Νόμος 4024/11 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Σύστημα μισθολογικής εξέλιξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπάλληλοι του άρθρου 4 λαμβάνουν το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στο βαθμό τους.

 

Περαιτέρω, σε κάθε βαθμό θεσπίζονται μισθολογικά κλιμάκια στα οποία ο υπάλληλος εξελίσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου.

 

2. Τα μισθολογικά κλιμάκια χορηγούνται ανά διετία, με εξαίρεση τα μισθολογικά κλιμάκια των Βαθμών Β' και Α', τα οποία χορηγούνται ανά τριετία. Η εξέλιξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια γίνεται αυτοδίκαια με την παρέλευση του ανωτέρω οριζόμενου χρόνου. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που, από τις εκθέσεις αξιολόγησης του, προκύπτει ότι ο υπάλληλος δεν έχει επιτύχει την υλοποίηση της προβλεπόμενης στοχοθεσίας σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, για δύο συνεχή χρόνια, δεν εξελίσσεται μισθολογικά μέχρις ότου επιτύχει το ως άνω ελάχιστο ποσοστό.

 

3. Τα μισθολογικά κλιμάκια κάθε βαθμού, πέραν του βασικού μισθού που αντιστοιχεί σε αυτόν, είναι τα εξής:

 

α) Βαθμός Ε': 2 μισθολογικά κλιμάκια για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 3 μισθολογικά κλιμάκια για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 5 μισθολογικά κλιμάκια για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

 

β) Βαθμός Δ': 3 μισθολογικά κλιμάκια για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 4 μισθολογικά κλιμάκια για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 6 μισθολογικά κλιμάκια για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

 

γ) Βαθμός Γ': 4 μισθολογικά κλιμάκια για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και 5 μισθολογικά κλιμάκια για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

δ) Τα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού Γ' της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης κατηγορίας και των βαθμών Β' και Α' των λοιπών κατηγοριών καλύπτουν το σύνολο του εργασιακού βίου του υπαλλήλου, μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του από την υπηρεσία.

 

4. Με τη βαθμολογική προαγωγή ο υπάλληλος λαμβάνει το βασικό μισθό του νέου βαθμού ή του μικρότερου μισθολογικού κλιμακίου του βαθμού αυτού, ο οποίος είναι υψηλότερος από το βασικό μισθό που κατείχε πριν την προαγωγή του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο α του άρθρου 34 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.