος επικαιρότητας που στόχο έχει ιδίως τη διακρίβωση της συνθετικής και αναλυτικής σκέψης του υποψηφίου, καθώς και την ικανότητα ηγεσίας και μπορεί να έχει μία από τις προαναφερόμενες μορφές.

 

Σε περίπτωση συνδυασμού μορφών εξέτασης μπορεί να καθορίζεται συντελεστής βαρύτητας κάθε μορφής εξέτασης, ο οποίος καθορίζεται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 3)ε του παρόντος άρθρου.

 

β) Το αντικείμενο της γραπτής εξέτασης για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της προκηρυσσόμενης θέσης με βάση το περίγραμμα θέσεως ευθύνης. Η γραπτή εξέταση μπορεί να διεξάγεται: α)α) ανά προκηρυσσόμενη θέση, β)β) ανά φορέα, γ)γ) ανά ομάδα θέσεων ενός ή περισσότερων φορέων, ιδίως στην περίπτωση που έχουν όμοιες ή παρεμφερείς αρμοδιότητες, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2)δ' του άρθρου 86.

 

γ) Η γραπτή εξέταση για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων διεξάγεται τουλάχιστον μία φορά ανά δύο έτη, ανεξαρτήτως προκήρυξης πλήρωσης θέσεων αντίστοιχου επιπέδου. Για τους υπαλλήλους που συμμετέχουν σε δύο ή και περισσότερες γραπτές εξετάσεις λαμβάνεται υπόψη η υψηλότερη βαθμολογία. Το αποτέλεσμα της γραπτής εξέτασης ισχύει για 5 έτη από την έκδοση των αποτελεσμάτων αυτής.

 

δ) Το ανώτατο όριο βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης ορίζεται στις 100 μονάδες. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού καταρτίζει πίνακα με φθίνουσα σειρά κατάταξης των υποψηφίων βάσει της βαθμολογίας που έλαβαν κατά το στάδιο της γραπτής εξέτασης. Στον οικείο πίνακα εγγράφονται όσοι υποψήφιοι καλούνται στο επόμενο στάδιο της συνέντευξης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4)α του παρόντος άρθρου, καθώς επίσης και οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο υποψήφιο που εγγράφεται στον πίνακα και καλείται στο επόμενο στάδιο.

 

ε) Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από γνώμη του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στο στάδιο της γραπτής εξέτασης, ιδίως το γενικό πλαίσιο του περιεχομένου της γραπτής εξέτασης, η διαδικασία, ο τρόπος διεξαγωγής, ο συντελεστής βαρύτητας ανάλογα με τη μορφή της εξέτασης ή και το επίπεδο θέσης ευθύνης, πλημμέλειες κατά τη διαδικασία, αναβαθμολόγηση, εξαγωγή, δημοσιοποίηση και ανάρτηση αποτελεσμάτων, δικαίωμα συμμετοχής και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

 

4. Τρίτο (3ο) Στάδιο: Δομημένη Συνέντευξη

 

α) Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από το αρμόδιο Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων των άρθρων 157 και 158. Στο στάδιο αυτό της επιλογής καλείται και εξετάζεται αριθμός υποψηφίων πολλαπλάσιος των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως συγκεκριμένα ορίζεται στην οικεία προκήρυξη, βάσει της φθίνουσας σειράς κατάταξης των υποψηφίων με βάση τη βαθμολογία που έλαβαν στη γραπτή εξέταση. Ο αριθμός υποψηφίων που καλείται σε συνέντευξη είναι τουλάχιστον τριπλάσιος του αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων. Σε περίπτωση που δεν πληρούται η ανωτέρω προϋπόθεση καλούνται όλοι οι υποψήφιοι.

 

β) Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι το Συμβούλιο να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, τα οποία περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, η αίτηση υποψηφιότητας και η δήλωση ενδιαφέροντος.

 

γ) Κατά τη δομημένη συνέντευξη οι υποψήφιοι αξιολογούνται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 

α)α) Ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητας του υποψηφίου με βάση το περιεχόμενο του βιογραφικού σημειώματος και την αίτηση δήλωσης ενδιαφέροντος / υποψηφιότητας.

 

β)β) Η γνώση του αντικειμένου του φορέα, της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης γενικότερα.

 

γ)γ) Οι διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις, ιδίως:

 

i) ικανότητες που σχετίζονται με το στρατηγικό τρόπο σκέψης (ανάπτυξη στρατηγικού οράματος και προνοητικής προσέγγισης, αναλυτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων),

 

ii) ικανότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση ανθρώπων και πόρων (ηγεσία, κατανομή πόρων - ανάθεση έργων, επικοινωνία και πειθώ, διαχείριση συγκρούσεων, υποκίνηση και ανάπτυξη άλλων),

 

iii) ικανότητες που σχετίζονται με τα αποτελέσματα (πρωτοβουλία και ανάπτυξη δεξιοτήτων, προγραμματισμός, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, συντονισμός και έλεγχος),

 

iv) ικανότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση αλλαγών (προσαρμοστικότητα και ευελιξία, διαχείριση κρίσεων, ανάληψη πρωτοβουλιών, δημιουργικότητα).

 

δ) Η κάθε θεματική ενότητα της δομημένης συνέντευξης της παραγράφου 4)γ βαθμολογείται από κάθε μέλος του αρμόδιου Συμβουλίου Συνέντευξης ξεχωριστά με ακέραιο ή με προσέγγιση δεκάτου βαθμού σε ειδικό προς το σκοπό αυτό έντυπο, το οποίο καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας όλων των μελών του Συμβουλίου Συνέντευξης. Ο μέσος όρος εξάγεται με προσέγγιση εκατοστού. Το περιεχόμενο της συνέντευξης καταγράφεται συνοπτικά σε πρακτικό κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του αρμόδιου προς τούτου συλλογικού οργάνου, χωρίς την παράλειψη κρίσιμων και ουσιαστικών σημείων συμπεριλαμβανομένης και της αιτιολογίας της βαθμολογίας που έλαβε κάθε υποψήφιος από τα μέλη του αρμόδιου Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊσταμένων. Αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού αποτελεί το ειδικό έντυπο συνέντευξης.

 

ε) Το ανώτατο όριο βαθμολογίας της δομημένης συνέντευξης ορίζεται στις 100 μονάδες. Κάθε θεματική ενότητα της παραγράφου 4)γ βαθμολογείται χωριστά και το ανώτατο όριο βαθμολογίας ανά ενότητα, ανάλογα με το επίπεδο θέσης ευθύνης καθορίζεται ως εξής:

 

α)α) Για τους Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης: 20 - 30 - 50 μονάδες αντίστοιχα ανά θεματική ενότητα

β)β) Για τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης: 20 - 40 - 40 μονάδες αντίστοιχα ανά θεματική ενότητα

γ)γ) Για τους Προϊσταμένους Τμήματος: 20 - 50 - 30 μονάδες αντίστοιχα ανά θεματική ενότητα.

 

στ) Στη συνέντευξη κάθε υποψηφίου δύνανται να παρίστανται αυτοπροσώπως και οι λοιποί συνυποψήφιοι, εφόσον έχουν ήδη εξεταστεί από το οικείο Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων.

 

ζ) Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατόπιν γνώμης του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην δομημένη συνέντευξη, ιδίως η διαδικασία διεξαγωγής της συνέντευξης, ο τρόπος πρόσκλησης και εξέτασης των υποψηφίων για συνέντευξη, δημοσιότητα της πρόσκλησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

 

Άρθρο 86: Διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων

 

1. α) Η επιλογή προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 84, γίνεται από το αρμόδιο κατά περίπτωση Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, ύστερα από κοινή απόφαση - προκήρυξη του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού και προκειμένου για δημόσιες υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, του Υπουργού που εποπτεύει τη δημόσια υπηρεσία ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που εκδίδεται κατόπιν γνώμης του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων.

 

β) Η επιλογή προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης των οριζόντιων θέσεων ευθύνης του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 84 γίνεται από το Κεντρικό Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, ύστερα από κοινή απόφαση - προκήρυξη του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού. Ειδικότερα, για τις οριζόντιες θέσεις ευθύνης που έχουν μόνο ή και οικονομικές αρμοδιότητες η επιλογή προϊσταμένων γίνεται ύστερα από κοινή απόφαση - προκήρυξη του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργού Οικονομικών και του οικείου Υπουργού.

 

γ) Οι προκηρύξεις των περιπτώσεων α' και β' της παρούσας παραγράφου καταρτίζονται με την τεχνική υποστήριξη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

2. α) Η προκήρυξη εκδίδεται υποχρεωτικά τουλάχιστον 5 μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων. Εφόσον οι θέσεις δεν προκηρυχθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο και προκηρυχθούν μετά τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων, τότε οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της θητείας, κατ' εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 7 του άρθρου 84.

 

Η προκήρυξη αναρτάται αμελλητί στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010)), στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Η σχετική προκήρυξη αναρτάται και στον οικείο χώρο ανακοινώσεων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του οικείου φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις και κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο στους υπαλλήλους του. Παράλειψη της ανάρτησης της προκήρυξης ή κοινοποίησής της κατά το προηγούμενο εδάφιο δεν επιφέρει ακυρότητα της διαδικασίας, εφόσον τηρήθηκε η διαδικασία δημοσιότητας της προκήρυξης κατά το τρίτο εδάφιο και αυτή αναρτήθηκε στο κεντρικό κατάστημα του οικείου φορέα.

 

β) Με την προκήρυξη προσδιορίζονται οι κενές θέσεις προϊσταμένων και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής, προσδιορίζονται, κατόπιν αιτιολογημένης γνώμης του αρμοδίου Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων, τα κύρια ή και πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται κατά περίπτωση για την κατάληψη της θέσης ευθύνης, ο τρόπος απόδειξης αυτών, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η προκήρυξη περιλαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα, ιδίως τον αριθμό των υποψηφίων που καλείται στο στάδιο της συνέντευξης και την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων.

 

γ) Κατόπιν αιτιολογημένης γνώμης του αρμοδίου Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων στην προκήρυξη μπορεί να προβλέπονται πέραν των οριζομένων στις οικείες οργανικές διατάξεις και πρόσθετα προσόντα, τα οποία λαμβάνονται από τα οριζόμενα στην περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013, όπως ισχύει, ανάλογα με το περίγραμμα της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης.

 

δ) Με απόφαση του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, η οποία κοινοποιείται στους οικείους Υπουργούς, δύναται να διεξάγεται ενιαία διαδικασία γραπτής εξέτασης για περισσότερες προκηρύξεις διαφόρων φορέων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3)α του άρθρου 85.

 

3. α) Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης έχουν όλοι οι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, ήτοι Υπουργείων, Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, αυτοτελών ή μη δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

 

β) Δικαίωμα υποβολής αίτησης για προϊσταμένους οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος έχουν όλοι οι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά στον φορέα που προκηρύσσει τις κενές θέσεις προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

 

γ) Κάθε υποψήφιος για επιλογή σε θέση ευθύνης μπορεί να υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας 3 φορές συνολικά κατ' ανώτατο όριο ετησίως ανά επίπεδο θέσης ευθύνης.

 

4. α) Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 εργασίμων ημερών από την ημέρα καταχώρισης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, από δήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και από δήλωση σειράς προτίμησης, εφόσον η τελευταία απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη.

 

β) Στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου περιλαμβάνονται ιδίως:

 

α)α) Τίτλοι σπουδών ή άλλα τυπικά προσόντα, ιδίως μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι συναφείς με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.

 

β)β) Στοιχεία που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση και δραστηριότητα του υπαλλήλου (ιδίως διορισμός / πρόσληψη, προϋπηρεσία, υπηρεσιακές μεταβολές, άσκηση καθηκόντων σε θέση ευθύνης, συνολικός χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, εμπειρία συναφής με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης).

 

γ)γ) Βαθμολογία των εκθέσεων αξιολόγησης του υπαλλήλου, οι οποίες περιλαμβάνονται στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου κατά τα οριζόμενα στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 178/2004 (ΦΕΚ 154/Α/2004).

 

δ)δ) Ηθικές αμοιβές.

 

ε)ε) Πιστοποιημένη επιμόρφωση μετά το διορισμό/ πρόσληψη του υπαλλήλου.

 

στ)στ) Συγγραφικό έργο (άρθρα, μελέτες, προτάσεις) που σχετίζεται με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα.

 

ζ)ζ) Εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες, διδακτική εμπειρία κ.λ.π., συναφείς με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα.

 

η)η) Αριθμός αναρρωτικών αδειών ανά έτος υπηρεσίας και πειθαρχικές ποινές που περιλαμβάνονται στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου, εφόσον αυτές δεν έχουν διαγραφεί.

 

5. α) Η αίτηση του υποψηφίου, το βιογραφικό σημείωμα και η δήλωση ενδιαφέροντος συμπληρώνονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού σε ειδικό προς το σκοπό αυτόν ηλεκτρονικό έντυπο. Ακολούθως, οι αιτήσεις των υποψηφίων, οι οποίες επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης, και το βιογραφικό σημείωμα αποστέλλονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού στην καθ' ύλην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού / Διοικητικού, όπου ανήκει οργανικά ο υπάλληλος, προκειμένου να βεβαιωθούν, τα όσα υπευθύνως δηλώνει ο υποψήφιος. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπευθύνως δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό σημείωμα με όσα τηρούνται στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει η αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού / Διοικητικού αφού προηγουμένως έχει καλέσει τον υποψήφιο για την προσκόμιση των επιπλέον εκείνων στοιχείων που υπευθύνως δηλώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σημειώματος του υπαλλήλου από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού / Διοικητικού γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών.

 

Η αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού / Διοικητικού αποστέλλει αμελλητί στο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων του φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις τα σχετικά με το στάδιο αυτό προκειμένου το όργανο αυτό να αποφασίσει αιτιολογημένα εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 εργασίμων ημερών από την πάροδο της δεκαήμερης προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου για το αν πληρούνται από τους υποψηφίους οι προϋποθέσεις του πρώτου σταδίου της διαδικασίας, απόφαση η οποία αποστέλλεται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

 

β) Με την ως άνω απόφαση του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων αποκλείονται από το πρώτο στάδιο της διαδικασίας όσοι δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού οι πίνακες προσωρινών αποτελεσμάτων των υποψηφίων. Κατά των πινάκων αυτών δύναται να ασκηθεί ένσταση ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού εντός 5 εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις εξετάζονται από αρμόδιο Τμήμα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού εντός 10 ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Μετά την εξέταση των ενστάσεων το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού καταρτίζει πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προσόντα της προκήρυξης, οι οποίοι αποστέλλονται στο αρμόδιο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων και αναρτώνται στην ιστοσελίδα Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

γ) Μετά τη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού οι υποψήφιοι που περνούν στο επόμενο στάδιο της συνέντευξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη.

 

δ) Το αρμόδιο Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης και τη βαθμολόγηση όλων των υποψηφίων και μέχρι την καθαρογραφή των πρακτικών, αποστέλλει βεβαίωση στο αρμόδιο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊσταμένων, στην οποία περιλαμβάνεται η φθίνουσα σειρά κατάταξης των υποψηφίων που εξετάστηκαν στο στάδιο αυτό.

 

6. α) Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων για επιλογή ανά επίπεδο θέσης ευθύνης εξάγεται από το αρμόδιο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων ως εξής:

 

α)α) Για τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα της βαθμολογίας που έλαβαν από τη γραπτή εξέταση και τη συνέντευξη, υπολογιζόμενο επί ποσοστού 30% της βαθμολογίας που έλαβαν κατά τη γραπτή εξέταση και 70% από τη συνέντευξη.

 

β)β) Για τους προϊσταμένους Διεύθυνσης λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα της βαθμολογίας που έλαβαν από τη γραπτή εξέταση και τη συνέντευξη, υπολογιζόμενο επί ποσοστού 40% της βαθμολογίας που έλαβαν κατά τη γραπτή εξέταση και 60% από τη συνέντευξη.

 

γ)γ) Για τους προϊσταμένους Τμήματος λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα της βαθμολογίας που έλαβαν από τη γραπτή εξέταση και τη συνέντευξη, υπολογιζόμενο επί ποσοστού 50% της βαθμολογίας που έλαβαν κατά τη γραπτή εξέταση και 50% από τη συνέντευξη.

 

β) Για την επιλογή προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης σε περίπτωση ισοβαθμίας προτάσσεται ο υποψήφιος που έλαβε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο στάδιο της συνέντευξης. Για την επιλογή προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος σε περίπτωση ισοβαθμίας προτάσσεται ο υποψήφιος που έλαβε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο στάδιο της γραπτής εξέτασης.

 

7. Η επιλογή των προϊσταμένων γίνεται από το αρμόδιο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. Τα αποτελέσματα αποστέλλονται στον οικείο φορέα προκειμένου να προβεί το αρμόδιο όργανο στην τοποθέτηση των επιλεγέντων.

 

8. α) Όσοι επιλέγονται από το αρμόδιο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, τοποθετούνται, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε 1 μήνα από τη γνωστοποίηση της επιλογής τους, ως προϊστάμενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες για θητεία 5 ετών. Οι προϊστάμενοι εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους και μετά τη λήξη της θητείας τους έως την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταμένων και πάντως όχι πέραν του 1 έτους.

 

β) α)α) Αν υπάλληλος άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου επιλεγεί ως προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, με την τοποθέτησή του αποσπάται αυτοδίκαια στην υπηρεσία για τη θέση ευθύνης της οποίας έχει επιλεγεί. Ο χρόνος της θητείας του αποσπασμένου υπαλλήλου ως προϊσταμένου λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια. Οι τοποθετούμενοι κατά τα προηγούμενα εδάφια ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους και μετά τη λήξη της θητείας τους ως την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταμένων και πάντως όχι πέραν του 1 έτους.

 

β)β) Για τους υποψηφίους που ανήκουν οργανικά στο φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις και επιλέγονται σε θέσεις προϊσταμένων σε περιφερειακή υπηρεσία του φορέα, εφόσον υφίστανται περιφερειακές υπηρεσίες, ή στην κεντρική υπηρεσία, εφόσον οι υποψήφιοι υπηρετούν σε περιφερειακές, η τοποθέτησή τους ως προϊσταμένων στις θέσεις ευθύνης λογίζεται ως μετακίνηση ή απόσπαση ανάλογα με το εάν οι θέσεις είναι οργανικά ενιαίες ή κατανεμημένες στην κεντρική και στις περιφερειακές υπηρεσίες. Ο χρόνος της θητείας του υπαλλήλου που έχει μετακινηθεί ή αποσπαστεί σε θέση προϊσταμένου κατά τα ανωτέρω οριζόμενα λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια. Για την τοποθέτηση των επιλεγέντων κατά τα οριζόμενα ανωτέρω λαμβάνεται υπόψη η δήλωση σειράς προτίμησης του υποψηφίου.

 

γ) Σε όσους επιλέγονται κατά τις διατάξεις του παρόντος Προϊστάμενοι, κατά την ημερομηνία τοποθέτησής τους και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους απονέμεται αποκλειστικά λόγω της επιλογής και τοποθέτησης ως προϊσταμένων ο βαθμός Α' σε όσους επιλέγονται προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης, ο βαθμός Β' σε όσους επιλέγονται Προϊστάμενοι Διεύθυνσης, ο βαθμός Γ' σε όσους επιλέγονται Προϊστάμενοι Τμήματος. Για τους υπαλλήλους που επιλέγονται προϊστάμενοι και τους απονέμεται ο αντίστοιχος βαθμός σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική και μισθολογική τους κατάταξη τυχόν πλεονάζων χρόνος που διαθέτουν κατά την ημερομηνία τοποθέτησης. Για τον υπολογισμό του πλεονάζοντος χρόνου στον κατά περίπτωση απονεμόμενο βαθμό εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 12 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011). Με τη λήξη της θητείας τους και την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταμένων κατατάσσονται σε βαθμό και σε μισθολογικό κλιμάκιο σύμφωνα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους. Για την προαναφερόμενη κατάταξη εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 12 του νόμου 4024/2011 καθ' υπέρβαση των προβλεπόμενων στο άρθρο 7 του νόμου 4024/2011 ποσοστών περί προαγωγών. Σε καμία περίπτωση η εκ νέου κατάταξη του υπαλλήλου κατ' εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να γίνει σε βαθμό ανώτερο αυτού που του απονεμήθηκε λόγω της επιλογής και τοποθέτησής τους σε θέσεις προϊσταμένων. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται για όσους υπαλλήλους επιλέγονται προϊστάμενοι και κατά την ημερομηνία τοποθέτησής τους κατέχουν βαθμό κατώτερο του απονεμόμενου ανά επίπεδο θέσης ευθύνης.

 

δ) Όσοι επιλέγονται και τοποθετούνται Προϊστάμενοι με τις διατάξεις του παρόντος έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση ευθύνης ανώτερου επιπέδου μετά από 3 χρόνια από την τοποθέτησή τους. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται επιλεγείς και τοποθετηθείς προϊστάμενος οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας του να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για θέση ευθύνης ίδιου ή κατώτερου επιπέδου.

 

9. Αν κενωθεί θέση προϊσταμένου πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος ή συσταθεί νέα, η θέση προκηρύσσεται το αργότερο εντός 3 μηνών από την κένωσή της ή από τη σύστασή της και επιλέγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, προϊστάμενος για πλήρη θητεία, σε περίπτωση σύστασης θέσης και για το υπόλοιπο της θητείας, σε περίπτωση κένωσης θέσης, με την προϋπόθεση ότι ο χρόνος που υπολείπεται μέχρι τη λήξη της θητείας είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 1 έτους.

 

10. Οι επιλεγέντες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, εφόσον υποβάλλουν μετά τη λήξη της θητείας τους εκ νέου αίτηση υποψηφιότητας για θέση αντίστοιχου επιπέδου δεν υποχρεούνται, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετέχουν εφεξής στο στάδιο της γραπτής εξέτασης.

 

Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια του πρώτου σταδίου επιλογής, καλούνται ως υπεράριθμοι στο τρίτο στάδιο της διαδικασίας εφόσον η βαθμολογία τους στη γραπτή εξέταση είναι ίση ή μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του τελευταίου στη σειρά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων στην οικεία προκήρυξη.

 

11. Οι διατάξεις της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου ισχύουν για 5 έτη για όσους υποψηφίους για θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων κλήθηκαν στο στάδιο της συνέντευξης και τελικά δεν επελέγησαν.

 

12. Με απόφαση του αρμόδιου για τοποθέτηση προϊσταμένων οργάνου κατόπιν αιτιολογημένης γνώμης του οικείου Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων, ο προϊστάμενος οργανικής μονάδας μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του πριν από τη λήξη της θητείας του, για σοβαρό λόγο αναγόμενο στην πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, ιδίως για αδικαιολόγητη επιείκεια ή μεροληψία κατά τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης, για πλημμελή άσκηση ή αδυναμία άσκησης ελέγχου επί των υπαλλήλων, για μη προσήκουσα συμπεριφορά προς τους πολίτες, ευθυνοφοβία, απροθυμία για την εφαρμογή νέων μεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας, αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, κακή συνεργασία με λοιπούς προϊσταμένους και μειωμένη ποιοτική και ποσοτική απόδοση.

 

Ο προϊστάμενος μπορεί, επίσης, να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του με αίτηση του για προσωπικούς λόγους, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων, που συνεκτιμά τις υπηρεσιακές ανάγκες. Στις ανωτέρω περιπτώσεις και ανεξάρτητα από τους λόγους της απαλλαγής του στερείται του δικαιώματος υποψηφιότητας και επιλογής ως προϊσταμένου οργανικής μονάδας για μία τριετία από την επομένη της έκδοσης της απόφασης απαλλαγής του από τα καθήκοντα προϊσταμένου και ο υπάλληλος, εφόσον του είχε απονεμηθεί βαθμός λόγω της επιλογής του και ένεκα αυτής, κατατάσσεται σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση γ' της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου. Η στέρηση του δικαιώματος υποψηφιότητας και επιλογής δεν υφίσταται στην περίπτωση που ο υποψήφιος αιτηθεί την απαλλαγή του μετά την επιλογή του και προ της έκδοσης της απόφασης τοποθέτησης. Στην περίπτωση αυτή και μόνο τοποθετείται ο αμέσως επόμενος στη σειρά κατάταξης υποψήφιος.

 

13. Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις, η προθεσμία της προκήρυξης παρατείνεται για μία ακόμη φορά και εφόσον πάλι δεν υποβληθούν αιτήσεις, τότε οι θέσεις πληρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 για μέγιστο χρονικό διάστημα 1 έτους. 5 μήνες προ της λήξης του έτους αυτού, οι θέσεις επαναπροκηρύσσονται.

 

14. Στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού τηρείται ειδικό αρχείο - μητρώο, όπου περιλαμβάνονται ιδίως οι προκηρύξεις των θέσεων προϊσταμένων, η βαθμολογία που έλαβαν οι υποψήφιοι και οι επιλεγέντες κατά την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84, 85 και 86, τηρούμενων των διατάξεων του νόμου [Ν] 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/1997). Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από γνώμη του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ρυθμίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και οι λεπτομέρειες τήρησης του μητρώου αρχείου αυτού.

 

15. Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, ο οποίος μετά τη λήξη της θητείας του δεν επιλέγεται εκ νέου ή δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4)α του άρθρου 84, αποσπάται, κατόπιν αιτήσεώς του με απόφαση του οικείου Υπουργού και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί στελέχωσης των ελεγκτικών υπηρεσιών και σωμάτων επιθεώρησης, ως Επιθεωρητής Ελεγκτής στις ελεγκτικές υπηρεσίες ή σώματα επιθεώρησης, που υπάγονται ή εποπτεύονται από το Υπουργείο είτε ο υπάλληλος ανήκει οργανικά στο Υπουργείο είτε υπηρετεί σε εποπτευόμενα από το Υπουργείο αυτό φορέα.

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εποπτευόμενες ή υπαγόμενες ελεγκτικές υπηρεσίες και σώματα επιθεώρησης στο Υπουργείο η ανωτέρω απόσπαση διενεργείται κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου με απόφαση των κατά περίπτωση οικείων Υπουργών σε ελεγκτικές υπηρεσίες ή σώματα επιθεώρησης άλλων Υπουργείων.

 

16. Προϊστάμενος Διεύθυνσης, ο οποίος μετά τη λήξη της θητείας του δεν επιλέγεται εκ νέου, αποσπάται ή μετακινείται, κατά περίπτωση, κατόπιν αιτήσεώς του, σε σώματα επιθεώρησης ή ελέγχου, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων περί στελέχωσης των σωμάτων αυτών, με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.

 

17. Σε περίπτωση κατάργησης ή συγχώνευσης οργανικών μονάδων, στις νέες οργανικές μονάδες ο προϊστάμενος λαμβάνεται μεταξύ των ασκούντων τα καθήκοντα θέσης ευθύνης κατόπιν επιλογής στις οργανικές μονάδες που καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν και τοποθετείται εκείνος που έλαβε την υψηλότερη τελική βαθμολογία κατά την επιλογή και σε περίπτωση ισοβαθμίας εκείνος που έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία στο στάδιο της δομημένης συνέντευξης εφόσον καταργούνται ή συγχωνεύονται οργανικές μονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης και εκείνος που έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία στο στάδιο της γραπτής εξέτασης εφόσον καταργούνται ή συγχωνεύονται οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος.

 

Για όσους επιλεγέντες προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης δεν τοποθετηθούν κατά τα ανωτέρω, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 15 και 16 του παρόντος άρθρου.

 

18. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, καθορίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα, ιδίως υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση, αξιολόγηση, αρμοδιότητες, καθήκοντα, διάρκεια μετακίνησης ή απόσπασης, δυνατότητα ανανέωσης της απόσπασης των υπαλλήλων που αποσπώνται στα ελεγκτικά σώματα και σώματα επιθεώρησης κατά τις διατάξεις των παραγράφων 15, 16 και 17 του παρόντος άρθρου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.