Νόμος 4262/14 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Εμβέλεια νομίμως λειτουργούντων περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών για την εκπομπή ψηφιακού προγράμματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κατά το μεταβατικό διάστημα μεταξύ της υποχρεωτικής έναρξης ψηφιακής εκπομπής από τα οριζόμενα στην υπ' αριθμόν 42800/2012 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (ΦΕΚ 2704/Β/2012) κέντρα εκπομπής μέχρι τη χορήγηση αδειών παροχών περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής σύμφωνα με το νόμο 3592/2007 (ΦΕΚ 161/Α/2007), οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί που εμπίπτουν στις προβλέψεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) και του άρθρου 18 του νόμου 4208/2013 (ΦΕΚ 252/Α/2013) και εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως, υποχρεούνται να εκπέμπουν ψηφιακά το πρόγραμμά τους στην Περιφερειακή Ζώνη (ΠΖ) που αντιστοιχεί στην Ευρύτερη Περιοχή Εξυπηρέτησης (ΕΠΕ) στην οποία εκπέμπουν νομίμως, σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοίχισης που ακολουθεί. Στον παρακάτω πίνακα αντιστοιχίζονται για τις ανάγκες του παρόντος οι 13 Περιφερειακές Ζώνες που έχουν καθοριστεί με την υπ' αριθμόν 45858/1799/Φ150/2013 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 2359/Β/2013), όπως ισχύει, με τις 14 Ευρύτερες Περιοχές Εξυπηρέτησης που έχουν καθοριστεί με την υπ' αριθμόν 21161/2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Επικρατείας (ΦΕΚ 1680/Β/2008), όπως ισχύει.

 

Εάν δεν είναι δυνατή η λήψη και αποδιαμόρφωση του διαύλου που μεταφέρει προγράμματα παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας σε τμήμα της Περιφερειακής Ζώνης, εντός της οποίας εκπέμπουν νομίμως, επιτρέπεται η ψηφιακή αναμετάδοση του ανωτέρω διαύλου και από σημεία εκτός αυτής, μέσω Συμπληρωματικών Εγκαταστάσεων Εκπομπής (ΣΕΕ), οι οποίες εντάσσονται σε ομοσυχνοτικό δίκτυο εντός της ανωτέρω Περιφερειακής Ζώνης. Η κατά τα ανωτέρω εγκατάσταση επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μετά από υποβολή κοινής αίτησης από τους παρόχους περιεχομένου ενός διαύλου (πολυπλέκτη) περιφερειακής εμβέλειας που επιθυμούν να μεταδοθεί το πρόγραμμά τους από Συμπληρωματικές Εγκαταστάσεις Εκπομπής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης του επόμενου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ύστερα από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των Συμπληρωματικών Εγκαταστάσεων Εκπομπής, τα δικαιολογητικά έγγραφα που συνοδεύουν την ανωτέρω αίτηση περί λειτουργίας Συμπληρωματικών Εγκαταστάσεων Εκπομπής και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Το κόστος αγοράς, εγκατάστασης, λειτουργίας, μεταφοράς του σήματος στις Συμπληρωματικές Εγκαταστάσεις Εκπομπής και συντήρησης των ανωτέρω Συμπληρωματικών Εγκαταστάσεων Εκπομπής βαρύνει τους αιτούντες παρόχους περιεχομένου και σε καμία περίπτωση δεν εντάσσεται στα κόστη λειτουργίας του δικτύου και δεν επηρεάζει το Ανώτατο Όριο Τιμών (ΑΟΤ).

 

n.4262.14.1

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 4577/2018 (ΦΕΚ 199/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.