Νόμος 4256/14 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Ζητήματα ναυτικής εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 380/1976 (ΦΕΚ 178/Α/1976), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/2006) και από την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 3667/2008 (ΦΕΚ 114/Α/2008) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 1

 

1. Καθ' υπέρβαση του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Δημόσιες Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, εισάγονται υποχρεωτικώς, κατά τη μεταξύ τους σειρά επιτυχίας, εφόσον συγκεντρώνουν τη βαθμολογική βάση επιτυχίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

 

α. Μέχρι ποσοστού 10% υποψηφίων εκ τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων πολέμου και Εθνικής Αντιστάσεως, τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου ως και υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου πρώτου του νόμου [Ν] 1910/1944 (ΦΕΚ 229/Α/1944), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/2006), καθώς και υποψηφίων τέκνων των ανωτέρω πολυτέκνων. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νόμου 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/2006).

 

β. Μέχρι ποσοστού 3% υποψήφιων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ηλικιακά όρια για την απόκτηση της ιδιότητας αυτής.

 

γ. Μέχρι ποσοστού 2% υποψηφίων: α) ορφανών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνων άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα και β) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%.

 

Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων των ανωτέρω περιπτώσεων, αυτές συμπληρώνονται από υποψήφιους της γενικής σειράς.}

 

2. α. Οι εισφορές προς το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης των πλοίων με ελληνική σημαία ή των συμβεβλημένων ασφαλιστικά με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο πλοίων υπό ξένη σημαία, βεβαιώνονται και εισπράττονται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατά παρέκκλιση των σχετικών ρυθμίσεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 99/1973 (ΦΕΚ 173/Α/1973).

 

β. Με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, το ύψος και ο τρόπος βεβαίωσης και είσπραξης των εισφορών υπέρ του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης αυτών, η διαδικασία της απόδοσης των ανωτέρω εισφορών στο Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης. Μέχρι την έκδοση του ανωτέρω διατάγματος, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 99/1973 (ΦΕΚ 173/Α/1973).

 

3. α. Οι αποδοχές του εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, στις Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων και στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού/Μετεκπαίδευση Θαλαμηπόλων, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης του χρόνου πραγματικής θαλάσσιας υπηρεσίας, της επαγγελματικής προϋπηρεσίας που απαιτείται για προσόν διορισμού για κάθε θέση, καθώς και της υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου εφόσον δεν συμπίπτει με την αμέσως προαναφερόμενη επαγγελματική προϋπηρεσία του εκπαιδευτικού προσωπικού στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), στις Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (ΣΣΠΜ) και στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού/ Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ/ΛΩΝ). Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων ισχύουν αναδρομικά από την 01-01-2017.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζεται η αμοιβή του εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου) των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, των Σχολών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων και της Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού / Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων.

 

β. Στους εκπαιδευτικούς βαθμίδας καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού που προΐστανται οργανικών μονάδων σύμφωνα με τον οργανισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου καταβάλλεται το επίδομα θέσης ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 18 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 268 του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018).

 

4. Για τρία έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 151 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970 (ΦΕΚ 27/Α/1970), η φοίτηση στη σχολή δυτών Καλύμνου υποψηφίων ηλικίας μέχρι πενήντα ετών για την απόκτηση πτυχίου δύτη, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται από το παραπάνω άρθρο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.