Νόμος 4250/14 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Κατάργηση του Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών και μετατροπή του σε εργαστήριο της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Ερευνητικό Πανεπιστημιακό με τον τίτλο Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών (ΙΔΜΕ-ΝΠΙΔ μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα - του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) το οποίο ιδρύθηκε με το υπ' αριθμόν [ΠΔ] 588/1984 προεδρικό διάταγμα ((ΦΕΚ 210/Α/1984) υπό την εποπτεία του Υπουργείου Τεχνολογίας και Έρευνας) υπό τον τίτλο Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, μετατράπηκε δε σε Ακαδημαϊκό Ερευνητικό Ινστιτούτο υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συνδέθηκε με το Τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με το νόμο 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) καταργείται, χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, και μετατρέπεται σε Εργαστήριο, υπό τον τίτλο Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών εντασσόμενο στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και υποκείμενο στη νομοθεσία των πανεπιστημιακών εργαστηρίων.

 

2. Το σύνολο των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων (βιβλία, έπιπλα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λοιπός εξοπλισμός) του Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών περιέρχονται σε αποκλειστική χρήση του Εργαστηρίου με τον τίτλο Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών για όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό θα υφίσταται, αποτελούν δε περιουσιακό σύνολο της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταβολή της χρήσης του ως άνω περιουσιακού συνόλου ή μέρους του μπορεί να λάβει χώρα μόνο με απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής Αθηνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

3. Το Εργαστήριο Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών διευθύνεται αμισθί από Διευθυντή και τριμελή επιτροπή που ορίζει η Νομική Σχολή Αθηνών για τριετή θητεία.

 

4. Τη λειτουργία του Εργαστηρίου Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών ορίζει Κανονισμός, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

5. Από το χρονικό σημείο της μετατροπής του Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών από Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σε Εργαστήριο με τον τίτλο Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, ο Διευθυντής, ο Αναπληρωτής Διευθυντής και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ως άνω Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών) αποτελούν μέλη της επιτροπής της παραγράφου 3 μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

 

6. Το χρηματικό υπόλοιπο στο λογαριασμό του Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών κατά το χρονικό σημείο της κατάργησής του και της μετατροπής του σε Εργαστήριο με τον τίτλο Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών μεταφέρεται σε λογαριασμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

7. Οφειλές από τη λειτουργία του Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών βαρύνουν αποκλειστικά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

8. Τα έξοδα στέγασης, εάν δεν προσφέρεται χώρος σε ακίνητο που ανήκει στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και όλα τα έξοδα λειτουργίας βαρύνουν αποκλειστικά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.