Νόμος 4249/14 - Άρθρο 105

Άρθρο 105: Διάρθρωση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σύσταση Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας διαρθρώνεται ως εξής:

 

Α. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

 

Β. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.

 

Γ. Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας, με την ακόλουθη συγκρότηση:

 

1. Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρμογών, η οποία περιλαμβάνει:

 

α. Τμήμα Πρόληψης και Αποκατάστασης Καταστροφών.

β. Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών.

γ. Τμήμα Ερευνών και Τεκμηρίωσης και

δ. Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Εφαρμογών.

 

2. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, η οποία περιλαμβάνει:

 

α. Τμήμα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

β. Τμήμα Ελέγχου Εφαρμογής Σχεδιασμού.

γ. Τμήμα Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης.

δ. Τμήμα Οικονομικών και Υποστήριξης Έργων.

 

3. Γραφείο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και Προγραμμάτων.

 

4. Γραφείο Διοίκησης και Οργάνωσης.

 

5. Γραφείο Διαχείρισης Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης 112.

 

Δ. Πυροσβεστικό Σώμα.

 

2. α. Στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστάται Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας (ΣΑΠΠ), σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης. Στη Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας μεταφέρονται, στο σύνολό τους, από τη Γενική Διεύθυνση Συντονισμού του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 151/2004 (ΦΕΚ 107/Α/2004) και τις υπαγόμενες σε αυτή οργανικές μονάδες, οι πάσης φύσεως οργανικές θέσεις και το προσωπικό που τις κατέχει, καθώς και οι κενές οργανικές θέσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα κατά τη δημοσίευση του παρόντος στελέχωση της υπηρεσίας.

 

β. Της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας προΐσταται ο Γενικός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται.

 

Ως Γενικός Συντονιστής ορίζεται, μετά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ή των περιφερειακών και τοπικών υπηρεσιών πολιτικής προστασίας ή πρόσωπο που είχε διατελέσει στέλεχος των ως άνω υπηρεσιών για τουλάχιστον 3 χρόνια, το οποίο είτε είναι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και βαθμού τουλάχιστον Β' ενός από τους κλάδους του άρθρου 26 παράγραφος 2)α του προεδρικού διατάγματος 151/2004 (ΦΕΚ 107/Α/2004), ή τους κλάδους που προβλέπονται στον οργανισμό της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας ή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με επαρκή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας είτε είναι στέλεχος του Πυροσβεστικού Σώματος με βαθμό τουλάχιστον Πυράρχου, πτυχιούχος Πανεπιστημίου ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, με επαρκή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας. Η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών συνεκτιμώνται.

 

Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ορίζεται ο Γενικός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα, τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, που αφορά τη διαδικασία επιλογής του Γενικού Συντονιστή και κάθε άλλο συναφές θέμα.

 

Στις Διευθύνσεις της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των κλάδων που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 2)α του προεδρικού διατάγματος 151/2004, οι οποίοι επιλέγονται και τοποθετούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3528/2007, όπως ισχύει. Στα Τμήματα και αυτοτελή Γραφεία της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Με τον οργανισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ή της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται οι κλάδοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.

 

γ. Οι αποσπάσεις προσωπικού στη Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας πραγματοποιούνται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη και χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 182 του νόμου [Ν] 4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.