Νόμος 4262/14 - Άρθρο 18

Άρθρο 18


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οργανωμένος Υποδοχέας Δραστηριοτήτων (ΟΥΔ) είναι ένα ολοκληρωμένο σύνολο δομών, υπηρεσιών και έργων υποδομής, που αναπτύσσεται σε εδαφική ή θαλάσσια περιοχή κείμενη εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού, στην οποία επιτρέπεται η ανάπτυξή του σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και η οποία προορίζεται αποκλειστικά για την εγκατάσταση προσώπων και άσκηση δραστηριοτήτων που έχουν ήδη οργανωθεί ή θα οργανωθούν. Η ίδρυση Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων μπορεί να προϋποθέτει τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος.

 

2. Σε κάθε Οργανωμένο Υποδοχέα Δραστηριοτήτων μπορεί να ασκούνται δραστηριότητες υπό καθεστώς προηγούμενης έγκρισης λειτουργίας ή υπό καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας ή οικονομικές δραστηριότητες για τις οποίες δεν υπάρχει περιορισμός. Η εκτελεστή ατομική διοικητική πράξη, με την οποία χορηγείται η έγκριση λειτουργίας του Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων, περιλαμβάνει και έγκριση λειτουργίας για κάθε πρόσωπο το οποίο εγκαθίσταται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου στον Οργανωμένο Υποδοχέα Δραστηριοτήτων και ασκεί τη συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα.

 

3. Με το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 7 παράγραφος 5, το οποίο στην παρούσα περίπτωση εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, τίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας των Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων και την άσκηση των αναπτυσσόμενων δραστηριοτήτων εντός αυτών, σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Στο προεδρικό διάταγμα γίνεται κατηγοριοποίηση των Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων, αν αυτό είναι αναγκαίο, ώστε να εξυπηρετείται με τον πλέον αποδοτικό τρόπο η λειτουργία τους. To προεδρικό διάταγμα επιπλέον ορίζει:

 

α) Το περιεχόμενο του φακέλου (τεχνικοοικονομικές μελέτες, εκθέσεις, προϋπολογισμοί κ.λ.π.) που θα συνοδεύει την αίτηση για την ίδρυση Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων.

 

β) Το ελάχιστο περιεχόμενο του Κανονισμού Λειτουργίας του Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων.

 

γ) Την αναγκαία υποδομή για τη λειτουργία του Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων.

 

δ) Την ελάχιστη έκταση για οργάνωση και λειτουργία Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων για τις συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα 50 στρέμματα.

 

ε) Τις αναγκαίες εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας.

 

στ) Τη διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων.

 

ζ) Την ελάχιστη χρηματοοικονομική επάρκεια και δομή του φορέα ίδρυσης ή διαχείρισης του Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων, που μπορεί να αναφέρεται σε ελάχιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων, εξασφάλιση χρηματοδότησης και εγγυήσεις για την εκτέλεση των έργων υποδομής. Για το σκοπό αυτόν μπορεί να λαμβάνονται υπόψιν και ασφαλιστήρια συμβόλαια ή άλλες εγγυοδοτικές ή εγγυητικές συμβάσεις και χρηματοοικονομικά μέσα. Κατά περίπτωση μπορεί να τίθεται και ελάχιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων του φορέα ίδρυσης ή διαχείρισης.

 

η) Την ελάχιστη διάρκεια των Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων.

 

θ) Θέματα σχετικά με την αλλαγή ή επέκταση ή μείωση της έκτασης που καταλαμβάνει ο Οργανωμένος Υποδοχέας Δραστηριοτήτων ή την αλλαγή των οικονομικών δραστηριοτήτων που ασκούνται από τον Οργανωμένο Υποδοχέα Δραστηριοτήτων.

 

ι) Ζητήματα τα οποία αφορούν το φορέα ίδρυσης ή διαχείρισης σε περίπτωση που ο φορέας ίδρυσης επιλέξει να μην συνεχίσει τη διαχείριση του Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων μετά την ίδρυσή του. Την αλλαγή φορέα ίδρυσης κατά το στάδιο της ίδρυσης. Την αλλαγή φορέα διαχείρισης και ζητήματα αλλαγής ελέγχου του φορέα διαχείρισης ή ίδρυσης. Ζητήματα επίσης, που αφορούν τις σχέσεις του φορέα ίδρυσης ή διαχείρισης με τα πρόσωπα τα οποία εγκαθίστανται στον Οργανωμένο Υποδοχέα Δραστηριοτήτων για να ασκήσουν συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα και την ίδρυση, διοίκηση και διαχείριση του Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων.

 

ι)α) Τη δυνατότητα εγκατάστασης στο Οργανωμένο Υποδοχέα Δραστηριοτήτων προσώπων που ασκούν οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος νόμου και τους όρους υπό τους οποίους μπορεί αυτό να επιτευχθεί.

 

ι)β) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ίδρυση και λειτουργία των Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και ιδίως σχετικά με τις προθεσμίες και τις προϋποθέσεις για να τεθεί ο Οργανωμένος Υποδοχέας Δραστηριοτήτων σε λειτουργία.

 

4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με θέματα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού για την ίδρυση και λειτουργία των Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων.

 

Το προεδρικό διάταγμα της παρούσας παραγράφου εξαιρείται από την εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 34.

 

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση στο φορέα ίδρυσης ή διαχείρισης του Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων: (i) της χρήσης αιγιαλού και παραλίας, αν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για τη λειτουργία του Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων και (ii) του δικαιώματος εκτέλεσης, χρήσης και εκμετάλλευσης λιμενικών έργων ή επέκτασης ήδη υφιστάμενων στην περιοχή λιμενικών εγκαταστάσεων. Η παραχώρηση στις παραπάνω περιπτώσεις γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, σύμφωνα με τις γενικές αρχές του άρθρου 1, για χρόνο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της έγκρισης λειτουργίας του Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων και με την καταβολή εύλογου ανταλλάγματος. Για την εκτέλεση των έργων στον αιγιαλό ή στην παραλία τηρείται η διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001), καθώς και οι συναφείς ρυθμίσεις του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και των αντίστοιχων Περιφερειακών Πλαισίων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και τα όργανα προσδιορισμού του ανταλλάγματος και κάθε σχετικό θέμα. Στην περίπτωση που τα λιμενικά έργα εμπεριέχουν πρόσχωση θαλάσσιου χώρου, μετά την ολοκλήρωσή τους κινείται η διαδικασία επανακαθορισμού των οριογραμμών αιγιαλού - παραλίας και το γήπεδο που δημιουργείται καταγράφεται ως δημόσιο κτήμα. Το εν λόγω δημόσιο κτήμα, εφόσον ο φορέας το επιθυμεί, μπορεί να παραχωρείται κατά χρήση ή να εκμισθώνεται απευθείας σε αυτόν. Το αντάλλαγμα χρήσης ή το μίσθωμα καθορίζονται από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία και ανταποκρίνεται στις τρέχουσες μισθωτικές αξίες της περιοχής. Η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση από τρίτους της παραχωρούμενης προς το φορέα ίδρυσης ή διαχείρισης Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων έκτασης αιγιαλού, παραλίας και λιμενικών έργων επιτρέπεται κατ' εξαίρεση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αιγαίου: (i) μετά από αίτημα του φορέα ίδρυσης ή διαχείρισης εφόσον αυτό δεν αντίκειται στις αρχές του άρθρου 1 και (ii) εφόσον επιβάλλεται για λόγους εθνικής οικονομίας ή δημόσιας ωφέλειας και ιδίως προστασίας του αποτελεσματικού ανταγωνισμού μετά από απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

 

6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους Οργανωμένους Υποδοχείς Δραστηριοτήτων μπορεί με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αιγαίου να συνιστώνται Ελεύθερες Ζώνες ή να αναγνωρίζονται Ελεύθερες Αποθήκες ή Τελωνειακές Αποθήκες ή Χώροι Προσωρινής Αποθήκευσης, η ίδρυση και λειτουργία των οποίων διέπεται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

7. Η έκταση στην οποία εκτείνεται ο Οργανωμένος Υποδοχέας Δραστηριοτήτων μπορεί να ανήκει στο φορέα ίδρυσης ή διαχείρισης ή μπορεί επί αυτής να έχει εμπράγματο δικαίωμα ή μακροχρόνια μίσθωση ή χρήση ή άλλο ενοχικό δικαίωμα. Η έκταση στην οποία δημιουργείται ο Οργανωμένος Υποδοχέας Δραστηριοτήτων μπορεί να διακόπτεται από οδικά δίκτυα, εφόσον εξασφαλίζεται η λειτουργική ενότητά του και η ασφάλεια της κυκλοφορίας. Δημοτικοί, κοινοτικοί και αγροτικοί δρόμοι μπορούν να ενσωματωθούν στην έκταση του υποδοχέα, εφόσον αυτό δεν δημιουργεί κυκλοφοριακά προβλήματα.

 

8. Ο φορέας ίδρυσης μπορεί να έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. Ανάπτυξη Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων μπορεί να γίνει με Σύμπραξη Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις του νόμου 3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α/2005).

 

9. Η διαχείριση του Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων γίνεται από φορέα διαχείρισης, ο οποίος μπορεί να είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον φορέα ίδρυσης. Αλλαγή του φορέα ίδρυσης ή και φορέα διαχείρισης ή αλλαγή του ελέγχου τους, μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή, εκτός αν διαφορετικά αναφέρεται στον Κανονισμό Λειτουργίας ή έχει συμφωνηθεί με πρόσωπο το όποιο ασκεί οικονομική δραστηριότητα και είναι εγκατεστημένο στον Οργανωμένο Υποδοχέα Δραστηριοτήτων, σε κάθε περίπτωση υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που τυχόν θέτει το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και δεν αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος. Ο φορέας ίδρυσης μπορεί να αναθέσει με σύμβαση την ίδρυση ή διαχείριση του Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων εν όλω ή εν μέρει, παραμένοντας όμως πάντα πλήρως υπεύθυνος ο ίδιος έναντι του Δημοσίου και τρίτων για τις ανάγκες του νόμου. Το ελάχιστο περιεχόμενο της σχετικής σύμβασης αποτελεί μέρος του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 3. Η μεταβολή του φορέα, η αλλαγή ελέγχου του και το γεγονός της οποιασδήποτε από τις εδώ αναφερόμενες σύναψης σύμβασης με τρίτον, δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου μαζί με υπεύθυνη δήλωση του νέου φορέα ή του αποκτώντος τον έλεγχο ή των αντισυμβαλλομένων κατά περίπτωση, ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του παρόντος νόμου και των κατά εξουσιοδότηση αυτού διατάξεων δευτερογενούς δικαίου που θα εκδοθούν. Από τη δημοσίευση των παραπάνω αποκτά ισχύ η αλλαγή φορέα ή ελέγχου έναντι τρίτων.

 

10. Οι σχέσεις μεταξύ των φορέων ίδρυσης και διαχείρισης αφενός και των εγκατεστημένων στον Οργανωμένο Υποδοχέα Δραστηριοτήτων επιχειρήσεων αφετέρου, καθώς και των τελευταίων μεταξύ τους ρυθμίζονται με Κανονισμό Λειτουργίας του Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων.

 

Ο φορέας ίδρυσης του Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων προβαίνει σε δημοσίευση Κανονισμού Λειτουργίας του Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Το ελάχιστο περιεχόμενο του Κανονισμού Λειτουργίας του Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων περιλαμβάνεται στο προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Στο ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να περιλαμβάνεται και μη δεσμευτικό υπόδειγμα Κανονισμού Λειτουργίας Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων.

 

Ο Κανονισμός Λειτουργίας είναι σύμβαση προσχώρησης για όλα τα πρόσωπα τα οποία εγκαθίστανται στον Οργανωμένο Υποδοχέα Δραστηριοτήτων.

 

Η μη τήρηση του ελαχίστου περιεχομένου του Κανονισμού Λειτουργίας συνιστά παράβαση των όρων της έγκρισης λειτουργίας. Τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας μπορεί να γίνει με απόφαση του 51% των εγκατεστημένων στον Οργανωμένο Υποδοχέα Δραστηριοτήτων προσώπων, που καλύπτουν το 51% της έκτασης του Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων, την οποία καλύπτουν πρόσωπα που έχουν κατά το χρόνο εκείνο συμβληθεί με το φορέα ίδρυσης ή διαχείρισης για την εγκατάστασή τους. Δεν είναι δυνατή η αύξηση του ποσοστού αυτού με συμφωνία των μερών. Σε τροποποίηση, με τον τρόπο αυτόν, υπόκεινται και οι διατάξεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο ελάχιστο περιεχόμενο του Κανονισμού, δεν υπόκεινται όμως σε τροποποίηση με τον τρόπο αυτό οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου που περιγράφουν ποιο είναι το ελάχιστο περιεχόμενο του Κανονισμού.

 

11. Η ίδρυση του Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων γίνεται μετά από αίτηση του φορέα ίδρυσης. Αρμόδια αρχή για την έκδοση απόφασης ίδρυσης Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και οι τυχόν συναρμόδιοι κατά περίπτωση Υπουργοί. Ο φορέας ίδρυσης μπορεί κατά την υποβολή της αίτησης να είναι στο ιδρυτικό στάδιο.

 

Η συνολική προθεσμία για την έκδοση της απόφασης ανάπτυξης του Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100 ημέρες από τη στιγμή που βεβαιωθεί εγγράφως από την αρμόδια αρχή η πληρότητα του υποβληθέντος με την αίτηση φακέλου. Ο φάκελος τεκμαίρεται πλήρης και χωρίς την έγγραφη βεβαίωση, εάν η αρμόδια αρχή δεν έχει απευθύνει τεκμηριωμένο αίτημα συμπλήρωσης του φακέλου εντός 10 εργασίμων ημερών από την παραλαβή του. Σε περίπτωση παρέλευσης των 100 ημερών τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος, οπότε η αρμόδια αρχή οφείλει να εκδώσει την εκτελεστή ατομική διοικητική πράξη έγκρισης λειτουργίας του Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων, εντός 30 ημερών από την πάροδο της προθεσμίας σύμφωνα με τα παραπάνω.

 

12. Η εκτελεστή ατομική διοικητική πράξη για την έγκριση λειτουργίας Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων περιλαμβάνει:

 

α) Το είδος των οικονομικών δραστηριοτήτων που θα ασκούνται στον Οργανωμένο Υποδοχέα Δραστηριοτήτων και τυχόν συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις σε εφαρμογή των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 7 παράγραφος 5 που έχει εκδοθεί για κάθε μία από αυτές τις οικονομικές δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη έγκριση και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

 

β) Την αναγκαία υποδομή για τη λειτουργία του Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων σε σχέση με τις συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες.

 

γ) Την έκταση για οργάνωση και λειτουργία του Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων για τις συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες.

 

δ) Τις αναγκαίες εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας για τη λειτουργία του Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων.

 

ε) Τη διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων για τη λειτουργία του Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων.

 

στ) Τη χρηματοοικονομική δομή του φορέα ίδρυσης ή διαχείρισης του Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων, που μπορεί να αναφέρεται σε ελάχιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων, εξασφάλιση χρηματοδότησης και εγγυήσεις για την εκτέλεση των έργων υποδομής.

 

ζ) Τη διάρκεια των Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων.

 

η) Θέματα σχετικά με την αλλαγή ή επέκταση ή μείωση της έκτασης που αναλαμβάνει ο Οργανωμένος Υποδοχέας Δραστηριοτήτων ή την αλλαγή των οικονομικών δραστηριοτήτων που ασκούνται από τον Οργανωμένο Υποδοχέα Δραστηριοτήτων.

 

θ) Ζητήματα τα οποία αφορούν το φορέα ίδρυσης ή σε περίπτωση που ο φορέας ίδρυσης επιλέξει να μην συνεχίσει τη διαχείριση του Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων μετά την ίδρυσή του, ζητήματα τα οποία αφορούν το φορέα διαχείρισης.

 

ι) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ίδρυση και λειτουργία των Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

13. Η εγκατάσταση κάθε προσώπου στον Οργανωμένο Υποδοχέα Δραστηριοτήτων γίνεται με βάση σύμβαση την οποία συνάπτει με τον φορέα ίδρυσης ή διαχείρισης του Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων. Δεν απαιτείται να είναι η συνολική έκταση του Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων σε λειτουργία για να συναφθεί η σύμβαση εγκατάστασης, αρκεί να είναι το μέρος του Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων όπου θα εγκατασταθεί το ενδιαφερόμενο να ασκήσει οικονομική δραστηριότητα πρόσωπο. Με τη Σύμβαση Εγκατάστασης συμφωνείται αν ο εγκαθιστάμενος αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα ή μισθώνει ή αποκτά άλλο δικαίωμα ενοχικό στην έκταση του Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων όπου θα εγκατασταθεί. Όταν αυτό είναι αναγκαίο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η σύμβαση εγκατάστασης περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο.

 

14. Αν η οικονομική δραστηριότητα ασκείται υπό καθεστώς έγκρισης λειτουργίας αυτή αποτελεί μέρος της Σύμβασης Εγκατάστασης. Η Σύμβαση Εγκατάστασης, τα μέρη, η χρονολογία σύναψης και αποστολής στις αρμόδιες κατά τα ανωτέρω υπηρεσίες, καθώς και η ασκούμενη οικονομική δραστηριότητα δημοσιοποιούνται στην Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη Οικονομικής Δραστηριότητας του άρθρου 25 και από τη στιγμή της δημοσιοποίησης αποκτά ο εγκαθιστάμενος δικαίωμα άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας. Σε περίπτωση μεταβολής ή επέκτασης της δραστηριότητας στον Οργανωμένο Υποδοχέα Δραστηριοτήτων η Σύμβαση Εγκατάστασης τροποποιείται, οπότε εφαρμόζονται αναλόγως οι προηγούμενες διατάξεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση της τροποποίησης.

 

15. Αν η οικονομική δραστηριότητα ασκείται υπό καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας, κατά το άρθρο 5 του παρόντος νόμου, προσαρτώνται στη Σύμβαση Εγκατάστασης οι προβλεπόμενες στις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του παρόντος δηλώσεις και βεβαιώσεις. Σε κάθε περίπτωση αν η οικονομική δραστηριότητα υπάγεται σε καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας ή ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος νόμου, αρκεί για την άσκηση της δραστηριότητας η δημοσίευση της σύναψης της Σύμβασης Εγκατάστασης στην Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη Οικονομικής Δραστηριότητας του άρθρου 25.

 

16. Ο φορέας ίδρυσης του Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων ή ο φορέας διαχείρισης αυτού, κατά περίπτωση, φέρει την ευθύνη ελέγχου και εποπτείας όλων των επιχειρήσεων που λειτουργούν στον Οργανωμένο Υποδοχέα Δραστηριοτήτων, κατά την έννοια και το περιεχόμενο του Κεφαλαίου Ε' του παρόντος νόμου. Οι αρμόδιες αρχές ασκούν τις εποπτικές και ελεγκτικές εξουσίες, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, τόσο επί του φορέα ίδρυσης ή διαχείρισης του Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων όσο και επί κάθε προσώπου που έχει εγκατασταθεί στον Οργανωμένο Υποδοχέα Δραστηριοτήτων και ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

 

17. Φορείς ίδρυσης ή διαχείρισης Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων που υφίστανται κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου υπάγονται στο παρόν άρθρο, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται από το παρόν άρθρο και από τις πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.